ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 121

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 124

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3769
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3935
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4374
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4242
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3647
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3598
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3619
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3393
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3435
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3088
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1842
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1541

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

44646

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 129 37 28.68 87 54 62.07
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 97 26 26.80 60 34 56.67
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 411 228 55.47 125 97 77.60
A - කලා විෂය ධාරාව 600 438 73.00 148 130 87.84
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 90 51 56.67 37 22 59.46
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 38 18 47.37 32 20 62.50

ඇල්පිටිය කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 06068 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 1AB කරන්දෙණිය 0912291629
2 06069 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 1AB අම්පේගම 0775752011
3 06070 යටගල ම.වි. 1AB ඌරගස්මන්හන්දිය
4 06071 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 1 C කරන්දෙණිය
5 06072 මඩකුඹුර ම.වි. 1AB කරන්දෙණිය 0912290406
6 06073 ශ්‍රී විපුලසාර ම.වි. 1 C මාගල උතුර, ඌරගස්මන්හන්දිය
7 06074 අගලිය ම.වි. Type 2 අගලිය
8 06075 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 1 C ඇත්කඳුර 0915675850
9 06076 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. Type 2 පොල්ගහවිල,අගලිය
10 06077 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි Type 2 රෑකඩහේන,කහදුව 0770479246
11 06078 වැලිවිටිය ම.වි. Type 2 වැලිවිටිය, උනන්විටිය
12 06079 දංගහවිල ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
13 06080 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 1 C දිවිතුර,ඇත්කඳුර 091-2260360
14 06081 ගලහෙන්කන්ද ම.වි. Type 3 ගලහෙන්කන්ද, අම්පේගම
15 06082 ගංඉම ක.වි. Type 2 ගංඉම, නවදගල
16 06083 ගුරුසිංහගොඩ ම.වි. 1 C අම්පේගම 0915735838
17 06084 හිපන්කන්ද ක.වි. Type 3 නවදගල
18 06085 කිරිපෙද්ද ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
19 06086 අනුරුද්ධ ක.වි. Type 2 කරන්දෙණිය
20 06087 මහගොඩ ක.වි. Type 2 කරන්දෙණිය 091-5733789
21 06088 මද්දෙවිල ක.වි. Type 3 මද්දෙවිල ,ඇත්කඳුර 0913098920
22 06089 මාගල දකුණ ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය 0779411098
23 06090 තණබද්දෙගම ක.වි. Type 2 තණබද්දෙගම, ඇත්කඳුර 091-5730331
24 06092 කැකිරිස්කන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
25 06093 ලේනගල්පලාත ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
26 06094 තල්ගස්වත්ත ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
27 06096 යටගල ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
28 06098 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. Type 2 අකුරටිය,බද්දේගම 0913789576
29 06099 බෙලිගස්වේල්ල ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
30 06100 එගොඩවෙල ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
31 06101 ගල්පොත්තවල ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
32 06102 කලුවලගොඩ ක.වි. Type 3 කලුවලගොඩ,ඌරගස්මන්හන්දිය
33 06103 කරන්දෙණිය ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය 0915611319
34 06104 කොටවෙල ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
35 06107 මුල්කැටියාතොට ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
36 06111 පාතවැලිවිටිය ක.වි. Type 3 පාතවැලිවිටිය, උනන්විටිය
37 06112 උණගස්වෙල ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
38 06113 යක්කටුව ක.වි. Type 3 කරන්දෙණිය
39 06114 බටුකනත්ත ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
40 06115 රන්දෙනිගම ප්‍රා.වි. Type 3 රන්දෙනිගම, කරන්දෙණිය
41 06116 ගාමිණී ම.ම.වි. 1AB බෙන්තොට 0342270407
42 06117 ඇලකාක ම.වි. 1AB හබුරුගල, බෙන්තොට 034-2273302
43 06118 ගෝනගල ම.වි. 1AB ගෝනගලපුර 0342290864
44 06119 ඉඳුරුව ම.වි. 1 C ඉඳුරුව
45 06120 මිරිස්වත්ත ම.වි. 1AB මිරිස්වත්ත, බෙන්තොට 0342275883
46 06121 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. Type 2 ඉඳුරුව
47 06122 රන්තොටුවිල ම.වි. 1 C රන්තොටුවිල, ඌරගස්මන්හන්දිය 0343306986
48 06123 ඌරගහ ම.වි. 1 C ඌරගස්මන්හන්දිය 091-3782249
49 06124 බෝධිමළුව ක.වි. Type 2 බෙන්තොට
50 06125 දෙද්දූව ම.වි. Type 3 දෙද්දූව, හබුරුගල 034-2275330
51 06126 ධර්මපාල ක.වි. Type 3 බෙන්තොට
