නවතම

2020 තෙවන පාසල් වාරයට අදාල 3-13 ශ්‍රේණි පාඩම් සදහා ගුරු ගෙදර රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය 2020 නොවැම්බර් මස 16 සදුදා සිට විකාශය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත. වැඩසටහන් කාලසටහන හා අදාල චක්‍රලේඛය පහතින්… | සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ නැරඹීම සදහා පිවිසෙන්න Department of Education Southern - Youtube චැනලය වෙත

දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගන්වන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම.

  • 2021 වර්ෂයේ ආරම්භය More
  • 2021.01.01 දින රාජකාරි ආරම්භ කරන ලද නව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් More

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ මෙතැනින්

11 ශ්‍රේණි අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2020 කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 11 ශ්‍රේණිය සදහා පවත්වනු ලබන අනාවරණ පරීක්ෂණයට අාදාල කාල සටහන මෙතැනින්

2020 පළමු වාර විභාගය 10 සහ 11 ශ්‍රේණිය

2020 10 සහ 11 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්‍ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින්