අංශ

ගුරු ආයතනයේ කාර්ය භාරය

 1. ශාඛාවේ පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම.

 2. ශාඛාවේ දෛනික තැපෑල සම්බන්ධ රාජකාරි

 3. ශාඛාවේ නිළධාරීන් අත්සනට ඉදිරිපත් කරන ලිපි ලේඛණ පරීක්ෂා කිරීම.

 4. බඩු වට්ටෝරු පොත සහ අදාල ලේඛණ පවත්වා ගෙන යාම.

 5. විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 6. විදුහල්පති සේවයට අන්තර්ග්‍රහණයට අදාල කටයුතු

 7. විදුහල්පති සේවයේ උසස්වීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 8. පිටස්තර පාර්ශව සඳහා වාර්ථා නිකුත් කිරීම.
  (i) පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න.
  (ii) පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභා ප්‍රශ්න සහ පළාත් සභා ප්‍රශ්න.
  (iii) පෙත්සම් කරක සභා ප්‍රශ්න.
  (iv) ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අභියාචනා සඳහා තෙරතුරු ලබා දීම.

 9. ගුරු භවතුන්ගේ තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම.
  (i) පළාත් සභා පාසල් සඳහා
  (ii) ජාතික පාසල් සඳහා

 10. අන්තර් කලාප ගුරු මාරුවීම් සම්බන්ධ සියළු රාජකාරී

 11. අන්තර් පළාත් ගුරු මාරුවීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 12. ජාතික පාසල් ගුරු මාරුවීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 13. ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු

 14. ගුරු මාරු මණ්ඩල කැඳවීම සහ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා (අන්තර් කලාප, අන්තර් පළාත්, ජාතික පාසල්) ගුරු භවතුන්ගේ ඉල්ලුම්පත් සම්බන්ධව සියළු කටයුතු සහ ගුරු මාරු මණ්ඩල රැස්වීම් සහ වාර්ථා තබා ගැනීම.

 15. ගුරු සේවයේ, විදුහල්පති සේවයේ එතෙර නිවාඩු ඉල්ලීම්, එතෙර නිවාඩු සංශෝධනයන්, එතෙර නිවාඩු දීර්ඝ කිරීම්

 16. ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පති සේවයේ පසුබිම් දීමනා ගෙවීමට අදාල කටයුතු

 17. ජාතික පාසල් ගුරු භවතුන්ගේ සේවා කාලය මත ගුරු සේවයේ 2-II ශ්‍රේණියට, 2-I ශ්‍රේණියට සහ I පන්තියට උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් නිර්දේශයට යැවීම සහ උසස්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 18. ගුරු වැටුප් ගැටළු සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.

 19. ගුරු සේවයේ උසස් වීම් ගැටළු සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.

 20. ගුරු සේවයේ සහ විදුහල්පති සේවයේ අධ්‍යයන නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම

 21. ගුරු සේවයේ සහ විදුහල්පති සේවයේ ඉක්ඩා දින නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම.

 22. රාජකාරි නිවාඩු, වැටුප් රහිත නිවාඩු, නිවාඩු හිලව් කිරීම් සම්බන්ධ රාජකාරි

 23. ගුරු සේවයේ විශ්‍රාම ගැන්වීම්

 24. විධිමත් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 25. විශ්‍රාම වැටුප් සහ පාරිතෝශිත ගෙවීම් සම්බන්ධ ගැටළු

 26. විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු කටයුතු

 27. ගුරු සේවයේ දකුණු පළාතට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

 28. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් සභා පාසල් හි ගුරු උසස්වීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 29. සාම අධ්‍යාපන විෂය පිළිබඳ රාජකාරි

 30. විදුහල්පති තනතුර ලැබූ අයගේ සේවයේ ස්ථිර කිරීම්

 31. සේවයේ යෙදී සිටියදී උපාධිය ලබාගත් ගුරුවරුන් ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත උපාධි ගුරු ගණයට ඇතුළත් කිරීම.

 32. ගුරු සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 33. එක් භාෂාවකට වඩා වැඩි භාෂා ගණනක් ප්‍රවීනතාවය ලබා ඇති ගුරුවරුන්ට භාෂා දිරිදීමනා ගෙවීම.

 34. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා දිරිදීමනා දිම.

 35. පෙර සේවා කාලය ගුරු සේවයට ඒකාබද්ධ කිරීම.

