දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 74

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 78

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2941
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2912
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3054
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3022
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2974
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2847
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2637
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2610
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2509
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2402
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2187
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1196
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 973

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

32264

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 44 9 20.45 25 14 56.00
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 23 3 13.04 14 1 7.14
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 417 310 74.34 225 202 89.78
A - කලා විෂය ධාරාව 666 475 71.32 260 221 85.00
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 47 25 53.19 56 39 69.64
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 22 14 63.64 35 23 65.71

දෙනියාය කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 07001 පිටබැද්දර ම.වි. 1AB පිටබැද්දර 0412281351
2 07002 කදුරුවාන ක.වි. Type 2 කදුරුවාන, පිටබැද්දර 0718004176
3 07004 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 1 C දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0718455862
4 07005 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. Type 3 දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0776149772
5 07006 දියදාව ක.වි. Type 2 දියදාව, සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0775595785
6 07007 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 1 C සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0718081470
7 07008 එලමල්දෙණිය ක.වි. Type 3 එලමල්දෙණිය, පිටබැද්දර 0718796036
8 07009 හත්තොටුව ක.වි. Type 2 හැව්ඕවිට, පිටබැද්දර 0714734368
9 07010 සියඹලාගොඩ බටහිර ක.වි. Type 3 සියඹලාගොඩ බටහිර, පිටබැද්දර 0718301552
10 07012 දෑරංගල සුමන ක.වි. Type 2 කිරිවැල්කැලේ,පිටබැද්දර 0712679600
11 07013 දෑරංගල ම.වි. 1 C 3 පියවර, කිරිවැල්කැලේ, පිටබැද්දර 0413005339
12 07014 තලපෙකුඹුර ක.වි. Type 3 අලපලාදෙනිය 0717924246
13 07015 කුඩගල‍හේන ක.වි. Type 3 ගොරකවෙල, පිටබැද්දර 0718210021
14 07016 දෑරංගල ක.වි. Type 3 1 පියවර, දෑරංගල, පිටබැද්දර 0715725064
15 07017 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 1AB දෙනියාය පාර, මොරවක 0412282217
16 07018 මොරවක ක.වි. Type 3 මිල්ල ඇල, මොරවක 0412282607
17 07019 පෝරුපිටිය ක.වි. Type 3 වරල්ල 0774388338
18 07020 අලපලාදෙණිය ම.වි. 1AB අලපලාදෙනිය 0713224598
19 07021 ඊදඬුකිත ක.වි. Type 3 ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය 0712294791
20 07022 කළුබෝවිටියන ම.වි. 1 C කළුබෝවිටියන 0718177750
21 07023 බානගල සීලරතන ක.වි. Type 3 බානගල, ඕපාත 0710455375
22 07024 දංගල ක.වි. Type 3 දංගල, අලපලාදෙනිය 0778541180
23 07025 රඹුකන කොඩිකාරගොඩ ක.වි. Type 3 කොඩිකාරගොඩ, මොරවක 0724665684
24 07026 කොස්නිල්ගොඩ ක.වි. Type 2 කොස්නිල්ගොඩ, මොරවක 0713800616
25 07027 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 1 C වැලිව,මොරවක 0712636761
26 07028 පරගල ක.වි. Type 2 පරගල, මොරවක 0717427548
27 07029 කොට‍පොල ම.වි 1 C කොට‍පොල 0412271309
28 07030 මුගුණමුල්ල ක.වි. Type 2 කොට‍පොල 0770804539
