උසස් පෙළ 2017 Galle ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 80 48 60.00 22 27.5 10 12.50
2 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 142 85 59.86 44 30.99 13 9.15
3 මහින්ද විද්‍යාලය 132 73 55.30 34 25.76 25 18.94
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 54 29 53.70 16 29.63 9 16.67
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 22 11 50.00 5 22.73 6 27.27
6 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 64 31 48.44 26 40.63 7 10.94
7 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 118 54 45.76 35 29.66 29 24.58
8 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 50 16 32.00 23 46 11 22.00
9 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 20 5 25.00 11 55 4 20.00
10 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 20 5 25.00 13 65 2 10.00
11 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 18 1 5.56 10 55.56 7 38.89
12 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1 0 0.00 1 100 0 0.00
13 වඳුරඹ ම.ම.වි. 5 0 0.00 0 0 5 100.00
14 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 6 0 0.00 4 66.67 2 33.33
15 කතළුව ම.ම වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 25 11 44.00 7 28 7 28.00
3 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 33 13 39.39 14 42.42 6 18.18
4 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 23 8 34.78 5 21.74 10 43.48
5 ගිංතොට ම.වි. 8 2 25.00 2 25 4 50.00
6 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 24 3 12.50 4 16.67 17 70.83
7 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
8 උනවටුන ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 වඳුරඹ ම.ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 164 116 70.73 33 20.12 15 9.15
3 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 166 108 65.06 40 24.1 18 10.84
4 මහින්ද විද්‍යාලය 63 33 52.38 18 28.57 12 19.05
5 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 4 2 50.00 1 25 1 25.00
6 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 2 1 50.00 1 50 0 0.00
7 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 57 25 43.86 19 33.33 13 22.81
8 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 78 33 42.31 33 42.31 12 15.38
9 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
10 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 14 4 28.57 4 28.57 6 42.86
11 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 65 18 27.69 25 38.46 22 33.85
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 40 11 27.50 21 52.5 8 20.00
13 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 39 7 17.95 22 56.41 10 25.64
14 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 62 33 53.23 24 38.71 5 8.06
2 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 2 1 50.00 1 50 0 0.00
3 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 54 20 37.04 24 44.44 10 18.52
4 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 39 14 35.90 14 35.9 11 28.21
5 දොරපෙ ම.වි. 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
6 ගිංතොට ම.වි. 5 0 0.00 3 60 2 40.00
7 සුධර්මා ම.වි. 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
8 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
9 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67
10 උනවටුන ම.වි. 2 0 0.00 0 0 2 100.00
11 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
12 රෝහණ ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
2 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 13 11 84.62 2 15.38 0 0.00
3 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 92 76 82.61 16 17.39 0 0.00
4 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 199 159 79.90 38 19.1 2 1.01
5 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 120 92 76.67 25 20.83 3 2.50
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 72 55 76.39 17 23.61 0 0.00
7 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 68 49 72.06 19 27.94 0 0.00
8 කතළුව ම.ම වි. 21 13 61.90 8 38.1 0 0.00
9 මහින්ද විද්‍යාලය 73 43 58.90 25 34.25 5 6.85
10 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 52 30 57.69 19 36.54 3 5.77
11 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 68 39 57.35 25 36.76 4 5.88
12 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 33 18 54.55 11 33.33 4 12.12
13 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 42 22 52.38 18 42.86 2 4.76
14 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 38 19 50.00 17 44.74 2 5.26
15 වඳුරඹ ම.ම.වි. 50 23 46.00 19 38 8 16.00
16 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 32 14 43.75 13 40.63 5 15.63
17 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 59 22 37.29 32 54.24 5 8.47
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 14 14 100.00 0 0 0 0.00
2 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 2 2 100.00 0 0 0 0.00
3 හම්මෑලිය ක.වි. 9 9 100.00 0 0 0 0.00
4 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
5 පිටදෙණිය ම.වි. 6 6 100.00 0 0 0 0.00
6 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 14 14 100.00 0 0 0 0.00
7 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 2 2 100.00 0 0 0 0.00
8 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 4 4 100.00 0 0 0 0.00
9 කහඳ ම.වි. 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
10 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 8 7 87.50 1 12.5 0 0.00
11 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 7 6 85.71 1 14.29 0 0.00
12 හව්පෙ ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
13 බලගොඩ ම.වි. 32 26 81.25 5 15.63 1 3.13
14 ගිංතොට ම.වි. 26 21 80.77 5 19.23 0 0.00
15 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 5 4 80.00 1 20 0 0.00
16 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 30 24 80.00 6 20 0 0.00
17 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 82 65 79.27 16 19.51 1 1.22
18 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 33 26 78.79 5 15.15 2 6.06
19 අක්මීමන ම.වි. 26 20 76.92 6 23.08 0 0.00
20 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75.00 1 25 0 0.00
21 ඕල්කට් ම.වි. 11 8 72.73 3 27.27 0 0.00
22 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 65 47 72.31 18 27.69 0 0.00
23 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 61 44 72.13 16 26.23 1 1.64
24 රෝහණ ම.වි. 14 9 64.29 4 28.57 1 7.14
