නවතම

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 6 සිට 10 ශ්‍රේණි දක්වා පවත්වනු ලබන තෙවන වාර පරීක්ෂණය පෙබරවාරි 17 වන දින සිට ආරම්භ වෙි. | සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ නැරඹීම සදහා පිවිසෙන්න Department of Education Southern - Youtube චැනලය වෙත

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයෙන් යුත් ගුණ නැණ සපිරි විශ්වීය විශිෂටයන් දක්ෂිණ දෙශයෙන්

නිසි මග පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා තිරසර සංවර්ධන තුළින් විශ්වීය කුසලතාවයන්ගෙන් සපිරි නිපුණයින් බිහිකිරීම උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය මෙහෙයවීම.

  • 2021 වර්ෂයේ ආරම්භය More
  • 2021.01.01 දින රාජකාරි ආරම්භ කරන ලද නව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් More

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

සිසුන් සදහා අධ්‍යාපනික ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත වීඩියෝ මෙතැනින්

11 තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2020 කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 11 ශ්‍රේණිය සදහා පවත්වනු ලබන තෙවන වාර පරීක්ෂණයට අදාල කාල සටහන මෙතැනින්

2020 තෙවන වාර පරීක්ෂණය 6 සිට 10 ශ්‍රේණි කාල සටහන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 6 සිට 10 ශ්‍රේණි දක්වා පවත්වනු ලබන තෙවන වාර පරීක්ෂණයට අදාල කාල සටහන මෙතැනින්