ප්‍රශ්නෝත්තර


ජීව විද්‍යාව 1 පත්‍රය

ප්‍රශ්න පත්‍රය

ජීව විද්‍යාව II පත්‍රය

ප්‍රශ්න පත්‍රය A ප්‍රශ්න පත්‍රය B උත්තර පත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය 1 පත්‍රය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය II පත්‍රය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය II

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය II

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය ලෝක සිතියම උත්තර පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය B උත්තර පත්‍රය I හා II උත්තර පත්‍රය B

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය II

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය B කොටස උත්තර පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය II

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය උත්තර පත්‍රයII

ඉස්ලාම්

ප්‍රශ්න පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය III උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I හා II ප්‍රශ්න පත්‍රය III උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරණය හා විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රෝණික තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

උත්තර පත්‍රය

ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම්

ප්‍රශ්න පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය III උත්තර පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය II

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය III උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරණය හා විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රෝණික තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

උත්තර පත්‍රය

ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නැටුම් දේශීය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ශිල්ප කලා

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රෝන තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නැටුම් දේශීය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ශිල්ප කලා

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රෝන තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දෙවන බස දෙමළ

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය (දේශීය)

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දෙවන බස දෙමළ

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය (දේශීය)

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දෙවන බස දෙමළ

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය (දේශීය)

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දෙවන බස දෙමළ

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය (දේශීය)

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දෙවන බස දෙමළ

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය


ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මණකරනය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

චිත්‍ර කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බුද්ධ ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නර්තනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මණකරනය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංග්‍රීසි

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

Information & Communication Technology

question Paper

ඉතිහාසය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉස්ලාම් ධර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

පෙරදිග සංගීතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

නිර්මාණකරනය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය භූගෝල විද්‍යාව - සිතියම

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ජීව විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය සංශෝධන පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය A ප්‍රශ්න පත්‍රය B උත්තර පත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ICT (English Medium)

Question Paper

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය භූගෝල විද්‍යාව - සිතියම

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරාය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

කෘෂිකර්මය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ජීව විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ICT English Medium

ප්‍රශ්න පත්‍රය

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II A ප්‍රශ්න පත්‍රය II B උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B උත්තර පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B උත්තර පත්‍රය

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B හා උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

Department of Education Southern Province SPEDU