ප්‍රශ්නෝත්තර


ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II A ප්‍රශ්න පත්‍රය II B උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ගිණුම්කරණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

සිංහල

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

දේශපාලන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න හා උත්තර පත්‍රය

බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය

ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය

රසායන විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B

භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B

සංයුක්ත ගණිතය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I උත්තර පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II ප්‍රශ්න පත්‍රය II B හා උත්තර පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II හා උත්තර පත්‍රය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

ප්‍රශ්න පත්‍රය හා උත්තර පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය I ප්‍රශ්න පත්‍රය II

Department of Education Southern Province SPEDU