හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 114

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 121

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5247
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5380
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5584
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5396
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4930
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4835
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4634
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4562
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4312
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3886
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

52929

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 165 73 44.24 127 80 62.99
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 160 55 34.38 129 78 60.47
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 399 211 52.88 194 161 82.99
A - කලා විෂය ධාරාව 722 529 73.27 233 202 86.70
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 87 36 41.38 45 32 71.11
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 38 23 60.53 20 13 65.00

හම්බන්තොට කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 08106 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 1AB හුංගම 0472226036
2 08108 මාමඩල ම.වි. 1 C මාමඩල, අම්බලන්තොට 047-7362586
3 08111 අම්බලන්තොට ම.වි. 1 C මල්පෙත්තාව, අම්බලන්තොට 0472220514
4 08115 බටඅත දකුණ ක.වි. Type 2 බටඅත දකුණ, හුංගම 0475673618
5 08116 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 1 C ලුණම, අම්බලන්තොට
6 08117 වැලිපටන්විල ම.වි. 1 C නෝනගම, ලුණම, අම්බලන්තොට
7 08118 වලවෙවත්ත ම.වි. Type 2 වලවෙවත්ත, මාමඩල, අම්බලන්තොට
8 08119 බැමිණියන්විල ක.වි. Type 2 බැමිණියන්විල, මාමඩල
9 08120 කිවුල ක.වි. Type 2 කිවුල, හුංගම
10 08121 දෙනිය පිංගම ක.වි. Type 2 දෙනිය, හුංගම
11 08122 මුලන ම.වි. 1 C මුලන, හුංගම
12 08123 ඇත්බටුව ක.වි. Type 2 ඇත්බටුව, හුංගම 0718083116
13 08124 හැඩවින්න ක.වි. Type 2 මාමඩල, අම්බලන්තොට
14 08128 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 1AB වැටිය, බරවකුඹුක, අම්බලන්තොට
15 08136 කණුකැටිය ක.වි. Type 2 කාණුකැටිය, හුංගම 047-3482889
16 08138 බටඅත උතුර ප්‍රා.වි. Type 3 බටඅත, හුංගම
17 08139 මහවෙල ප්‍රා.වි Type 3 මහවෙල, අඟුණුකොලපැලැස්ස
18 08141 රොටවල ක.වි. Type 2 රොටවල, අම්බලන්තොට
19 08143 මුරවැසිහේන ම.වි 1 C මුරවැසිහේන, බරවකුඹුක
20 08227 මාගම ම.වි. 1AB මාගම, තිස්සමහාරාමය 047-5639964
21 08228 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 1 C යෝධකණ්ඩිය, තිස්සමහාරාමය 0475639126
22 08229 දෙබරවැව ම.ම.වි. 1AB දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය 0472237314
23 08230 බුන්දල ක.වි. Type 2 බුන්දල, වැලිගත්ත, හම්බන්තොට
24 08231 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. Type 2 රනකෙලිය දකුණ, තිස්සමහාරාමය 0472237314
25 08232 මහසෙන්පුර ම.වි. 1 C මහසේනපුර, තිස්සමහාරාමය
26 08233 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 1 C තිස්සමහාරාමය
27 08234 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. Type 2 රණවරනාවැව, තණමල්විල,
28 08235 උඩමත්තල ක.වි. Type 2 උඩමත්තල, තිස්සමහාරාමය
29 08236 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. Type 2 පඩව්කෙම, තිස්සමහාරාමය
30 08237 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 1AB ලුණුගම්වෙහෙර, 0718096282
