වලස්මුල්ල வலயம்

வகை தொகை
பாடசாலையின் பெயர் – ( வகை) தொகை
National 4
Provincial 87

Total 91

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2918
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3113
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2913
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2871
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3005
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2952
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2674
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2570
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2522
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1955
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1593

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

34776

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
වලස්මුල්ල வலயம்

A: කලා විෂය ධාරාව E: பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி
B: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு P: பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு
C: வர்த்தக பாடப்பிரிவு S: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு
பாடத் தொகுதி முதலாம் முறை இரண்டாம் முறை
தோற்றிய சித்தி வீதம் தோற்றிய சித்தி வீதம்
P - பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு 330 152 46.06 217 148 68.20
B - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 202 97 48.02 279 195 69.89
C - வர்த்தக பாடப்பிரிவு 196 129 65.82 77 61 79.22
A - කලා විෂය ධාරාව 696 506 72.70 251 193 76.89
E - பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி 73 44 60.27 29 16 55.17
S - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 39 26 66.67 28 26 92.86

වලස්මුල්ල வலயக் கல்விக் காரியாலங்களுக்குரிய பாடசாலை ப் பட்டியல்

இலக்கம் தொகை மதிப்பு இலக்கம் பாடசாலையின் பெயர் வகை முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
1 08001 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 1AB වලස්මුල්ල 0472245283
2 08002 කටුවන ජාතික පාසල 1AB කටුවන. 0472247337
3 08003 මැදගංගොඩ ම.වි. 1 C වලස්මුල්ල. 0477212627
4 08004 හොරේවෙල ම.වි. 1 C වලස්මුල්ල.
5 08005 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 1AB කිරම.
6 08006 ‍වරාපිටිය ම.වි. 1AB කිරම.
7 08007 අඹගහහේන ම.වි. 1 C කිරම.
8 08008 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 1 C කිරම. 0473220200
9 08009 ඕමාර ම.වි. 1 C ඕමාර, වලස්මුල්ල.
10 08011 බෝවල ක.වි. Type 2 බෝවල, වලස්මුල්ල.
11 08012 රදනිආර ම.වි. 1 C කිරම.
12 08013 අගලබඩ ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
13 08014 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 1 C කිරම.
14 08015 හඳුගල ම.වි. 1 C හඳුගල, මාතර.
15 08016 එගොඩබැද්ද ම.වි. 1 C කිරම.
16 08017 කෝන්කරහේන ක.වි. Type 2 කිරම.
17 08018 කැරෑදෙණිය ක.වි. Type 2 කිරම.
18 08019 තලපත්කන්ද ක.වි. Type 2 රාම්මල, වරාපිටිය. 0778515367
19 08020 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. Type 2 කටුවන.
20 08021 හිඟුරකන්ද ම.වි. 1 C හිඟුරකන්ද, කටුවන.
21 08022 උඩගොමඩිය ක.වි. Type 2 කටුවන.
22 08023 ගොමඩිය ප්‍රා.වි Type 3 කටුවන.
23 08024 රුක්මල්පිටිය ක.වි. Type 2 කටුවන.
24 08025 වතුකන්ද ක.වි. Type 2 කටුවන.
25 08026 වලස්මුල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි. Type 3 වලස්මුල්ල. 0472245284
26 08027 වීදිකන්ද ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
27 08029 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. Type 2 කටුවන.
28 08030 පාතෙගම ප්‍රා.වි Type 3 රාම්මල, වරාපිටිය.
29 08031 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. Type 2 බින්තැන්න, කිරම.
30 08032 සපුතන්ත්‍රිකන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 රාම්මල, වරාපිටිය.
31 08033 රම්මලේකන්ද ප්‍රා.වි Type 3 රාම්මල, වරාපිටිය.
32 08034 ඔබඩගහදෙණිය ප්‍රා.වි Type 3 කටුවන. 0711473744
33 08035 මීගහහේන ජිනසරණ ප්‍රා.වි Type 3 කටුවන.
34 08037 දළුවක්ගොඩ ප්‍රා.වි. Type 3 දළුවක්ගොඩ, වලස්මුල්ල.
35 08038 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 1AB විරකැටිය 0472246216
36 08039 මුල්ගිරිගල ම.වි. 1 C මුල්ගිරිගල.
37 08040 මොරයාය ම.වි. 1 C වෑකන්දවල.
38 08041 මීගස්ආර ම.වි. 1 C ජුලමිපිටිය. 0472246522
39 08042 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 1AB ජුලමිපිටිය.
40 08043 මිද්දෙණිය ම.වි. 1AB මිද්දෙණිය. 0475638446
