பிரிவு

திணைக்களத்தின் கடமைகளும் பொறுப்புக்களும்
தரவிறக்கம் செய்தல்
அரச விடுமுறைகள் - 2019
மேம்பட்ட நிலை பரிசோதனை முடிவுகள் 2018
கல்வித் தகவல் கோவையை இவ்விடத்தால் பதிவிறக்கவும்.

தென் மாகாண கல்வி திணைக்களம்