ගාල්ල வலயம்

வகை தொகை
பாடசாலையின் பெயர் – ( வகை) தொகை
National 17
Provincial 129

Total 146

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7135
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7658
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8028
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8135
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8162
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8282
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8311
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8072
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7727
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7537
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 6889
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5682
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5135

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

96753

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
ගාල්ල வலயம்

A: කලා විෂය ධාරාව E: பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி
B: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு P: பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு
C: வர்த்தக பாடப்பிரிவு S: உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு
பாடத் தொகுதி முதலாம் முறை இரண்டாம் முறை
தோற்றிய சித்தி வீதம் தோற்றிய சித்தி வீதம்
P - பௌதிகவியல் (கணித) பாடப்பிரிவு 850 396 46.59 599 433 72.29
B - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 885 431 48.70 724 496 68.51
C - வர்த்தக பாடப்பிரிவு 1285 850 66.15 524 433 82.63
A - කලා විෂය ධාරාව 1757 1183 67.33 555 446 80.36
E - பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் பாடத் தொகுதி 124 79 63.71 88 61 69.32
S - உயிரியல் விஞ்ஞான பாடப்பிரிவு 50 28 56.00 34 25 73.53

ගාල්ල வலயக் கல்விக் காரியாலங்களுக்குரிய பாடசாலை ப் பட்டியல்

இலக்கம் தொகை மதிப்பு இலக்கம் பாடசாலையின் பெயர் வகை முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
1 06041 තෙලිකඩ ම.වි. 1 C තෙලිකඩ, ගිනිමැල්ලගහ. 0777-368610
2 06044 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. Type 2 ගිනිමැල්ලගහ. 0775305338
3 06048 කිරිබතාවිල ක.වි Type 2 දුන්වත්ත, බද්දේගම. 0769813902
4 06049 මාජුවාන ක.වි. Type 2 කෙරදේවල, මාජුවාන. 0712052061
5 06058 හල්පතොට රෝමානු කතෝලික ක.වි. Type 2 හල්පතොට, බද්දේගම.
6 06059 ශ්‍රී ධර්මාලෝක ක.වි. Type 2 හොරගම්පිට, ගිනිමැල්ලගහ. 0717133799
7 06254 වඳුරඹ ම.ම.වි. 1AB වඳුරඹ, ගාල්ල. 0912292481
8 06255 බලගොඩ ම.වි. 1 C බල‍ගොඩ, පෝද්දල. 0913789367
9 06257 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 1 C මැද කිඹීය.
10 06258 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 1AB බද්දේගම. 0912292288
11 06259 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 1AB බද්දේගම. 0912292289
12 06260 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 1 C පහළ කීඹිය, පෝද්දල.
13 06261 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 1 C සන්දරවල, බද්දේගම. 0912292752
14 06262 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 1AB බද්දේගම. 0912292804
15 06263 ගනේගම උතුර ක.වි. Type 3 ගනේගම උතුර, බද්දේගම.
16 06264 හම්මෑලිය ක.වි. Type 2 බද්දේගම. 0912292757
17 06265 ලේල්වල ක.වි Type 2 පහල ලේල්වල, වඳුරඹ.
18 06266 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. Type 2 ලේල්වල, වඳුරඹ.
19 06268 මාබොටුවන ක.වි. Type 2 වඳුරඹ.
20 06269 පිටදෙණිය ම.වි. 1 C ගොනාමුල්ල හන්දිය, ගාල්ල. 0917214466
21 06270 තලාව ක.වි. Type 2 තලාව, වඳුරඹ.
22 06271 වැලිදෙණිය ක.වි. Type 2 වැලිදෙණිය, වඳුරඹ.
23 06274 දොළහේන ක.වි. Type 2 උමාදොළ, මැදකිඹීය.
24 06282 කොටගොඩ ක.වි. Type 2 කොටගොඩ, බද්දේගම.
25 06283 වැයිහේන ක.වි. Type 3 වැයිහේන, බද්දේගම.
26 06284 පිලගොඩ ක.වි. Type 2 පිලගොඩ, බද්දේගම.
27 06366 මහින්ද විද්‍යාලය 1AB වුඩ්වඩ් මාවත, ගාල්ල. 0912234965
28 06367 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 1AB රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල. 0912234886
29 06368 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 1AB රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල. 0912234769
30 06369 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 1AB වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල. 0912234164
31 06370 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 1AB කොටුව, ගාල්ල. 0912234117
32 06371 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 1AB කළුවැල්ල, ගාල්ල. 0912234657