52 06127 හොරවල ක.වි. Type 3 හොරවල ,හබුරුගල
53 06128 ගුරුකන්ද ම.වි. 1 C ඉඳුරුව
54 06129 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. Type 2 කයිකාවල ,ඉඳුරුව
55 06130 මහවිල ක.වි. Type 3 මහවිල, හබුරුගල
56 06131 ශ්‍රී ධර්මාරාම ක.වි. Type 3 යාත්‍රාමුල්ල,බෙන්තොට
57 06135 හබුරුගල ධර්මරාජ ක.වි. Type 3 හබුරුගල
58 06136 හිපන්වත්ත ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
59 06138 කොටුවබැද්දෙහේන ක.වි. Type 3 කොටුවබැද්දෙහේන, ඌරගස්මංහන්දිය
60 06140 තුන්දූව ජේ.ඩී.ධර්මසේන ක.වි. Type 3 තුන්දූව , හබුරුගල
61 06141 ආනන්ද ම.ම.වි. 1AB ඇල්පිටිය 0912291216
62 06142 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 1AB ගණේගොඩ 0776108015
63 06143 අමුගොඩ ම.වි. 1AB අමුගොඩ 0771271996
64 06144 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. Type 2 තණබද්දේගම, ඇල්පිටිය 0770335835
65 06145 කහදූව ම.වි. 1AB කහදූව 0775121074
66 06146 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 1 C පිටිගල 0912291207
67 06147 නවදගල ම.වි. 1 C නවදගල,ඇල්පිටිය 0914944049
68 06148 ඕමත්ත ම.වි. Type 3 ගණේගොඩ 0771996398
69 06149 ශාන්ත මරියා ම.වි. 1 C ඇල්පිටිය 0917901940
70 06150 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 1 C ඇල්පිටිය 0912290378
71 06152 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. Type 2 පිටිගල 0712099179
72 06153 ඇල්පිටිය බෝගහ ක.වි. Type 3 ඇල්පිටිය 0774053338
73 06154 ඒරමුල්ල ක.වි. Type 3 කහදූව 0773179205
74 06155 ගණේගොඩ ම.වි. 1 C ගණේගොඩ 0913782225
75 06157 කුඩාගල ක.වි. Type 3 ඇල්පිටිය 0718166077
76 06158 පිටුවල ක.වි. Type 3 ඇල්පිටිය 0726137958
77 06159 තල්ගස්පෙ කවි Type 3 තල්ගස්පේ 0713201660
78 06160 වල්ලඹගල ක.වි Type 3 ඇල්පිටිය 0914944049
79 06161 වතුරවිල ක.වි Type 3 කහදූව 0914944049
80 06162 අම්බන ක.වි Type 3 කහදූව 0774610716
81 06163 රතනසිරි රාජකීය විද්‍යාලය Type 3 ඇල්පිටිය 0714475789
82 06164 හිඹුටුගොඩ ක.වි. Type 3 පිටිගල 0714400180
83 06165 ඉගලතලාව ක.වි. Type 2 ඇල්පිටිය 0779045998
84 06166 ඉගල සරණංකර ක.වි. Type 3 ඇල්පිටිය 0777297596
85 06167 ඉහළ ඕමන්ත ක.වි. Type 3 ගණේගොඩ 0775009152
86 06170 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. Type 2 මැටිවිලිය ,පිටිගල 0715129613
87 06171 ඕමත්ත ක.වි. Type 3 ගණේගොඩ 0718262515
88 06172 ශාන්ත තෙරේසා ක.වි. Type 3 ඇල්පිටිය 0716648701
89 06174 කැටන්දොල ක.වි. Type 2 තල්ගස්පේ 0716104034
90 06176 අවිත්තාව නාලන්දා ක.වි. Type 3 ගණේගොඩ 0913782227
91 06177 පිනිකහන සිරිනිවාස ක.වි. Type 3 කහදූව 0717797369
92 06214 නියාගම විජිත ම.වි. 1AB තල්ගස්වල 0724644088
93 06215 හත්තක ම.වි. 1 C පිටිගල 0718166129
94 06217 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. Type 2 නාරංඕවිට, පොරවගම 0718179697
95 06220 පෝද්දිවල ම.වි. 1AB පෝද්දිවල, මත්තක 0913915645
96 06223 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. Type 2 මානම්පිට , මත්තක 0776556981
97 06224 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 1 C වැයිහේන, මත්තක 0718212394
98 06225 ගොඩාමුණ ම.වි. Type 2 ගොඩමුණ, පිටිගල 0716381488
99 06227 බඹරවාන ක.වි. Type 2 බඹරවාන, මත්තක 0766563807
100 06232 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. Type 2 වත්තහේන, තල්ගස්වල 0771680497
101 06234 බංගමුකන්ද ක.වි. Type 3 පිටිගල 0712839130
102 06235 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. Type 2 පොරවගම 0718279132
103 06239 සිරි පභංකර ක.වි. Type 3 හොරන්ගල්ල, තල්ගස්වල 0718473812
104 06240 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. Type 2 පිටිගල 0778957127
105 06244 මාර්තුපිටිය ක.වි Type 3 මාර්තුපිටිය ,මත්තක 0768861427
106 06247 නියාගම ක.වි. Type 3 නියාගම, තල්ගස්වල 0723877437
107 06248 නියාගම විජිත ක.වි. Type 3 නියාගම, තල්ගස්වල 0775410832
108 06249 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. Type 2 පිටිගල උතුර, පිටිගල 0714803234
109 06250 පොරවගම ක.වි. Type 3 පොරවගම 0779681896
110 06490 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. Type 2 පනාපිටිය, කරන්දෙණිය
111 06491 දිවිතුර දෙමල ක.වි. Type 2 ඇත්කඳුර 0778600402
112 06492 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 1 C තුන්දූව , හබුරුගල 0344288309
113 06493 ඉගල්කන්ද දෙමළ ක.වි. Type 3 ඉගල්කන්ද වතුයාය,ඇල්පිටිය 0776210846
114 06507 අම්පෙගම ක.වි. Type 3 අම්පේගම
115 06508 පොල්පැලකැටිය ආදර්ශ ක.වි. Type 3 තල්ගස්වල 0715873498
116 06510 බඹරවාන උස්බිම් ජනපද ක.වි. Type 3 උස්බිම් ජනපදය,මත්තක 0915731218
117 06513 ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය
118 06514 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. Type 2 තල්ගස්වල 0776210846
119 06517 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය Type 3 කරන්දෙණිය
120 06524 ඇල්පිටිය ප්‍රාථමික වි Type 3 ඇල්පිටිය 0912290640
121 06528 අමුගොඩ සුධාරක ක.වි Type 3 අමුගොඩ 0718249147
122 06531 කොබෙයිදූව ප්‍රා.වි. Type 3 මිරිස්වත්ත, බෙන්තොට
123 06533 රෝයල් ආදර්ශ ප්‍රා.වි Type 3 කරන්දෙණිය
124 06095 වල්ඉඟුරුකැටිය ක.වි. Type 3 ඌරගස්මන්හන්දිය 071-9201893