25 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 19 12 63.16 7 36.84 0 0.00
26 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
27 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 5 3 60.00 2 40 0 0.00
28 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 10 6 60.00 4 40 0 0.00
29 හියාරේ ම.වි 5 3 60.00 2 40 0 0.00
30 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 5 3 60.00 1 20 1 20.00
31 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 17 10 58.82 7 41.18 0 0.00
32 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 44 25 56.82 11 25 8 18.18
33 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 22 12 54.55 10 45.45 0 0.00
34 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 10 5 50.00 4 40 1 10.00
35 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
36 දොරපෙ ම.වි. 6 3 50.00 3 50 0 0.00
37 උනවටුන ම.වි. 10 5 50.00 5 50 0 0.00
38 සුධර්මා ම.වි. 13 6 46.15 7 53.85 0 0.00
39 හපුගල ම.වි. 16 6 37.50 7 43.75 3 18.75
40 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 22 6 27.27 11 50 5 22.73
41 අඟුලුගහ ම.වි. 7 1 14.29 5 71.43 1 14.29
42 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 13 1 7.69 12 92.31 0 0.00
43 නරාවල ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
44 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 1 0 0.00 1 100 0 0.00
45 තෙලිකඩ ම.වි. 4 0 0.00 4 100 0 0.00
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 45 44 97.78 1 2.22 0 0.00
2 කතළුව ම.ම වි. 9 8 88.89 1 11.11 0 0.00
3 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 105 89 84.76 11 10.48 5 4.76
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 66 55 83.33 8 12.12 3 4.55
5 මහින්ද විද්‍යාලය 78 58 74.36 15 19.23 5 6.41
6 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 66 49 74.24 17 25.76 0 0.00
7 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 95 63 66.32 23 24.21 9 9.47
8 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 56 37 66.07 14 25 5 8.93
9 වඳුරඹ ම.ම.වි. 25 15 60.00 5 20 5 20.00
10 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 70 40 57.14 12 17.14 18 25.71
11 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 72 40 55.56 20 27.78 12 16.67
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 64 34 53.13 25 39.06 5 7.81
13 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 69 36 52.17 20 28.99 13 18.84
14 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 24 12 50.00 9 37.5 3 12.50
15 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 19 9 47.37 6 31.58 4 21.05
16 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 12 5 41.67 7 58.33 0 0.00
17 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 12 5 41.67 3 25 4 33.33
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 පිටදෙණිය ම.වි. 3 3 100.00 0 0 0 0.00
3 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 5 5 100.00 0 0 0 0.00
4 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 17 16 94.12 0 0 1 5.88
5 බලගොඩ ම.වි. 31 27 87.10 2 6.45 2 6.45
6 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 38 33 86.84 5 13.16 0 0.00
7 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 6 5 83.33 1 16.67 0 0.00
8 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 40 33 82.50 7 17.5 0 0.00
9 සුධර්මා ම.වි. 11 9 81.82 1 9.09 1 9.09
10 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 20 16 80.00 4 20 0 0.00
11 ඕල්කට් ම.වි. 5 4 80.00 0 0 1 20.00
12 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 35 24 68.57 9 25.71 2 5.71
13 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 22 15 68.18 3 13.64 4 18.18
14 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 7 4 57.14 0 0 3 42.86
15 රෝහණ ම.වි. 9 5 55.56 3 33.33 1 11.11
16 හපුගල ම.වි. 12 6 50.00 5 41.67 1 8.33
17 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 24 11 45.83 5 20.83 8 33.33
18 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 29 12 41.38 8 27.59 9 31.03
19 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 5 2 40.00 3 60 0 0.00
20 උනවටුන ම.වි. 11 4 36.36 6 54.55 1 9.09
21 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33
22 ගිංතොට ම.වි. 27 9 33.33 6 22.22 12 44.44
23 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 14 4 28.57 5 35.71 5 35.71
24 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 8 2 25.00 3 37.5 3 37.50
25 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 2 0 0.00 2 100 0 0.00
26 අක්මීමන ම.වි. 2 0 0.00 2 100 0 0.00
27 දොරපෙ ම.වි. 2 0 0.00 1 50 1 50.00
28 අඟුලුගහ ම.වි. 1 0 0.00 0 0 1 100.00
29 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 4 0 0.00 1 25 3 75.00
30 තෙලිකඩ ම.වි. 4 0 0.00 3 75 1 25.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
2 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 26 13 50.00 11 42.31 2 7.69
3 කතළුව ම.ම වි. 4 1 25.00 1 25 2 50.00
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 43 36 83.72 6 13.95 1 2.33
2 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 16 13 81.25 3 18.75 0 0.00
3 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 27 11 40.74 7 25.93 9 33.33
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ජාතික පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1 1 100.00 0 0 0 0.00
2 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 8 5 62.50 3 37.5 0 0.00
3 කතළුව ම.ම වි. 3 0 0.00 2 66.67 1 33.33
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - පළාත් පාසල්
අනු අංකය පාසලේ නම පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) විෂයන් 1ක් හෝ 2ක් සමත් ප්‍රතිශතය (%) විෂයයන් 3න්ම අසමත් සංඛ්‍යාව අසමත් ප්‍රතිශතය (%)
1 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 8 6 75.00 2 25 0 0.00
2 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 18 12 66.67 6 33.33 0 0.00
3 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 12 4 33.33 6 50 2 16.67

සැලකිය යුතුයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සැලසුම් අංශ මගින් පරිගණක ගත කර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් තොරතුරු මත මෙම විශ්ලේෂණ සිදු කර ඇත. දත්ත පරිගණක ගත කිරීමේදී අත්වැරදීම් සිදු විය හැකි බැවින් මෙහි යම් දෝශ පැවතිය හැක. එමගින්, ඔබ හෝ ඔබේ පාසල යම් අපහසුතාවයකට ලක් වීමට සිදුවුවහොත්, එය නිවැරදි කිරීම සදහා ඔබට අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැළසුම් අංශය දැනුවත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.