දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සෑම සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු | You all are wormly welcome to the official website of the department of education - Southern Province | தென் மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் நீங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றீர்கள்