යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 4
Type 2 4
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 21
 
Name With Initials
Position
Mobile No
යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 656
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 680
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 697
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 655
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 656
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 606
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 615
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 582
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 525
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 506
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 487
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3344

යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 21 ලේඛණය