33 06372 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 1AB ටේම්පල්ස් පාර, කළුවැල්ල, ගාල්ල. 0912234590
34 06373 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 1AB වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල. 0912234669
35 06374 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 1 C ගාල්ල. 091-5625065
36 06375 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 1 C ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල. 0912245826
37 06376 ගිංතොට ම.වි. 1AB ගිංතොට. 0912246132
38 06377 පියතිස්ස ම.වි. Type 2 කලේගාන, ගාල්ල. 0912231574
39 06378 ඕල්කට් ම.වි. 1 C ඕල්කට් මාවත, වැලිවත්ත, ගාල්ල. 0912245645
40 06379 පරමානන්ද ම.වි Type 2 ගල්වඩුගොඩ, ගාල්ල.
41 06380 සුධර්මා ම.වි. 1AB මාගාල්ල, ගාල්ල. 0912246929
42 06381 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 1AB කොටුව, ගාල්ල. 0912222996
43 06383 දඩල්ල බී.ටී.එස්. ම.වි. Type 2 දඩල්ල, ගාල්ල. 0912233277
44 06384 ගිංතොට ධර්මපාල ක.වි. Type 3 ගිංතොට.
45 06385 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි Type 2 ගාල්ල. 0912234453
46 06388 උක්වත්ත ක.වි Type 2 ගිංතොට.
47 06392 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 1AB මානවිල, වලහන්දුව. 0912224413
48 06393 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 1AB මීපාවල, පෝද්දල. 0912231225
49 06394 නරාවල ම.වි. 1 C නරාවල, පෝද්දල. 0912226343
50 06395 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 1 C බටදුව, ගාල්ල. 0912231780
51 06396 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 1AB කළහේ, වංචාවල. 1912225632
52 06397 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 1AB පිලාන, වංචාවල. 0913905904
53 06398 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 1 C A
54 06399 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 1AB උළුවිටිකේ, ගාල්ල. 0913902101
55 06400 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 1 C කපුහේම්පල, අක්මීමන.
56 06401 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 1 C තොටගොඩ, අක්මීමන.
57 06402 හපුගල ම.වි. 1 C හපුගල, වක්වැල්ල. 0912241546
58 06403 මීගොඩ සර්වමිත්‍ර ම.වි. Type 2 වංචාවල.
59 06404 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 1 C කිතුලම්පිටිය, ගාල්ල. 0912245824
60 06405 හියාරේ ම.වි 1 C හියාරේ, ගාල්ල.
61 06406 අක්මීමන ම.වි. 1 C අක්මීමන. 0914946002
62 06407 යටගල මැල්කම් ම.වි Type 3 උණවටුන, ගාල්ල.
63 06408 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. Type 2 පින්නදුව, වලහන්දුව. 091-2227786
64 06409 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. Type 2 අංකොක්කාවල.
65 06410 රාහුල ක.වි. Type 3 ඕපාත, උළුවිටිකේ. 0912231732
66 06411 පිලාන තක්ෂිලා ක.වි. Type 3 වංචාවල.
67 06412 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. Type 2 හියාරේ, ගාල්ල. 0915710397
68 06413 පනාගමුව අමරසිංහ ක.වි. Type 2 වංචාවල.
69 06414 කළහෙ ගැමුණු ක.වි. Type 3 කළහේ, වංචාවල. 091-5626739
70 06415 නියාගම විද්‍යාධාර ක.වි Type 3 අක්මීමන.
71 06416 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. Type 2 ඉහලගොඩ, අක්මීමන. 0913080788
72 06418 කැටැන්දොල ක.වි. Type 2 ගෝනමුල්ල හන්දිය, ගාල්ල.
73 06419 සරණපාල ජයන්ති ක.වි. Type 3 වංචාවල.
74 06420 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ප්‍රා.වි Type 3 අක්මීමන.
75 06422 ඉහළගොඩ විජය ක.වි. Type 3 අක්මීමන.
76 06423 හපුගල ක.වි. Type 3 හපුගල, වක්වැල්ල.
77 06424 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. Type 2 ආනන්ගොඩ.
78 06425 සේනපාල සමරසේකර ක.වි. Type 2 වලහන්දුව.
79 06428 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. Type 2 වටරැක නැගෙනහිර, ගාල්ල.
80 06431 බොනවිස්ටා ම.වි. Type 2 බොනවිස්ටාව, උණවටුන.
81 06432 දොරපෙ ම.වි. 1AB දොරපෙ, අගුලුගහ. 0912276262
82 06433 හව්පෙ ම.වි. 1 C හව්පෙ.
83 06434 කහඳ ම.වි. 1 C අගුලුගහ. 0913922474
84 06435 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 1AB කටුකුරුන්ද, හබරාදුව. 0912282771
85 06436 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 1 C ලණුමෝදර, හබරාදුව.
86 06437 අඟුලුගහ ම.වි. 1 C අගුලුගහ. 0912231255
87 06438 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 1AB හීනටිගල, තල්පේ. 091-5614961
88 06439 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. Type 2 තල්පේ. 0914909100
89 06440 උනවටුන ම.වි. 1AB උණවටුන. 091-2233789
90 06441 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 1 C වැල්ලෙතොට, තල්පේ.
91 06442 බැදිපිට ක.වි. Type 3 අගුලුගහ.
