මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 90

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 93

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2672
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2736
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2914
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2939
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2822
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2482
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2295
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2197
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2252
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2242
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2133
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1316
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1091

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

30091

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 66 23 34.85 46 32 69.57
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 47 17 36.17 49 19 38.78
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 164 108 65.85 80 70 87.50
A - කලා විෂය ධාරාව 475 361 76.00 176 148 84.09
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 88 66 75.00 63 46 73.02
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 47 25 53.19 47 36 76.60

මුලටියන කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 07080 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි. Type 3 කරගොඩ උයන්ගොඩ, කඹුරුපිටිය 0412292643
2 07081 කරගොඩ උයන්ගොඩ ක.වි. Type 3 කරගොඩ, උයන්ගොඩ
3 07146 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 1AB කඹුරුපිටිය 0142292650
4 07147 කඹුරුපිටිය ම.වි. Type 2 කඹුරුපිටිය 0412292227
5 07148 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. Type 2 කඹුරුපිටිය
6 07149 ගතාර ක.වි. Type 3 කඹුරුපිටිය
7 07150 ගනේතැන්න උපරතන ක.වි. Type 3 නාරන්දෙණිය, කඹුරුපිටිය
8 07151 ගෝදාව ක.වි. Type 3 ගෝදාව, කඹුරුපිටිය
9 07153 තුඹේ ක.වි. Type 2 තුඹේ, කඹුරුපිටිය
10 07154 ඕවිටිගමුව ක.වි. 1 C කඹුරුපිටිය 0412293444
11 07155 ඊරියතොට ම.වි. Type 2 ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය
12 07156 බිබුලේවෙල ක.වි. Type 3 කරගොඩ, උයන්ගොඩ 041-4908270
13 07157 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. Type 2 ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය
14 07158 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. Type 2 කඹුරුපිටිය
15 07159 ඉහළ විටියල දකුණ ක.වි. Type 3 ඉහළ විටියල, කරගොඩ, උයන්ගොඩ
16 07160 උල්ලල ම.වි. 1 C උල්ලල, කඹුරුපිටිය
17 07161 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. Type 2 මාපලාන, කඹුරුපිටිය
18 07162 තිහගොඩ ජාතික පාසල 1AB තිහගොඩ, මාතර 0412245588
19 07163 තිහගොඩ ක.වි. Type 3 තිහගොඩ, මාතර 0412245128
20 07164 කපුදූව ක.වි. Type 3 කපුදූව, තිහගොඩ
21 07165 කිතලගම බටහිර ම.වි. 1 C තිහගොඩ
22 07166 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. Type 2 තිහගොඩ
23 07167 පලොල්පිටිය ම.වි. Type 2 පලොල්පිටිය, තිහගොඩ
24 07168 පහළවිටියල ක.වි. Type 2 තිහගොඩ
25 07169 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 1 C අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය
26 07170 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. Type 2 කහගල, කඹුරුපිටිය
27 07171 කෝමංගොඩ රෝහණ ක.වි. Type 2 තිහගොඩ
28 07172 බටුවිට ක.වි. Type 3 බටුවිට , තිහගොඩ
29 07173 යටියන ම.වි. Type 3 යටියන, මාතර 0412245197
30 07174 යටියන ක.වි. 1AB යටියන, මාතර 0412245197
31 07176 ගල්බඩ ශ්‍රි දේවානන්ද ක.වි. Type 2 ගල්බඩ, දියගහ
32 07180 උග්ගොඩ ක.වි. Type 3 යටියන, මාතර
33 07181 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 1AB කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල 0412286601
