අකුරැස්ස வலயம்

வகை தொகை
பாடசாலையின் பெயர் – ( வகை) தொகை
National 2
Provincial 80

Total 82

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2371
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2567
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2670
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2768
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2799
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2533
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2408
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2367
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2174
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2127
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1992
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1066
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1001

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

28843

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අකුරැස්ස வலயம்

A: කලා විෂය ධාරාව E: பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி
B: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு P: பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு
C: வர்த்தக பாடப்பிரிவு S: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு
பாடத் தொகுதி முதலாம் முறை இரண்டாம் முறை
தோற்றிய சித்தி வீதம் தோற்றிய சித்தி வீதம்
P - பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு 117 37 31.62 88 54 61.36
B - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 134 56 41.79 103 64 62.14
C - வர்த்தக பாடப்பிரிவு 197 136 69.04 120 103 85.83
A - කලා විෂය ධාරාව 414 324 78.26 145 129 88.97
E - பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி 25 7 28.00 7 5 71.43
S - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 19 12 63.16 10 6 60.00

අකුරැස්ස வலயக் கல்விக் காரியாலங்களுக்குரிய பாடசாலை ப் பட்டியல்

இலக்கம் தொகை மதிப்பு இலக்கம் பாடசாலையின் பெயர் வகை முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
1 07003 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 1 C පිටබැද්දර. 0776536386
2 07071 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 1AB තෙලිජ්ජවිල. 0412240209
3 07072 අකුරුගොඩ ක.වි. Type 2 අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ .
4 07073 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. Type 2 තෙලිජ්ජවිල.
5 07074 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 1 C තෙලිජ්ජවිල. 0412240465
6 07075 හොරගොඩ ම.වි. 1 C හොරගොඩ, තෙලිජ්ජවිල.
7 07076 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. Type 2 හොරගොඩ, තෙලිජ්ජවිල.
8 07077 දම්පැල්ල ම.වි. 1 C දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල.
9 07078 දම්පැල්ල ක.වි. Type 2 දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල.
10 07082 හල්ලල ම.වි. 1 C හල්ලල, වැලිගම. 0412251938
11 07083 කොක්මාදුව ක.වි. Type 3 කොක්මාදුව, වැලිගම.
12 07084 පැලෑටියන සද්ධාතිස්ස ක.වි. Type 3 පැලෑටියන, වැලිගම.
13 07086 වැල්ලාන ගුණතිලක ක.වි. Type 2 පැනෑටියන, වැලිගම.
14 07087 බරවදෙණිය ක.වි. Type 3 පැලෑටියන, වැලිගම.
15 07088 කඩොල්ගල්ල ක.වි. Type 2 දෙනිපිටිය.
16 07089 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. Type 2 දෙනිපිටිය.
17 07090 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 C කපුවත්ත, දෙනිපිටිය, වැලිගම. 041-2250843
18 07091 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. Type 2 මදුරපුර, දෙනිපිටිය, වැලිගම.
19 07092 උඩුකාව ක.වි. Type 2 උඩුකාව, දෙනිපිටිය.
20 07093 සහිරා ම.වි. 1 C වැලිපිටිය, වැලිගම. 041-2253856
21 07094 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 1AB කනංකේ - කඩවිදිය. 0913902728
22 07096 කනංකෙ ආදර්ශ ක.වි. Type 3 කනංකේ- කඩවිදිය.
23 07097 මකුළුවලහේන ක.වි. Type 3 කනංකේ - කඩවිදිය.
24 07098 පුහුලහේන ගැමුණු ක.වි. Type 3 කනංකේ - කඩවිදිය.
25 07101 බටපොත ක.වි. Type 3 කනංකේ කඩවීදිය, කනංකේ.
26 07102 නිමලව ක.වි. Type 2 කනංකේ කඩවීදිය. 0718185308
27 07103 ගල්ලල ක.වි. Type 3 කනංකේ කඩවීදිය.
28 07104 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 1AB අකුරැස්ස 0412283774
29 07105 අකුරැස්ස ම.වි. 1 C අමලගොඩ, අකුරැස්ස. 0412283784
30 07106 පහුරන්විල ධර්මරාජ ක.වි. Type 3 පරදුව, අකුරැස්ස.
31 07107 පරදුව ආදර්ශ ක.වි Type 2 ඇල්ගිරිය, තෙලිජ්ජවිල.
32 07108 හේනෙගම ක.වි. Type 3 හේනෙගම, අකුරැස්ස.
33 07109 පරගහවත්ත සමරපාල ක.වි. Type 3 හේනෙගම, අකුරැස්ස.
34 07110 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. Type 2 ඉඹුල්ගොඩ, අකුරැස්ස.
35 07112 පෝරඹ ක.වි. Type 2 පෝරඹ , අකුරැස්ස. 041-3409995
36 07113 මලිදුව ම.වි. 1AB එරමුදුගොඩ, මලිදුව, අකුරැස්ස. 0413004417
37 07114 මලිදුව ක.වි. Type 3 කැටන්විල, මලිදුව, අකුරැස්ස.
38 07115 දෙදියගල ක.වි. Type 2 දීගල, මලිදුව. 041-7912035
39 07116 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 1AB මලිදුව, අකුරැස්ස. 0770542083
40 07117 දොළමාවත ක.වි. Type 3 මලිදුව, අකුරැස්ස. 0417900352
41 07118 කොහුගොඩ ක.වි. Type 3 මලිදුව, අකුරැස්ස.
42 07119 ඉහළ මලිදුව ක.වි. Type 3 මලිදුව, අකුරැස්ස.
43 07120 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. Type 2 මලිදුව, අකුරැස්ස.
44 07121 වැලිකැටිය ක.වි. Type 2 මලිදුව, අකුරැස්ස.
45 07122 දියලපේ ක.වි. Type 2 දියලපේ, අකුරැස්ස.
46 07123 මාරඹ ම.වි. 1AB මාරඹ, අකුරැස්ස. 041-3409760
47 07124 මාරඹ ක.වි. Type 3 මාරඹ, අකුරැස්ස.
48 07125 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. Type 3 ඇල්ලෙවෙල, මාරඹ, අකුරැස්ස.
49 07126 ගංහැල ක.වි. Type 3 ගංහැල, අකුරැස්ස.
50 07128 දිගනහේන ක.වි. Type 3 දීගල, ලේනම, පිටබැද්දර.
51 07129 ලේනම ක.වි. Type 3 දීගල, ලේනම, පිටබැද්දර.
52 07130 ගල්හේන ක.වි. Type 3 මාරඹ, අකුරැස්ස.
53 07131 ගොඩපිටිය ක.වි. Type 2 තිබ්බොටුවාව, අකුරැස්ස.
54 07132 බලකාවල ක.වි. Type 3 අතුරලිය. 0712135965
55 07133 කනහලාගම ක.වි. Type 2 අකුරැස්ස.
56 07134 තලහගම ක.වි. Type 2 තලහගම, මාකඳුර.
57 07135 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1 C පොරතොට, ගොඩපිටිය.
58 07136 වැලිහේන ක.වි. Type 2 බෝපගොඩ, අකුරැස්ස.
59 07137 බෝපගොඩ ක.වි. Type 3 බෝපගොඩ, අකුරැස්ස. 041-3040290
60 07138 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. Type 2 බෝපගොඩ, අකුරැස්ස.
61 07139 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 1 C උරුමුත්ත, අකුරැස්ස. 0413003838
62 07140 කෙහෙල්වල ශ්‍රී සාරානන්ද ක.වි. Type 3 කෙහෙල්වල, උරුමුත්ත, අකුරැස්ස.
63 07141 අතුරලිය ම.වි. 1AB අතුරලිය.
64 07142 අතුරලිය ශ්‍රී විජය ක.වි. Type 3 අතුරලිය, අකුරැස්ස.
65 07143 යහමුල්ල ප්‍රා.වි. Type 3 යහමුල්ල, අතුරලිය, අකුරැස්ස.
66 07144 විල්පිට ම.වි. 1 C විල්පිට, අකුරැස්ස. 0412283975
67 07145 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 1 C ගොඩපිටිය, අකුරැස්ස. 0777492300
68 07259 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 1 C ජඹුරගොඩ, වැලිගම.
69 07261 ඉබ්බාවල ක.වි. Type 2 ඉබ්බාවල, වැලිගම. 0771140065
70 07267 පලල්ල ක.වි. Type 2 පලල්ල, වැලිගම.
71 07273 දෙනිපිටිය ම.වි. 1AB දෙනිපිටිය. 0412252385
72 07276 වරකපිටිය ම.වි. 1 C වරකපිටිය, දෙනිපිටිය.
73 07278 එළුවාවල ක.වි. Type 3 එළුවාවල, දෙනිපිටිය.
74 07279 දෙනිපිටිය ආදර්ශ ක.වි. Type 3 දෙනිපිටිය. 0412251934
75 07296 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 1 C සුල්තානාගොඩ .
76 07297 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 1 C මාලිම්බඩ, පාලටුව. 0412240493
77 07301 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 1 C මාලිම්බඩ, පාලටුව.
78 07302 ගල්පමුණ ක.වි. Type 2 ගල්පමුණ, පාලටුව.
79 07304 සුල්තානාගොඩ ප්‍රා.වි. Type 3 සුල්තානාගොඩ, මාතර.
80 07397 තලහගම ප්‍රා.වි. Type 3 තලහගම, මාකදුර.
81 07398 ඉළුප්පැල්ල ප්‍රා.වි. Type 3 ඉළුප්පැල්ල, දියලපෙ, අකුරැස්ස.
82 07405 අතුරලිය ප්‍රා.වි Type 3 අතුරලිය, අකුරැස්ස.

வலயக் கல்விக் காரியாலயத்துக குரிய மாணவர் தொகை


பணிக்குழு

திரு யூ.எம்.என்.ஜே. ஜயமினி
வ.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எல்.கே.ஐ. சித்ராணி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி பி.டப். சமரசேகர
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு​. ஜே.ஜே. ஸியாசிங்ஹ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
செல்வி கே.கே. மதாரசிங்ஹ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு யூ.ஜீ. ரவீந்திர பதமசிரி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
வன. தலஹகம இந்தரத்ன தேரர்
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி ஜே.டப். மயுராணி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி அனூஷா எஸ் கங்கானம்கே
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எம்.எம். வனசிங்ஹ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி. எல்.என்.ஏ.ஐ. ஜயவர்தன (தெ.மா.க.தி. க்கு இணைப்பு)
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி கே.எச். ஸந்தீபனீ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
செல்வி எம்.கே.டீ. லக்மினி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு ஜீ.எல்.கே. வன்னிகே
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி என்.கே.ஹெட்டிகொட
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி டி.ஸீ.ஆர்.ஸீ. குமாரி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு ஐ.யூ. விரசிங்ஹ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III