29 07031 ගොඩකුඹුර ක.වි. Type 2 කොට‍පොල 0718022661
30 07032 ඉලුක්පිටිය ක.වි. Type 2 කොට‍පොල 0714469730
31 07033 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 1 C දෙනියාය පාර, වරල්ල 0412271030
32 07034 යටිහොරගල ක.වි. Type 3 වරල්ල 0711368006
33 07035 උඩහොරගල ක.වි. Type 2 උඩහොරගල, වරල්ල 0779450657
34 07036 ඕලකුඹුර ක.වි. Type 3 ඕලකුඹුර, දෙනියාය 0728006847
35 07037 පහළ බටාදුර ක.වි. Type 3 බටාදුර, දෙනියාය 0719590663
36 07038 තලපලකන්ද ක.වි. Type 2 තලපලකන්ද, දෙනියාය 0724178173
37 07039 කිරිලිපන ක.වි. Type 2 මොරගල, කිරිලිපන 0718177756
38 07040 මොලොග්ගමුව ක.වි. Type 2 මොරගල, කිරිලිපන 0718305181
39 07041 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 1AB ඌරුබොක්ක 0412272357
40 07042 මැකිලියතැන්න ක.වි. Type 2 ඌරුබොක්ක 0710550916
41 07043 කීරිපිටිය ක.වි. Type 2 කීරිපිටිය, ඌරුබොක්ක 0714040313
42 07044 දම්පහල ක.වි. Type 2 දම්පහල 0717899132
43 07045 හුලංකන්ද ක.වි. Type 2 හුලංකන්ද, දම්පහල 0719164848
44 07046 ගින්නලිය ම.වි. 1 C ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 0717977599
45 07047 අලකොලදෙණිය ක.වි. Type 3 අලකොලදෙනිය, ඌරුබොක්ක 0718410395
46 07048 පුහුල්හේනකන්ද ක.වි. Type 2 බෙරලපනාතර 0712999875
47 07049 පට්ටිගල ක.වි. Type 2 පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 0721643094
48 07050 කැටවල ක.වි. Type 2 කැටවලගම, බෙරලපනාතර 0712296867
49 07051 බෙරලපනාතර ම.වි. 1 C බෙරලපනාතර 0716022272
50 07052 කෝංගහදෙණිය ක.වි. Type 3 පොත්දෙනිය 0767370970
51 07053 විලයාල ක. විද්‍යාලය Type 2 විලයාය, දම්පහල 0776793371
52 07054 බෙංගමුව ම.වි. 1 C බෙංගමුව 0778322462
53 07055 දෙනියාය ම.ම.වි 1AB දෙනියාය 0412273207
54 07057 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 1 C මහ වීදිය, දෙනියාය 0412273587
55 07058 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 1 C දෙනියාය 0412273183
56 07059 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 1 C හැන්ෆර්ඩ්, දෙනියාය 0774199581
57 07060 කිරිවැල්දොල ක.වි. Type 2 කිරිවැල්දොල, දෙනියාය 0714637742
58 07061 කිරිවලගම ක.වි. Type 3 මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0714501172
59 07062 කන්දිල්පාන ක.වි. Type 2 බටයාය, දෙනියාය 0718097280
60 07063 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 1 C බෙවර්ලිගම, දෙනියාය 0724129210
61 07064 මෙදේරිපිටිය ක.වි. Type 2 මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0415633470
62 07065 පල්ලෙගම ම.වි. 1 C පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273422
63 07066 කොළවෙනිගම ම.වි. Type 2 කොළවෙනිගම, දෙනියාය 0718081942
64 07067 විහාරහේන ක.වි. Type 2 විහාරහේන, දෙනියාය 0772886758
65 07068 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය Type 2 විහාරහේන, දෙනියාය 0718117081
66 07069 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. Type 2 දෙනියාය 0718145281
67 07248 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 1 C ගොමිල, මාවරල 0773425097
68 07249 ඇහැලකන්ද ම.වි. 1 C ගොමිල, මාවරල 0779427470
69 07250 ගොමිල ක.වි. Type 3 ගොමිල, මාවරල 0776612542
70 07251 පුවක්ගහහේන ක.වි. Type 2 ගොමිල, මාවරල 0718359122
71 07252 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 1 C රොටුඹ, මාතර 0413418843
72 07253 දෙන්කන්දලිය ක.වි. Type 2 රොටුඹ, මාතර 0768056551
73 07254 පනාකඩුව ක.වි. Type 2 පනාකඩුව, රොටුඹ 0415687474
74 07255 පස්ගොඩ ම.වි. 1 C පස්ගොඩ, මාතර 0716483558
75 07399 බෙරලපනාතර ප්‍රා.වි. Type 3 බෙරලපනාතර 0771384582
76 07402 බෙංගමුව ප්‍රා.වි. Type 3 බෙංගමුව 0778574359
77 07404 සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික වි. Type 3 පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273944
78 07407 කීර්ති ශ්‍රී ප්‍රා.වි. Type 3 රොටුඹ, මාතර 0767978183