අප ගැන

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල 11 කින් හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල 39 කින් සමන්විත සහායක පරිපාලන ව්‍යුහයකින් සමන්විත දකුණු පළාතේ ජාතික පාසල් 66ක් හා පළාත් පාසල් 1048කින් සමන්විතවේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය

 1. සියලු පාසල් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

 2. සියලු පාසල් අධීක්ෂණය සහ කළමණාකරණය කිරීම.

 3. අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම.

 4. අධ්‍යාපන නිළධාරීන් , විදුහල්පතිවරුන් , ගුරු උපදේශකවරුන් සහ ගුරුවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම.

 5. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහ රේඛීය අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව, සේවාස්ථ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

 6. විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද සහ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රාදේශීය විභාග පැවැත්වීම.

 7. නොවිදිමත් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 8. ප්‍රාථමික පාසල් විෂය මාලාවේ සහ ද්විතීයික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවේ තෝරාගත් විෂයවල ප්‍රාදේශියව වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

 9. ඉගැන්වීමේ ආධාරක, දෘෂ්‍යාධාර සහ ශ්‍රවනාධාර උපකරණ සහ ලීබඩු සපයා ගැනීම සහ බෙදා හැරීම.

 10. පාසල් ගොඩනැගිලි, පුස්තකාල, ක්‍රීඩා භූමි හා අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා ඒවා නඩත්තු කිරීම.

 11. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සඳහන් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ බෙදා හැරීම.

 12. ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම අනුව පාසල් පුස්තකාල සංවිධානය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම.

ජේ.ඩී.එන්. තිලකසිරි මහතා

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දැක්ම

දැනුම පදනම් කරගත් ගුණාත්මක සමාජයක් උදෙසා අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගන්වන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් උදෙසා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සදහා නිසි මඟ පෙන්වීම, සවිබල ගැන්වීම හා අඛණ්ඩ ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා මෙහෙයවීම.

මාණ්ඩලික නිළධාරීන්

එස්. ඩබ්.සෙනවිරත්න මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සංවර්ධන

Email:

එස්.පී. චන්ද්‍රාවතී

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ -

Email: frontoffice.sped@gmail.com

එම්.ජී.එස්. පණ්ඩිතරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සැලසුම් අංශය

Email: sskmgp@yahoo.com

ඩබ්ලිව්.ටී.කිත්සිරි මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - වි්‍නය හා විමර්ශන

Email: kithsiridde@gmail.com

ඒ.කළෙහෙවත්ත මෙනවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සංවර්ධන / මානව ශාස්ත්‍ර / පාසල් ප්‍රමිති

Email: anuru.kwa@gmail.com

ටි.ඩි.ආරියරත්න මෙනෙවිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සංවර්ධන අංශය (කෘෂි විද්‍යාව)

Email: theja_ariyarathna@yahoo.com

ඩබ්.වී.සී. සුරංජි මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

- නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ(පාලන)

Email: suregalle@yahoo.com

ඩබ්.ඒ.එස්.ඩී. කල්‍යාණි මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ජාතික පාසල්

Email: sripaliyan@gmail.com

එන්.යු. ප්‍රියානි දාස් මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - ගණිතය

Email: acbamunusingha@gmail.com

කේ.ඒ.ජේ.ආශනී මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. ‍II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සැලසුම් අංශය ( තේමා 3 භාර පාසල් නගාසිටුවීමේ වැඩසටහන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය)

Email: ashanikaj@gmail.com

ජේ.කේ.පී.දිල්රුක්‍ෂිකා මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන අංශය

Email: jkpdilrukshika@yahoo.com

ආර්.එම්.කේ.දුමින්ද මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය

Email: rmkduminda@gmail.com

යූ.ආර්.පී.ගමගේ මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

ස.අ.අ. - සංවර්ධන අංශය

Email: gprasanjalie@gmail.com

ආර්.එම්.එස්.යූ.කේ. රත්නායක මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ. - නොවිධිමත් ඒකකය

Email: rmsukrathnayaka25@gmail.com

එස්. එච්. ඩී. පී. ධර්මදාස මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III

සහකාර අධ්‍යාපන - තාක්‍ෂණ විෂය

Email: dulanitsh@gmail.com

ජී.එච්.ජී චමිල් මයා

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ. - සැලසුම් අංශය

Email: chamil.7788@gmail.com

කේ.එම්.ප්‍රභානි මිය

ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් අංශය

Email: kprabhani@yahoo.com

ඒ.ජී.ඩී.අයි.එස්.ජයසේකර මිය

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ - සංවර්ධන අංශය

Email:

යු.කේ.ටී.මනෝජ් පද්මලාල් මයා

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ - පාලන

Email:

ප්‍රදීපිකා සදමාලී පතිරණ මිය

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන

Email:

ජේ.බී.එන්. මලල්ගොඩ මිය

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. II

නි.අ.අ - සංවර්ධන

Email: jbhagya74@gmail.com.

පී.එන්.විමලකීර්ති මෙය

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ - සංවර්ධන

Email: piyumni@gmail.com

එල්.ඩී.කරුණානායක මයා

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. III

ස.අ.අ - සංවර්ධන

Email:

එම්.ටී.එම්.ආකිල් මයා

ශ්‍රී.අ.ප.සේ. II

නි.අ.අ - සංවර්ධන

Email: sp_zeo_matara@yahoo.com

Department of Education Southern Province SPEDU