34 07182 කිරින්ද ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල. Type 3 කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල 041-7916212
35 07183 මාස්මුල්ල ක.වි. Type 2 මාස්මුල්ල, කඹුරුපිටිය
36 07184 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. Type 2 කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල
37 07186 හෙට්ටියාවල බටහිර ක.වි. Type 3 හෙට්ටියාවල, පුහුල්වැල්ල
38 07187 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 1 C පුහුල්වැල්ල
39 07188 හීල්ලකන්ද ක.වි. Type 3 පුහුල්වැල්ල
40 07189 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. Type 2 පුහුල්වැල්ල
41 07190 වලකන්ද ම.වි. Type 2 වලකන්ද, පුහුල්වැල්ල
42 07192 දේවාලමුල්ල ක.වි Type 3 පුහුල්වැල්ල
43 07193 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 1AB හක්මන 0142286568
44 07194 බුද්ධ ජයන්ති ක.වි. Type 3 හක්මන
45 07196 වේපතඉර ගුණසේකර ම.වි. Type 2 වේපතඉර, හක්මන
46 07197 කැඹිලියපොළ ක.වි. Type 3 කැඹිලියපොළ, හක්මන
47 07198 කැඹිලියපොළ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. Type 2 කැඹිලියපොළ, හක්මන
48 07199 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 1 C ගංගොඩගම, හක්මන
49 07200 කොහුලියද්ද ක.වි. Type 3 කොහුලියද්ද, හක්මන
50 07201 කරතොට ක.වි. Type 2 කරතොට, හක්මන
51 07202 කුඹල්ගොඩ ක.වි. Type 3 කුඹල්ගොඩ, කරතොට
52 07203 ලාල්පෙ ක.වි. Type 3 ලාල්පෙ, හක්මන
53 07204 උඩුපීල්ලෙගොඩ ක.වි. Type 3 හක්මන
54 07205 කෝංගල ම.ම.වි. 1AB හක්මන 0412286515
55 07206 කෝංගල ක.වි. Type 3 හක්මන
56 07207 මිද්දෙණිගොඩ ක.වි. Type 3 හක්මන
57 07208 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 1 C හක්මන
58 07209 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. Type 2 ඇල්ලෙවෙල, හක්මන
59 07211 කන්දෙගොඩ ක.වි. Type 2 කන්දෙගොඩ, හක්මන
60 07212 බෙරුවෙවෙල ක.වි. Type 3 බෙරුවෙවෙල, හක්මන
61 07213 දෙනගම ම.වි. 1 C දෙනගම, හක්මන
62 07214 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. Type 2 දෙනගම, හක්මන
63 07215 පල්ලාවෙල ම.වි. 1 C රදාවෙල
64 07216 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. Type 2 දෙනගම 0718681710
65 07217 පිටවල්ගමුව ක.වි. Type 2 දකුණ, දෙනගම
66 07218 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 1 C දෙනගම, හක්මන 0412288266
67 07219 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 1AB නරවැල්පිට උතුර, හක්මන
68 07220 සපුගහආර ක.වි. Type 2 නරවැල්පිට නැගෙනහිර, හක්මන
69 07221 පනන්වෙල ක.වි. Type 2 පනන්වෙල, මී ඇල්ල
70 07222 බඩබද්ද ම.වි. 1 C මී ඇල්ල
71 07223 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. Type 2 මී ඇල්ල, හක්මන
72 07224 අල්මිනා ම.වි. 1 C මී ඇල්ල, හක්මන
73 07225 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 1AB දෙයියන්දර 0415626856
74 07227 සීනිපැල්ල ක.වි. Type 3 මුලටියන හන්දිය
75 07230 බමුණුගම ම.වි. 1 C හොරපාවිට
76 07231 රදාවෙල ක.වි. Type 2 රදාවෙල
77 07232 දේවාලේගම ක.වි. Type 2 රදාවෙල
78 07233 අතපත්තුකන්ද ක.වි. Type 2 පරපාමුල්ල
79 07234 කැටියපේ ම.වි. 1 C කැටියපේ, දෙයියන්දර
80 07235 කැටියපේ උතුර ක.වි. Type 2 කැටියපේ, දෙයියන්දර
81 07237 මාරමණ්ඩිය ක.වි. Type 3 නෙරළුවපිටිය, මුලටියන
82 07238 මාකඳුර ම.ම.වි. 1AB මාකඳුර 0412268633
83 07239 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. Type 2 රන්සෑගොඩ උතුර, මාකඳුර
84 07240 බැරගම ක.වි. Type 3 මාකඳුර
85 07241 දිද්දෙනිපොත ම.වි. Type 2 මුලටියන හන්දිය, මුලටියන
86 07242 මාකඳුර නියාමක ආදර්ශ ක.වි. Type 3 මාකඳුර 041-2268439
87 07243 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි Type 2 රන්සෑගොඩ දකුණ, රන්සෑගොඩ
88 07244 බෙරලිය අතුර ක.වි. Type 3 රන්සෑගොඩ
89 07245 කොරඹුරුවාන ම.වි. 1 C රන්සෑගොඩ
90 07246 පාත්‍රාමුල්ල ක.වි. Type 3 හොරපාවිට
91 07247 මීපාවිට ක.වි. Type 2 මීපාවිට, රන්සෑගොඩ
92 07256 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. Type 2 ගොම්බද්දල ,මාතර 0711693205
93 07401 දෙයියන්දර ප්‍රා.වි. Type 3 දෙයියන්දර 0415633828