නවතම

"රුහුණු ගුරු ගෙදර" වැඩසටහන් මාලාව 2021.04.22 දින සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙි රුහුණු සේවය මගින් බලාපොරොත්තු වන්න | සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ නැරඹීම සදහා පිවිසෙන්න Department of Education Southern - Youtube චැනලය වෙත

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයෙන් යුත් ගුණ නැණ සපිරි විශ්වීය විශිෂටයන් දක්ෂිණ දෙශයෙන්

නිසි මග පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා තිරසර සංවර්ධන තුළින් විශ්වීය කුසලතාවයන්ගෙන් සපිරි නිපුණයින් බිහිකිරීම උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය මෙහෙයවීම.

  • දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද 2019 වර්ෂයේ සමස්ථ ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ජයග්‍රහණ ලබා ගත් දකුණු පළාත් පාසල් දරුදැරියන් ඇගයීමේ, පාසල් ක්‍රීඩා වර්ණ ප්‍රදානය 2021 අප්‍රේල් 8 වන දින රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ශ්‍රවණාගාරයේදී දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ මෙතැනින්

11 තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2020 කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 11 ශ්‍රේණිය සදහා පවත්වනු ලබන තෙවන වාර පරීක්ෂණයට අදාල කාල සටහන මෙතැනින්

2020 තෙවන වාර පරීක්ෂණය 6 සිට 10 ශ්‍රේණි කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 6 සිට 10 ශ්‍රේණි දක්වා පවත්වනු ලබන තෙවන වාර පරීක්ෂණයට අදාල කාල සටහන මෙතැනින්