92 06443 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ක.වි. Type 2 හබරාදුව.
93 06444 මාවැල්ල ක.වි. Type 3 මාවැල්ල, අහංගම. 0914913349
94 06445 මීපේ අමතායන ක.වි. Type 2 මීපේ, හබරාදුව.
95 06446 වැලිකොන්ද ශ්‍රී ඡීවානන්ද ක.වි. Type 3 වැලිකොන්ද, අගුලුගහ.
96 06447 පීල්ලෙගොඩ ශ්‍රී සුමනජෝති ක.වි. Type 3 පීල්ලගොඩ, උණවටුන. 0912250333
97 06448 අභයදාන ක.වි. Type 2 හබරාදුව. 091-5627815
98 06449 බොනවිස්ටා ක.වි. Type 3 උණවටුන.
99 06450 හරුමල්ගොඩ නැගෙනහිර ක.වි. Type 3 හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව. 0713362572
100 06451 හරුමල්ගොඩ බටහිර ක.වි. Type 3 අගුලුගහ.
101 06453 පරගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. Type 2 පරගොඩ, ඉමදුව.
102 06454 පිටිදුව ක.වි. Type 3 පිටිදුව, හබරාදුව. 0713290020
103 06456 වතවන ක.වි. Type 3 වතවන, ඉමදුව.
104 06457 කතළුව ම.ම වි. 1AB කතළුව, අහංගම. 0912283264
105 06458 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 1 C අහංගම. 091-2282749
106 06459 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 1AB ඉමදුව. 0912286285
107 06460 පංචාලිය ම.වි. Type 2 දික්කුඹුර, අහංගම.
108 06461 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 1AB දික්කුඹුර, අහංගම. 0914946250
109 06462 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 1 C අහංගම. 0915686880
110 06463 මායාකඩුව ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 මායාකඩුව, ඉමදුව.
111 06464 රෝහණ ම.වි. 1AB අහංගම. 0912282123
112 06465 අන්දුගොඩ ක.වි. Type 2 අන්දුගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම. 0779157217
113 06467 කෝදාගොඩ ශ්‍රී උපතිස්ස ක.වි. Type 3 කෝදාගොඩ, ඉමදුව.
114 06468 මලල්ගොඩ සිරිසීවලී ක.වි. Type 3 මලල්ගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම. 0770278746
115 06469 මීගහගොඩ ක.වි. Type 2 මීගහගොඩ, අහංගම.
116 06470 අහංගම නාකන්ද කුමර ක.වි. Type 3 රෝහිත මාවත, අහංගම.
117 06471 අහංගම නාකන්ද බාලිකා ක.වි. Type 2 අහංගම.
118 06472 ශ්‍රී සංඝරතන ක.වි. Type 3 අහංගම. 0775510702
119 06473 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. Type 2 තිත්තගල්ල, අහංගම. 0913783610
120 06474 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. Type 2 වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම.
121 06477 දික්කුඹුර ක.වි. Type 3 පනුගල්ගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම.
122 06479 ශ්‍රී ධර්මාරාම ආදර්ශ ක.වි. Type 3 මුනිදාස මාවත, අහංගම. 0915688881
123 06480 හොරදුගොඩ ප්‍රා.වි. Type 3 හොරදුගොඩ, ඉමදුව.
124 06482 කතළුව ඡී.වී.එස්. ද සිල්වා ක.වි. Type 3 කතළුව, අහංගම. 0912282471
125 06484 කෝඹල ක.වි. Type 3 කෝඹල, ඉමදුව.
126 06485 පුස්වැල්කඩ ක.වි. Type 3 ඉමදුව.
127 06486 සිරි සීලවංශ ක.වි. Type 3 ගොයියාපාන, අහංගම.
128 06487 තිත්තගල්ල අත්තදස්සි ක.වි. Type 3 තිත්තගල්ල ,අහංගම.
129 06488 පැලැස්ස සිරි විමලසිරි ක.වි. Type 3 තිත්තගල්ල, අහංගම.
130 06496 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 1 C කුරුඳුවත්ත, ගිංතොට. 0912231821
131 06497 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1AB එච්.කේ.එඩ්මන්ඩ් මාවත, ගාල්ල. 0914943540
132 06498 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 1 C කෝන්ගහ පාර, ගාල්ල. 0912247383
133 06499 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 1 C කටුගොඩ, ගාල්ල. 0912248151
134 06500 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. Type 2 බෝපේ පාර, දඩල්ල, ගාල්ල.
135 06501 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 1 C හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල. 0912248177
136 06502 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. Type 2 කන්දෙවත්ත, ගාල්ල.
137 06503 අල් හජ් ඒ.ආර්.එම්.තාසිම් විද්‍යාලය Type 3 3 වන පටුමග, කටුගොඩ, ගාල්ල. 0912226097
138 06504 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 1 C නාවින්න, උළුවිටිකේ. 0714428158
139 06505 හාලිවල මුස්ලිම් ක.වි. Type 3 අනංගොඩ, ගාල්ල.
140 06511 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 1AB ලබුදුව, අක්මීමන, ගාල්ල. 0912224475
141 06515 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 1AB මාගාල්ල, ගාල්ල. 0912244671
142 06516 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 1AB වලහන්දුව, ගාල්ල. 0912226649
143 06521 ඉමදුව නාලන්දා ප්‍රා.වි Type 3 බටේමුල්ල, ඉමදුව. 0915632768
144 06522 ගනේගම රෝමානු කතෝලික සිංහල මිශ්‍ර පාසල Type 3 ගනේගම නැ‍ගෙනහිර, බද්දේගම. 0912293587
145 06525 අල් අක්සා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය Type 3 එච්.කේ.එඩ්මන්ඩ් මාවත, ගාල්ල. 0914943474
146 06535 රිචර්ඩ් පතිරණ ආ.ප්‍රා.වි Type 3 උළුවිටිකේ, ගාල්ල.

