මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 13
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 98

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 111

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5015
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5162
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5486
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5412
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5198
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5788
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5602
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5636
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5510
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5236
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5041
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4213
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3768

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

67067

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 873 447 51.20 536 354 66.04
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 697 379 54.38 497 364 73.24
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 813 557 68.51 230 191 83.04
A - කලා විෂය ධාරාව 1014 658 64.89 328 252 76.83
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 191 138 72.25 65 53 81.54
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 52 41 78.85 36 32 88.89

මාතර කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 07177 අපරැක්ක ම.වි. 1 C අපරැක්ක 0412245489
2 07178 උඩඅපරැක්ක ක.වි. Type 2 උඩඅපරැක්ක, අපරැක්ක
3 07179 අපරැක්ක ආදර්ශ ක.වි. Type 3 අපරැක්ක
4 07258 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 1AB වැලිගම 0412250311
5 07260 මිදිගම ම.වි. Type 2 මිදිගම, අහංගම 0412250707
6 07262 ශ්‍රී සංඝානන්ද විද්‍යාලය Type 3 කප්පරතොට, වැලිගම 0412251748
7 07263 කූඩළුමුල්ල වනිගසිරි විද්‍යාලය Type 3 වැලිගම
8 07268 බටවල පාතෙගම ආ'ක'වි' Type 3 පාතෙගම වැලිගම 0413004598
9 07269 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. Type 2 මුදු ගමුව, වැලිගම
10 07270 වැලිගම ජිනරාජ ක.වි. Type 2 වැලිගම
11 07271 වැලිගම ධර්මරාජ ක.වි. Type 2 අග්‍රබෝධි මාවත, වැලිගම
12 07272 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 1AB වැලිගම 0412251259
13 07274 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි. 1 C පැලෑණ, වැලිගම 0412251881
14 07275 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 1 C පොල්වතුමෝදර, මිරිස්ස 0412251950
15 07277 පොල්වත්ත ක.වි. Type 3 පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය
16 07280 නිදන්ගල ක.වි. Type 2 කොටවිල, කඹුරුගමුව
17 07281 ධර්මපාල ආදර්ශ ක.වි. Type 3 වැලිගම 0412254160
18 07283 අර්ෆා ම.ම.වි. 1AB ගල්බොක්ක, වැලිගම 0412251767
19 07284 කඹුරුගමුව ම.වි. 1AB කඹුරුගමුව
20 07285 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 1 C කොටවිල, කඹුරුගමුව 0413004844
21 07286 තල්අරඹ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර ක.වි. Type 3 තල්අරඹ, කඹුරුගමුව 041-3426755
22 07287 මිරිස්ස ම.ම.වි. 1AB මිරිස්ස 0716316621
23 07288 කඹුරුගමුව නැගෙනහිර විද්‍යාලය Type 3 කඹුරුගමුව
24 07289 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය Type 2 හේන්වල, මිරිස්ස
25 07290 තල්අරඹ නැගෙනහිර ක.වි. Type 3 තල්අරඔ , කඹුරුගමුව 0717388872
26 07291 ගරාඬුව ක.වි. Type 3 ගරාඬුව, කඹුරුගමුව
27 07292 මිරිස්ස උතුර සුමනසාර ක.වි. Type 3 ලිහිනිය මුල්ල, මිරිස්ස
28 07294 ධම්මසාර ක.වි. Type 2 මිරිස්ස
29 07298 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 1AB පාලටුව, මාතර 0412220333
30 07299 අත්තුඩාව ම.වි. 1 C පාලටුව
31 07300 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. Type 2 වැල්ලතොට, පාලටුව
32 07303 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. Type 2 උනැල්ල, පාලටුව
33 07305 රාහුල විද්‍යාලය 1AB අකුරැස්ස පාර, මාතර 0412222749
34 07306 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 1AB රාහුල පාර, මාතර 0412222313
35 07307 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 1AB පඹුරණ, මාතර 0412221531
36 07308 පොල්හේන ම.වි Type 3 පොල්හේන, මාතර
37 07309 මාතර ම.ම.වි. 1AB රාහුල පාර, මාතර 0412224301
38 07310 මහානාම ම.වි. 1AB වැලිගම, මාතර 0412227746
39 07311 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. Type 2 වැවහමන්දුව, මාතර
40 07312 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. Type 2 ගොඩගම, මාතර
41 07313 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 1 C මාතර 0412227856
42 07315 ඩඩ්ලි සේනානායක ක.වි. Type 3 ඉසඩින් නගරය, මාතර
