යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
යක්කලමුල්ල. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 4
Type 2 4
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 21

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06287 පොල්පගොඩ ම.වි.- (1 C) පොල්පගොඩ, යක්කලමුල්ල. 0912286822 750 732 734 748 1482
2 06288 මාගෙදර ම.වි.- (1AB) මාගෙදර, ගාල්ල. 0915732261 758 400 358 758
3 06289 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි.- (1AB) තෙල්ලඹුර, නාකියාදෙණිය. 0912286535 787 418 369 787
4 06291 ඉහළ තෙල්ලඹුර විද්‍යාකාන්ති ක.වි.- (Type 3) ඉහළ තෙල්ලඹුර, නාකියාදෙණිය. 0775682119 57 31 26 57
5 06292 කරාගොඩ ධර්මරාජ ක.වි.- (Type 3) යක්කලමුල්ල. 0770321655 190 95 95 190
6 06293 කොට්ටව ක.වි.- (Type 2) කොට්ටවගම. 0716273622 156 90 127 119 246
7 06294 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි.- (1 C) නබදව, යක්කලමුල්ල. 0772031876 270 272 298 244 542
8 06295 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි.- (1 C) නාකියාදෙණිය. 0914936037 239 276 256 259 515
9 06296 නැවුන්ගල ක.වි.- (Type 3) නැවුන්ගල, කොට්ටවගම. 0778523397 55 22 33 55
10 06298 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි.- (1 C) තල්ගම්පල, ගාල්ල. 0713565252 179 183 189 173 362
11 06300 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි.- (Type 2) වල්පොල, ඉමදුව. 0771826425 53 56 53 56 109
12 06303 ඇල්ල ඉහළ ධර්මෝදය ක.වි.- (Type 3) මාගෙදර, ගාල්ල. 0772173148 162 87 75 162
13 06305 කලුවලගල ක.වි.- (Type 3) කලුවලගල, මාගෙදර,ගාල්ල. 0723658222 44 24 20 44
14 06306 මිනුවන්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) කරගොඩ, ගාල්ල. 0772306524 42 29 13 42
15 06307 නාවල ක.වි.- (Type 2) නාවල, නාකියාදෙණිය. 0776959506 63 32 48 47 95
16 06309 තෙල්ලඹුර විජය ක.වි.- (Type 3) නාකියාදෙණිය. 0718393641 655 337 318 655
17 06311 උඩුවැල්ල ශාස්ත්‍රෝදය ක.වි.- (Type 3) මාගෙදර, ගාල්ල. 0718207702 133 67 66 133
18 06313 වතෝගල ක.වි.- (Type 3) වතෝගල, යක්කලමුල්ල. 0772684090 27 13 14 27
19 06314 වත්තෙහේන ක.වි.- (Type 3) වත්තෙහේන, නාකියාදෙණිය. 0714009870 33 9 24 33
20 06495 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි.- (Type 2) නාකියාදෙණිය. 0779591366 157 135 160 132 292
21 06534 මාගෙදර ප්‍රා.වි.- (Type 3) මාගෙදර, ගාල්ල. 0718606946 79 49 30 79