31 08238 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 1AB පන්නෙගමුව, විරවිල 0472239131
32 08239 දෙබරහෙල ඇල්ලගල ප්‍රා.වි. Type 3 දෙබරහෙල, විරවිල 0713123428
33 08240 ගැමුණුපුර ක.වි. Type 2 ගැමුණුපුර, තිස්සමහාරාමය
34 08241 මුතියම්මාගම ක.වි. Type 2 තිස්සමහාරාමය
35 08242 තිස්සමහාරාම ම.වි. 1AB තිස්සමහාරාමය 0472238575
36 08243 වීරවිල ම.වි. Type 2 නව නගරය, විරවිල
37 08244 මැදවැලෑන ම.වි. 1 C මැදවැලෑන, තිස්සමහාරාමය 0472238830
38 08245 උඩුවිල ක.වි. Type 2 ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය
39 08246 ඉක්කපල්ලම ක.වි. Type 2 ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය 0714470264
40 08247 නැදිගම්විල ක.වි. Type 2 ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය
41 08248 තෙලුල්ල ක.වි. Type 2 බුන්දල, හම්බන්තොට
42 08249 ග‍ඟේයාය ක.වි. Type 2 තිස්සමහාරාමය
43 08250 අන්දරගස්යාය ප්‍රා.වි. Type 3 අන්දරගස්යාය, මාගම, තිස්සමහාරාමය
44 08251 අඟුණුකොලවැව ප්‍රා.වි. Type 3 අඟුණුකොලවැව, තණමල්විල
45 08252 යටාලතිස්ස ප්‍රා.වි. Type 3 තිස්සමහාරාමය 0472238055
46 08253 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 1 C කිරින්ද, තිස්සමහාරාමය 047-5717494
47 08254 දෙබරවැව ක.වි. Type 2 පොල්ගහවැලෑන, දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය 0472237384
48 08255 කුඩාගම් 03 ප්‍රා.වි. Type 3 දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර
49 08256 කැන්දගස්මණ්කඩ ප්‍රා.වි. Type 3 කුඩාගම් 2, ලුණුගම්වෙහෙර
50 08257 ඇල්ලගල ක.වි. Type 2 ඇල්ලගල, තිස්සමහාරාමය, 0714120292
51 08258 බෙරලිහෙල ක.වි. Type 2 කුඩාගම් 3, බෙරලිහල, තිස්සමහාරාමය
52 08259 අ‍භයපුර ක.වි Type 2 දකුණු ඉවුර, කුඩාගම් 6, ලුණුගම්වෙහෙර 047-5685800
53 08261 කුඩාගම්මාන 10 ප්‍රා.වි. Type 3 කුඩාගම් 10, වැලිගත්ත,
54 08262 තිස්සපුර ක.වි. Type 2 කුඩාගම් 11, විරවිල,
55 08263 කුඩාගම්න 05 ප්‍රා.වි. Type 3 බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය
56 08264 සමන්පුර ම.වි. Type 2 කුඩාගම් 9, විරවිල නව නගරය 047-3481542
57 08265 බෙරලිහෙල ම.වි. 1 C බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය
58 08267 කුඩාගම් 01 දකුණු ඉවුර ප්‍රා.වි. Type 3 දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර
59 08268 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි Type 2 කුඩාගම් 8, නව නගරය, විරවිල
60 08270 පල්ලෙමත්තල ප්‍රා.වී Type 3 උඩමත්තල, තිස්සමහාරාමය
61 08271 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 1 C ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය,
62 08272 මහානාගපුර ක.වි. 1 C කුඩාගම් 05, දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර
63 08273 අභයපුර සුරනිමල ප්‍රා.වි. Type 3 කුඩාගම් 07, නව නගරය, විරවිල
64 08274 වෙහෙරපැලැස්ස ක.වි. Type 2 කුඩාගම් 18, විරවිල, නව නගරය
65 08275 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 1AB අම්බලන්තොට 0472225485
66 08276 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 1AB හම්බන්තොට 0472220880
67 08277 බඳගිරිය ම.වි. 1 C බඳගිරිය, වැලිගත්ත
68 08278 බෝලාන ම.වි. 1AB රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට 047-3478092
69 08279 කොග්ගල්ල ම.වි. 1 C කොග්ගල්ල, අම්බලන්තොට
70 08280 සහිරා ජාතික පාසල 1 C බැරැක් වීදිය, හම්බන්තොට 0472220117
71 08281 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 1 C දෙහිගහලන්ද, අම්බලන්තොට
72 08282 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 1 C මිරිජ්ජවිල,හම්බන්තොට 0714467117
73 08283 සාමෝදාගම ක.වි. Type 2 සිප්පිකුලම, හම්බන්තොට 0710971719
74 08284 උඩමලල ම.වි. 1 C හම්බන්තොට
75 08285 පල්ලෙමලල ක.වි. Type 2 පල්ලෙමලල, වැලිගත්ත
76 08286 ගොන්නොරුව ක.වි. Type 2 ගොන්නොරුව, හම්බන්තොට 0477567313
77 08287 මහගල්වැව ක.වි. Type 2 මහගල්වැව, සූරියවැව
78 08288 මිගහජදුර ම.වි. 1 C මිගහජදුර, සූරියවැව
79 08289 සුරියවැව ජාතික පාසල 1AB සූරියවැව 047-2228043
80 08290 හබරත්තවල ක.වි. Type 2 හබරත්තවල, කොග්ගල්ල
81 08293 පුංචිහේනයාගම ජනානන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට
82 08294 ධර්මතිලක ප්‍රා.වි. Type 3 සියඹලාගස්විල, රුහුණු රිදියගම
83 08295 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. Type 2 සියඹලාගස්විල, රුහුණු රිදියගම
84 08296 මහආර ක.වි. Type 2 බැරගම, අම්බලන්තොට
85 08297 බැරගම ජනපද ක.වි Type 2 උඩ බැරගම, අම්බලන්තොට
86 08298 බැරගම ක.වි Type 2 බැරගම, අම්බලන්තොට
87 08299 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 1 C කුඩාබෝලාන, අම්බලන්තොට 047-3474500
88 08300 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 C මලෙයි කොලනිය, අම්බලන්තොට 0475682023
89 08301 ථේරපුත්ත ප්‍රා.වි. Type 3 අම්බලන්තොට 0472225460
90 08302 හම්බන්තොට ක.වි. Type 2 හම්බන්තොට 0472222276
91 08303 ඉහළ කුඹුක්වැව ප්‍රා.වි. Type 3 මිගහජදුර, සූරියවැව
92 08304 වැලිවැව ක.වි Type 3 වැලිවැව, මිගහජදුර
93 08305 ගල්වැව ප්‍රා.වි. Type 3 4 වැනි සැතපුම් කණුව, ගොන්නොරුව, හම්බන්තොට
94 08306 බැදිගම්තොට ක.වි. Type 2 බැදිගම්තොට, සූරියවැව
95 08307 විහාරගල ම.වි. 1AB විහාරගල, සූරියවැව
96 08308 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. Type 2 හත්පෝරුව, මහගම, සෙවනගල
97 08309 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 1 C අන්දරවැව, සූරියවැව
98 08310 පහළ අන්දරවැව ක.වි. Type 2 හම්බන්තොට
99 08311 වැදිගම්වැව ක.වි Type 2 කොග්ගල්ල, අම්බලන්තාට
100 08312 යහන්ගල ප්‍රා.වි. Type 3 බඳගිරිය, වැලිගත්ත
101 08313 රන්මුදුවැව ක.වි. Type 2 රන්මුදුවැව, සුරියවැව
102 08315 වැලිගත්ත ම.වි. 1 C නව නගරය, වැලිගත්ත,
103 08316 ඇතුනදවල ප්‍රා.වි. Type 3 කුඩාගම් 19, නව නගරය, විරවිල
104 08317 සිතුමිණිවෙල ප්‍රා.වි. Type 3 කුඩාගම් 20, වැලිගත්ත
105 08319 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. Type 2 රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට
106 08322 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි Type 2 වැවේගම, සුරියවැව
107 08324 නබඩගස්වැව ම.වි. 1 C නාමඩගස්වැව, සුරියවැව
108 08325 වීරියගම ම.වි. 1 C වීරියගම, සුරියවැව
109 08326 රන්මිහිතැන්න ක.වි. Type 2 කුඩාගම 8,වම් ඉවුර, තිස්සමහාරාමය
110 08327 වීරහෙල ක.වි. Type 2 කුඩාගම් 7, වීරහෙල, බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය
111 08330 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. Type 2 මිලයිකොලොනිය, බඳගිරිය වැලිගත්ත 0718031491
112 08331 කිරින්දගම ප්‍රා.වි.. Type 3 කිරින්ද, තිස්සමහාරාමය
113 08332 විහාරගල 550 ම.වි. 1 C විහාරගල, සුරියවැව
114 08333 සමනලගම ආදර්ශ ප්‍රා.වි Type 3 සමනලගම, බරවකුඹුක 0713276510
115 08337 වෙලන්ගහවෙල ක.වි. Type 2 බරවකුඹුක
116 08338 ඔසුවින්න ක.වි. Type 2 කුඩාගම් 9, ඔසුවින්න, තිස්සමහාරාමය 0718138105
117 08340 සුචී ජාතික පාසල 1AB සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට 0474937217
118 08341 ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ රොටරි මිත්‍රත්ව ආදර්ශ ප්‍රා.වි. Type 3 සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට 0474912133
119 08347 ඉක්රා ප්‍රා.වි. Type 3 හම්බන්තොට 0472221065
120 08351 විහාරගල ප්‍රා.වි. Type 3 විහාරගල, සුරියවැව
121 08357 හම්බන්තොට මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය Type 3 සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට