අංශ

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය
භාගත කිරීම්
2019 වර්ෂයේ රජයේ නිවාඩු දින
2018 අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්යාපන ආයතන තොරතුරු සංග්රහය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

Department of Education Southern Province SPEDU