43 07317 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 1AB කුමාරතුංග මාවත, මාතර 0412222123
44 07318 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 1AB වල්පල, මාතර 0412222549
45 07319 නාඳුගල ම.වි. 1 C නාඳුගල, මාතර 0412228105
46 07320 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 1 C නායිම්බල, තිහගොඩ 0718145055
47 07321 මාතර ආදර්ශ ක.වි. Type 3 තුඩාව, මාතර 0412237342
48 07322 උයන්වත්ත ආදර්ශ ක.වි. Type 3 මාතර 0412237119
49 07323 නූ‍පේ ශ්‍රී ‍මේධානන්ද ක.වි. ‍‍ Type 3 මාතර 0412238430
50 07325 ඩී.එස්.සේනානායක ක.වි. Type 3 ගබඩාවීදිය, මාතර 041-2225349
51 07326 වේරගම්පිට ඕල්කට් ආදර්ශ ක.වි. Type 3 වේරගම්පිට, මාතර 0412225349
52 07327 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 1 C බතුතා පාර, මාතර 0412228430
53 07328 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 1AB කොටුවේගොඩ, මාතර 0412222288
54 07329 දීයගහ බටහිර ම.වි. 1 C දීයගහ, මාතර
55 07330 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. Type 2 නාවිමන, මාතර
56 07331 රෝහණ ම.වි. 1 C මැද්දවත්ත, මාතර 0412237288
57 07332 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1 C වෙරළ පාර, මාතර 0412227720
58 07333 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. Type 2 නාවිමන , මාතර
59 07334 නාවිමන උතුර ක.වි. Type 2 නාවිමන , මාතර
60 07335 කොටුව ජනාධිපති වි. 1AB කොටුවේගොඩ, මාතර 0412227108
61 07336 රුවන්වැල්ල ක.වි. Type 2 නාවිමන
62 07337 නිල්වලා ආදර්ශ ක.වි. Type 3 පල්ලිමුල්ල, මාතර 0412228372
63 07340 ඉල්මා ම.වි. 1AB කොටුවේගොඩ, මාතර 0412227439
64 07341 තල්පාවිල ම.ම.වි. 1AB දෙවිනුවර 0412264216
65 07342 කොකාවල ම.වි. 1 C කොකාවෙල 0412264656
66 07343 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 1 C කැකණඳුර 041-3004489
67 07345 තල්පාවිල මිහිඳු ආදර්ශ ක.වි. Type 3 දෙවිනුවර 0412264672
68 07347 තල්පාවිල ගැමුණු ක.වි. Type 3 කැකණඳුර
69 07348 කැකණඳුර විජයබා ක.වි. Type 2 කැකණඳුර
70 07349 මොටාගෙදර ක.වි. Type 2 කැකණඳුර, මාතර
71 07350 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 1AB දෙවිනුවර 0412227711
72 07351 ගන්දර ම.වි. 1 C ගන්දර
73 07352 කපුගම ක.වි. Type 2 කපුගම, දෙවිනුවර
74 07353 සිරි පියරතන ක.වි. Type 2 ගන්දරවත්ත, දෙවිනුවර
75 07354 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. Type 2 දෙවිනුවර 0412220686
76 07355 වාව්ව ක.වි. Type 2 වාව්ව, දෙවිනුවර
77 07356 ගන්දර ක.වි. Type 3 ගන්දර 0412259235
78 07359 අල්-අස්හාර් ක.වි. Type 2 ගන්දර
79 07360 ගොඩඋඩ ම.වි. 1 C කෝට්ටගොඩ 0412258220
80 07361 තලල්ල දකුණ ම.වි. 1AB තලල්ල , කෝට්ටෙගොඩ 0412259652
81 07362 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 1 C කැකනඳුර, මාතර
82 07363 බෙලිදෙණිය ම.වි. 1 C කෝට්ටගොඩ 041-2229567
83 07364 දෙල්ගල්ල ක.වි. Type 3 දෙල්ගල්ල, ගන්දර
84 07365 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. Type 2 කැකනඳුර
85 07366 නාඔටුන්න දකුණ ක.වි. Type 3 නාඔටුන්න, කෝට්ටෙගොඩ
86 07367 පාතෙගම දකුණ සිරිසුමන ක.වි. Type 3 කෝට්ටගොඩ
87 07368 මාලියද්ද විජය ප්‍රා.වි. Type 3 දික්වැල්ල
88 07373 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 1AB රදම්පොල 0412255702
89 07374 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 1 C ඌරුගමුව
90 07375 අරංකහදෙණිය ක.වි. Type 2 ඌරුගමුව
91 07376 දන්දෙණිය ක.වි. Type 2 රත්මලේ
92 07377 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. Type 2 ඌරුගමුව
93 07378 මීගස්දෙණිය ක.වි. Type 3 ඌරුගමුව
94 07380 වේහැල්ල ක.වි. Type 2 ඌරුගමුව
95 07381 ඉහළගොඩ ක.වි. Type 3 ඉහළගොඩ, ඌරුගමුව
96 07382 ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත ක.වි. Type 3 ඌරුගමුව
97 07383 විජිත ම.ම.වි. 1AB දික්වැල්ල 0412255116
98 07384 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 1 C දික්වැල්ල 041-2259444
99 07385 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 1AB දික්වැල්ල 0412255344
100 07386 දෙමටපිටිය ම.වි. 1 C වලස්ගල
101 07387 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 1 C රත්මලේ
102 07388 බතීගම ම.වි. 1 C දික්වැල්ල 0412257520
103 07389 අකුරුබැබිල ක.වි. Type 2 දික්වැල්ල
104 07390 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. Type 2 රත්මලේ 0718050614
105 07391 දොඩම්පහළ ක.වි. Type 2 දික්වැල්ල
106 07392 අළුත්ගොඩ ක.වි. Type 3 දික්වැල්ල
107 07393 දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.වි. Type 2 දික්වැල්ල
108 07394 මින්හාත් ජාතික පාසල 1 C සන්ඩිස් පාර, දික්වැල්ල 0412255722
109 07403 වැලිගම මුස්ලිම් ප්‍රා.වි. Type 3 අකුරැස්ස පාර, ගල් බොක්ක, වැලිගම 0715533380
110 07406 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය 1AB සරසවි උයන , මාතර 0412236675
111 07408 ලුම්බිණී ප්‍රා.වි. Type 3 මාතර