නවතම

පාසල් නිවාඩු කාලය අධ්‍යයන කටයුතුවලින් බැහැරව නොසිට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය මඟින් පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර (Revision) ලබා ගන්නා ලෙස සියලු දූ පුතුනට ඇරයුම් කරමි| Southern Smart Innovation Platform 2020 (SSIP-2020) - දකුණු පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ තරගාවලිය - මාර්ගගත ලියාපදිංචිය හා අයදුම්පත් යොමු කිරීම සඳහා වන කාල සීමාව නැවතත් 2020 ජූලි මස 31 වනදා වන තෙක් කල් දැමීමට දකුණු පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය තීරණය කර ඇත.

දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගන්වන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම.

  • INNO TECH 2020 තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන ප්‍රදර්ශනය හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. ඒ සඳහා දකුණු පළාතේ පාසල් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නවෝත්පාදන නිර්මාණයන් කාගේත් අවදානයට ලක් විය.More

ශ්‍රීලංකා අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සගරාව සදහා පර්යේෂණ ලිපි සැපයීම

අධ්‍යාපන පර්යේෂණ පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන අය සදහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් පළකරන අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සගරාවට ලිපි සැපමේ අවස්ථාව ඇත. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉදිරියට යන්න.

11 ශ්‍රේණි අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2020 කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 11 ශ්‍රේණිය සදහා පවත්වනු ලබන අනාවරණ පරීක්ෂණයට අාදාල කාල සටහන මෙතැනින්

2020 පළමු වාර විභාගය 10 සහ 11 ශ්‍රේණිය

2020 10 සහ 11 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්‍ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින්