මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාලිම්බඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 6
Type 2 6
Type 3 1
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 13
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 14

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07071 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) තෙලිජ්ජවිල. 0412240209 1460 665 965 1160 2125
2 07072 අකුරුගොඩ ක.වි.- (Type 2) අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ . 131 98 121 108 229
3 07073 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි.- (Type 2) තෙලිජ්ජවිල. 78 78 73 83 156
4 07074 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි.- (1 C) තෙලිජ්ජවිල. 0412240465 1486 1149 117 1469 1283 2752
5 07075 හොරගොඩ ම.වි.- (1 C) හොරගොඩ, තෙලිජ්ජවිල. 236 277 17 275 255 530
6 07076 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 2) හොරගොඩ, තෙලිජ්ජවිල. 50 60 50 60 110
7 07077 දම්පැල්ල ම.වි.- (1 C) දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල. 30 8 22 16 38
8 07078 දම්පැල්ල ක.වි.- (Type 2) දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල. 67 55 57 65 122
9 07107 පරදුව ආදර්ශ ක.වි- (Type 2) ඇල්ගිරිය, තෙලිජ්ජවිල. 213 191 215 189 404
10 07296 සුල්තානාගොඩ ම.වි.- (1 C) සුල්තානාගොඩ . 61 33 28 61
11 07297 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි.- (1 C) මාලිම්බඩ, පාලටුව. 0412240493 409 460 60 436 493 929
12 07301 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි.- (1 C) මාලිම්බඩ, පාලටුව. 61 84 2 84 63 147
13 07302 ගල්පමුණ ක.වි.- (Type 2) ගල්පමුණ, පාලටුව. 47 34 35 46 81
14 07304 සුල්තානාගොඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) සුල්තානාගොඩ, මාතර. 197 105 92 197