41 08044 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 1AB මැදමුලන.
42 08045 රිටිගහයාය ම.වි. 1AB කටුවන.
43 08046 අතුබොදේ ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
44 08047 කැප්පිටියාව ක.වි. Type 2 විරකැටිය.
45 08048 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 1 C විරකැටිය. 0472257171
46 08049 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. Type 2 විරකැටිය.
47 08050 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 1 C වලස්මුල්ල. 0711018809
48 08051 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 1 C වෑකදවල. 0473477917
49 08052 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 1 C වෑකදවල. 0714332643
50 08053 මුරුතවෙල ම.වි. 1 C මුරුතවෙල, වලස්මුල්ල.
51 08054 ඕකන්දයාය ම.වි. 1 C ඕකන්දයාය, මිද්දෙණිය.
52 08055 කුඩාගොඩ ක.වි. Type 2 කරියමඩිත්ත.
53 08056 උලහිටියාව ක.වි. Type 2 මිද්දෙණිය .
54 08057 හොරවින්න ම.වි. 1 C කටුවන.
55 08058 සියාරපිටිය ම.වි. 1 C කටුවන.
56 08059 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. Type 2 හෙල්ලල, මිද්දෙණිය.
57 08060 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 C යක්ගස්මුල්ල, විරකැටිය. 0472257072
58 08062 උඩුකිරිවිල ක.වි. Type 2 උඩුකිරිවිල ,විරකැටිය.
59 08063 ගලහිටිය ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
60 08064 වීරකැටිය ප්‍රා.වි. Type 3 විරකැටිය. 0472257244
61 08065 අබකොලවැව ක.වි. Type 2 මැදමුලන.
62 08066 රළුව ප්‍රා.වි. Type 3 මැදමුලන.
63 08067 ගල්පොත්තයාය ප්‍රා.වි. Type 3 ජුලමිපිටිය.
64 08068 කුඩාබිබුල ක.වි. Type 2 ජුලමිපිටිය.
65 08069 මිද්දෙණිය ප්‍රා.වි. Type 3 මිද්දෙණිය.
66 08070 කඳමඩිත්ත ප්‍රා.වි. Type 3 මැදමුලන.
67 08071 ගගුලන්දෙණිය ශ්‍රී රතනජෝති ප්‍රා.වි. Type 3 කටුවන.
68 08072 වැලිපිටිය ප්‍රා.වි. Type 3 මිද්දෙණිය .
69 08190 ‍මොදරවාන ම.වි. 1AB මොදරවාන. 0473620959
70 08191 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 1AB පල්ලේ කන්ද, වලස්මුල්ල. 0472254751
71 08203 වාඩිය සිල්වා ක.වි. Type 2 වාඩිය, විතාරන්දෙණිය. 0776637850
72 08205 බැදිගම ක.වි. Type 2 විතාරන්දෙණිය.
73 08206 වාව්ව ප්‍රා.වි. Type 3 මොදරවාන.
74 08207 ශ්‍රී ධම්මදස්සී ප්‍රා.වි. Type 3 වලස්මුල්ල.
75 08208 තලහගම්වාඩුව ශ්‍රී රේවත ප්‍රා.වි. Type 3 වලස්මුල්ල.
76 08209 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. Type 2 මීඇල්ල.
77 08210 කන්දෙබැද්ද ක.වි. Type 2 මීඇල්ල.
78 08211 නතුවල ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
79 08212 රාජපුරගොඩ ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල. 0772617767
80 08213 උඩදෙණිය ක.වි. Type 2 වලස්මුල්ල.
81 08214 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. Type 2 ඕලුආර, වලස්මුල්ල.
82 08219 තිරාවල ක.වි. Type 2 බෙලිඅත්ත.
83 08334 ගල්වාඩිය ක .වි. Type 2 ජුලමිපිටිය.
84 08335 කටුවන ප්‍රා.වි. Type 3 කටුවන.
85 08343 රිටිගහයාය ප්‍රා.වි. Type 3 කටුවන.
86 08344 කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 කිරම.
87 08345 මොදරවාන ප්‍රා.වි. Type 3 මොදරවාන.
88 08346 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 1AB විරකැටිය 0472246313
89 08354 ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය Type 3 පල්ලේ කන්ද, වලස්මුල්ල. 0473626677
90 08355 මැදමුලන ප්‍රා.වි. Type 3 මැදමුලන.
91 08358 ජුලම්පිටිය ධර්මවිජය ප්‍රා.වි. Type 3 ජුලමිපිටිය, වලස්මුල්ල.

வலயக் கல்விக் காரியாலயத்துக குரிய மாணவர் தொகை


பணிக்குழு

திரு ஸீ.யூ.வீரசேகர
வ.க.ப
இ.க.நி.சே II
திரு டப்.ஓ. தர்மதாஸ
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு கே.எஸ். அபேரத்ன
பி.க.ப
இ.க.நி.சே II
திருமதி எஸ்.ஏ.எஸ். நிமாலி த சில்வா
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எம்.பி.என்.நிஷாதிகா
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி டப்.ஏ.ஸீ. சில்வா
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
செல்வி ஏ.எம்.என்.டி.எஸ். விஜயவிகரம
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எஸ்.டப். ஜயசேகர
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு எஸ்.எம்.ஸீ. இந்திக
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
செல்வி ஏ.டி. விஜேவர்தன
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
செல்வி யூ.ஜீ.ஏ.எஸ். தீபானி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
எம்.யூ.ஸீ. குமார
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
இஷங்கா ஷர்மலீ கெஹேல்பெத்த
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III