අප ගැන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල 11 කින් හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල 39 කින් සමන්විත සහායක පරිපාලන ව්‍යුහයකින් සමන්විත දකුණු පළාතේ ජාතික පාසල් 66ක් හා පළාත් පාසල් 1048කින් සමන්විතවේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය

 1. සියලු පාසල් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

 2. සියලු පාසල් අධීක්ෂණය සහ කළමණාකරණය කිරීම.

 3. අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම.

 4. අධ්‍යාපන නිළධාරීන් , විදුහල්පතිවරුන් , ගුරු උපදේශකවරුන් සහ ගුරුවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම.

 5. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහ රේඛීය අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව, සේවාස්ථ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

 6. විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද සහ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රාදේශීය විභාග පැවැත්වීම.

 7. නොවිදිමත් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 8. ප්‍රාථමික පාසල් විෂය මාලාවේ සහ ද්විතීයික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවේ තෝරාගත් විෂයවල ප්‍රාදේශියව වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

 9. ඉගැන්වීමේ ආධාරක, දෘෂ්‍යාධාර සහ ශ්‍රවනාධාර උපකරණ සහ ලීබඩු සපයා ගැනීම සහ බෙදා හැරීම.

 10. පාසල් ගොඩනැගිලි, පුස්තකාල, ක්‍රීඩා භූමි හා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා ඒවා නඩත්තු කිරීම.

 11. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සඳහන් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ බෙදා හැරීම.

 12. ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම.

මාණ්ඩලික නිළධාරීන්

ජේ.ඩී.එන්.තිලකසිරි මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
ද.ප.අ.අ. - -
Email: nimalthilakasiridissanayake@gmail.com

එස්. ඩබ්.සෙනවිරත්න මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
අති.ප.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email:

කේ.ඒ.සුසිල් ප්‍රේමනාත් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I
අති.ප.අ.අ - පාලන අංශය
Email: frontoffice.sped@gmail.com

ඒ.එම්.එෆ්.මදනියා මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: amfmadaniya58@gmail.com

එම්.ජී.එස්. පණ්ඩිතරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
Email: sskmgp@yahoo.com

සුමිත් පරාක්‍රමවංශ මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සැලසුම් අංශය
Email: sumichamp@hotmail.com

ඩබ්ලිව්.ටී.කිත්සිරි මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - විනය අංශය
Email: kithsiridde@gmail.com

ඒ.කළෙහෙවත්ත මෙනවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: anuru.kwa@gmail.com

ජී.ද. එස්.කාරියවසම් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: gothamadesilvakariyawasam@gmail.com

පී.ආර්.පාඩිකෝරාල මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: pushpanirenuka@gmail.com

ටි.ඩි.ආරියරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: theja_ariyarathna@yahoo.com

එච්.වි.ටි.සේනාධීර මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
නි.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email: senadeera.vt@gmail.com

ඒ.එම්.අයි.එස්.ආර්.බී.අබේරත්න මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - ජාතික පාසල්
Email: amisrbabeyratne@gmail.com

ඒ.සී.බමුණුසිංහ මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: acbamunusingha@gmail.com

කේ.ඒ.ජේ.ආශනී මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: ashanikaj@gmail.com

ජේ.කේ.පී.දිල්රුක්‍ෂිකා මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: jkpdilrukshika@yahoo.com

ආර්.එම්.කේ.දුමින්ද මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: rmkduminda@gmail.com

යූ.ආර්.පී.ගමගේ මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය
Email: gprasanjalie@gmail.com

ආර්.එම්.එස්.යූ.කේ. රත්නායක මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - නොවිධිමත් ඒකකය
Email: rmsukrathnayaka25@gmail.com

එල්.එන්.ඒ.අයි.ජයවර්ධන මිය (අනුයුක්ත)

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - ජාතික පාසල්
Email: jishanthi@yahoo.com

ජී.එච්.ජී චමිල් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: chamil.7788@gmail.com

කේ.එම්.ප්‍රභානි මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය
Email: kprabhani@yahoo.com

ඒ.ජී.ඩී.අයි.එස්.ජයසේකර මිය (අනුයුක්ත)

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ - සංවර්ධන අංශය
Email:

යු.කේ.ටී.මනෝජ් පද්මලාල් මයා

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ක.අ.අ - ගුරු ආයතන
Email:

කේ.එන්.අශෝකා මිය (අනුයුක්ත - ස්ථිර සේවා ස්ථානය ගා/රිපන් බා. වි.)

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III
ස.අ.අ. - -
Email:

දැක්ම

දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගන්වන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම.

Department of Education Southern Province SPEDU