• දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා...
  • දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම...
  • අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම...
  • දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා...
දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය
භාගත කිරීම්
2019 වර්ෂයේ රජයේ නිවාඩු දින
2018 අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන ආයතන තොරතුරු සංග්‍රහය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගන්වන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම.

පාසල් වාර සටහන 2019

සිංහල හා දෙමළ පාසල් සඳහා

පළමුවන වාරය 2019 ජනවාරි මස 02 වන බදාදා සිට 2019 අප්‍රේල් මස 05 වන සිකුරාදා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)
දෙවන වාරය 2019 අප්‍රේල් මස 22 වන සඳුදා සිට 2019 අගෝස්තු මස 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)
තෙවන වාරය 2019 සැප්තැම්බර් මස 02 වන සඳුදා සිට 2019 නොවැම්බර් මස 29 වන සිකුරාදා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)

මුස්ලිම් පාසල් සඳහා

පළමුවන වාරය 2019 ජනවාරි මස 02 වන බදාදා සිට 2019 අප්‍රේල් මස 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)
දෙවන වාරය පළමු වන අදියර
2019 අප්‍රේල් මස 17 වන බදාදා සිට 2019 මැයි මස 03 වන සිකුරාදා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව) රාමසාන් උපවාසය සඳහා 2019.05.04 සිට 2019.06.09 දක්වා නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ.)
රාමසාන් උපවාසය සඳහා 2019.05.04 සිට 2019.06.09 දක්වා නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ.)
දෙවන අදියර
2019 ජුනි මස 10 සඳුදා සිට 2019 අගෝස්තු මස 09 සිකුරාදා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)
තෙවන වාරය 2019 අගෝසතු මස 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා සිට 2019 නොවැම්බර් මස 29 වන සිකුරාදා දක්වා (දෙදිනම ඇතුළුව)

2019 වර්ෂ ආරම්භය

2019 ජනවාරි මස 1 වන දින සුපුරුදු පරිදී ආගමික වතාවත් වලට මුල්තැන දෙමින් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජේ ඩී එන් තිලකසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ විය.

අ.පො.ස. (උ/පෙළ)- 12 / 13 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018

2018 අ.පො.ස. (උ/පෙළ)- 12 / 13 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 7 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය. විභාග කාලසස්ටහන ලබා ගැනීම සඳහා මෙතැනින් ඉදිරියට යන්න.

6,7,8,9,10 ශ්‍රේණි වර්ෂ අවසාන පරීක්‍ෂණය 2018

2018 දකුණු පළාත්අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේනතුව වර්ෂ අවසාන පරීක්‍ෂණය නොවැම්බර් මස 14 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය. විභාග කාලසස්ටහන ලබා ගැනීම සඳහා මෙතැනින් ඉදිරියට යන්න.