කලාපයට අයත් පාසල් වල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍


මාණ්ඩලික නිළධාරීන්

පී.වී.ඒ .ඒ.දමයන්ති මිය
ක.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. II
ජේ.පේදුරුහේවා මයා
නි.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. II
බී.ඒ.එම්. ද සිල්වා මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩී.එල්.ගිනිගේ මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ජී.එච්.පී.එන්.ජයසේකර මයා
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
කේ.ජී.ඩී.ක්‍රිෂ්ටිකා ජයසිංහ මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
පී.එච්.බුද්ධිකා ගයානි ද සිල්වා මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
එස්.සකුන්තලා ප්‍රේමරත්න මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩී.පී.දමයන්ති මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
වයි.ඩබ්.එච්.එම්.අමරසිංහ මෙය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
පී.කේ.එම්.එස්.ආර්.කපුරුපස්ස මිය
කො.අ.අ(වැ.බ)
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩබ්.ඒ.ඩී.ජේ.සම්පත් ජයසේන මයා
කො.අ.අ(වැ.බ)
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
එල්.එස්. මෙන්ඩිස්
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩබ්.කේ ආරියරත්න මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
අයි.එස්.ජයතුංග මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
පී.උඩුගම්පල මයා
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඒ.ජී.ඩී.අයි.එස්.ජයසේකර මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
කේ.එම්.සුනිල් පද්මසිරි මයා
කො.අ.අ(වැ.බ)
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
අයි.ජයරත්න මයා
කො.අ.අ(වැ.බ)
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩබ්.ඩබ්.ඉනෙ ා්කා ප්‍රියදර්ශනී මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ටී.පී.විජේසිංහ මිය
ස.අ.අ
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ඩී.වී.එස්.සෙනෙවිරත්න මිය
කො.අ.අ(වැ.බ)
ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III