 36. මැතිවරණ නිවාඩු හිලව් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු

 37. ගුරු විද්‍යාල වල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්, ගුරු සහයකයින් නිදහස් කිරීම.

 38. ගුරු විද්‍යාල වල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන් පාසල් සඳහා ස්ථානගත කිරීම.

 39. හඳිසි අනතුරු නිවාඩු අනුමත කිරීම.

 40. හඳිසි අනතුරු වන්දි ලබා ගැනීම.

 41. විදුහල්පති සේවයේ තනතුරු ලැබූ අයගේ සේවය ස්ථිර කිරීම.

 42. අභ්‍යාසලාභි ගුරු පත්වීම් ලිපි පෙරදාතම කිරීම.

 43. ගෘහ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරුන්ට 3-I පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 44. 2005.02.15 දිනට ලබා දුන් විද්‍යාපීඨ පත්වීම් වලට 3-II පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 45. පළාත් සභා ගුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය මත සිදුකරන උසස්වීම් සිදුකිරීම.

 46. පිරිවෙන් වල සේවය කර පත්වීම් ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ පත්වීම් ලිපි සංශෝධනය කිරීම.

 47. මවුලවි අභ්‍යාස ලාභි ගුරුවරුන්ට 3-I පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 48. ගුරු සේවයෙන් වෙනත් තනතුරකට මුදා හැරීම.

 49. ගුරු සේවයෙන් මන්ත්‍රී සහ අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට නිදහස් කිරීම.

 50. පළාත් සභා පාසල් වලින් ජාතික පාසල් වලට මුදා හැරීම.

 51. විදුහල්පතිවරුන් කාර්යක්ෂමතා කඩඉමෙන් නිදහස් කිරීම නිර්දේශ කිරීම.

 52. ගුරු සේවයේ විශේෂ රෝග නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම.

 53. ගුරු සේවයේ සේවය හැරයාම සම්බන්ධ කටයුතු

 54. විශේෂ ගංවතුර නිවාඩු නිර්දේශ කිරීම.

 55. විදුහල්පති සේවයේ දෙවන භාෂාවෙන් නිදහස් කිරීම නිර්දේශ කිරීම.

 56. ස්වේජ්ජා අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ගුරු පුහුණුවට අදාලව ස්ථිර කිරීම.

 57. ආධුනික උපාධි ගුරු භවතුන්ගේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 58. ගුරු පුහුණුවට අදාලව 3-I ශ්‍රේණියට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 59. උපාධියට අදාලව 3-I ශ්‍රේණියට පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.

 60. ගුරු පුහුණුව ලබාගත් ගුරුවරයෙක් උපාධිය ලබාගත් පසු 2-II පත්වීම් ලිපි ලබාදීම.

 61. උපාධි ගුරුවරයෙකු ලබාගත් පසු 2-II ශ්‍රේණියට පත්කිරීම.

 62. උපාධි ගුරුවරයෙකු පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබාගත් පසු 2-II ශ්‍රේණියට පත් කිරීම.

 63. ගුරු සහායක පත්වීම් ලාභීන් උපාධි සහතිකය මත 3-I ශ්‍රේණියට පත්කිරීම.

 64. අභ්‍යාසලාභි ගුරුවරුන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම.

 65. නව ගුරුසේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව පත්වීම් ලිපි සංශෝධනය කිරීම.

 66. සේවයේ යෙදී සිටියදී උපාධි සහතිකය ලබා ගන්නා ගුරුභවතුන්ගේ පත්වීම් ලිපි උපාධිය වලංගු දිනට සංශෝදනය කිරීම.

 67. පරිවාස කාලය අවසානයේ ගුරුවරුන්ගේ සේවය ස්ථිර කිරීම.

 68. විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම.

 69. පත්වීම් ලිපිවල නිරවද්‍යතාව සනාථ කිරීම (ගුරු සේවය)

 70. පත්වීම් ලිපිවල නාම සංශෝධනය (ගුරු සේවය)

 71. සේවය ස්ථිර කිරීමේ දිනය සංශෝධනය කිරීම (ගුරු සේවය)

 72. සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපියේ නම සංශෝධනය කිරීම (ගුරු සේවය)

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය
භාගත කිරීම්
2020 වර්ෂයේ රජයේ නිවාඩු දින
අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන ආයතන තොරතුරු සංග්‍රහය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

Department of Education Southern Province SPEDU