வலயக் கல்விக் காரியாலயத்துக குரிய மாணவர் தொகை


பணிக்குழு

திருமதி எஸ'.பீ. சந்திராவதி
வ.க.ப
இ.க.நி.சே II
திருமதி டப்.வீ.ஸீ. ஸுரங்ஜி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே II
திருமதி டப்.ஏ.எஸ்.டி. கல்யானி
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு எம்.ஐ.எம். பாரூக்
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி பிரதீபிகா ஸந்தமாலி பதிரன
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி என்.யூ. பிரியானி தாஸ்
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி ஈ.ஜி.டி.பி. சிரிசூரிய
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எல்.ஏ.என்.எஸ். ஜயசேகர
கோ.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி பாதிமா ஜுமானா ஸாதிக் (இணைப்பு - நிரந்தர சேவை நிலையம் - கா. முஸ்லிம் ம,க.
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி எஸ்.கே.விதானாதிரன
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு ஜீ.டப்.ஜீ. ஸஹபந்து
கோ.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி ஜே.ஏ. ஸீதா
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III
திரு ஜே.ஏ. வஸந்த
கோ.க.ப
இ.க.நி.சே III
திருமதி ஆர்.ஸீ. பதிரனவசம்
பி.க.ப
இ.க.நி.சே III