මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 6
Type 2 6
Type 3 1
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 13
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 14
 
Name With Initials
Position
Mobile No
මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 487
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 583
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 602
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 667
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 636
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 738
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 699
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 694
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 643
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 647
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 616
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 413
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 456
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2975

මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 14 ලේඛණය