උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 76

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 79

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2399
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2573
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2500
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2255
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2257
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2129
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1965
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1902
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1765
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

24689

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 10 0 0.00 9 4 44.44
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 11 0 0.00 14 6 42.86
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 134 88 65.67 73 62 84.93
A - කලා විෂය ධාරාව 428 316 73.83 141 132 93.62
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 54 38 70.37 25 15 60.00
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 19 10 52.63 13 8 61.54

උඩුගම කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 06178 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. Type 2 හල්විටිගල, මල්ගල්ල, තලංගල්ල. 0712520385
2 06179 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 1 C හිනිදුම. 0718187246
3 06180 නෙළුව ජාතික පාසල 1AB නෙළුව, ගාල්ල 0913905369
4 06181 ඕපාත ම.වි. 1AB ඕපාත ම වි 0713324181
5 06182 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 1AB තවලම. 0913905368
6 06183 බටුවන්ගල ම.වි. 1 C බටුවන්ගල, නෙළුව. 0715661862
7 06184 දේවාලේගම ජනපද ක.වි. Type 3 දේවාලේගම, දෙල්ලව, මොරවක. 0718425622
8 06185 හප්පිටිය ක.වි. Type 2 හප්පිටිය, නෙළුව. 0718134039
9 06186 කඩිහිංගල ම.වි. Type 2 පන්නිමුල්ල, පනාගොඩ, ගාල්ල. 0716071532
10 06187 ලංකාගම ක.වි. Type 2 ලංකාගම, දෙනියාය. 0915685397
11 06188 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. Type 2 ලේල්වල, නෙළුව. 0715659771
12 06189 මාවනාන ක.වි. Type 3 මාවනාන, නෙළුව. 0714797220
13 06190 මහාබෝධි ම.වි. 1 C පනංගල, ගාල්ල. 0778365576
14 06191 තලංගල්ල ක.වි. Type 3 මල්ගල්ල, තලංගල්ල, ගාල්ල. 0718212330
15 06192 වීරපාන ක.වි. Type 3 වීරපාන නැගෙනහිර, ඕපාත. 0915733938
16 06194 බටුවන්ගල බටහිර ක.වි. Type 3 බටුවන්ගල බටහිර, නෙළුව, ගාල්ල. 0718271236
17 06195 දාම්මල ක.වි. Type 3 හල්විටිගල ජනපදය, ගාල්ල. 0718370991
18 06196 එප්පල ප්‍රා.වි. Type 3 එප්පල, පනංගල, ගාල්ල. 0713128951
19 06197 ගල්ලන්දල ක.වි. Type 2 ගල්ලන්දල , පනංගල,ගාල්ල. 0715764311
20 06198 හල්විටිගල ජනපද ක.වි. Type 3 හල්විටිගල ජනපදය, ගාල්ල. 0724718803
21 06200 හබරකඩ ජනපද ක.වි. Type 3 හබරකඩ, තවලම. 0718109060
22 06201 ශාන්ත ආනා ක.වි. Type 3 හිනිදුම, ගාල්ල. 0712914863
23 06202 ඉහළ ලේල්වල ක.වි. Type 3 ලේල්වල, නෙළුව, ගාල්ල. 0716666414
24 06204 දෙල්ලව ම.වි. Type 2 දෙල්ලව, මොරවක, ගාල්ල. 0915781606
25 06205 මාවිට ක.වි. Type 2 මාවිට, නෙළුව. 0718506804
26 06206 මැදගම ක.වි. Type 3 මැදගම , නෙළුව. 0724740439
27 06207 මිල්ලව ක.වි. Type 3 මිල්ලව, මොරවක. 0719886493
28 06208 ඕකඳුහේන ක.වි. Type 3 සේනානායක පාර, ඕපාත. 0714732138
29 06209 පනන්ගල බටහිර ක.වි. Type 3 පනංගල බටහිර, පනංගල, ගාල්ල. 0718844069
30 06210 වාරුකන්දෙණිය ක.වි. Type 3 වාරුකන්දෙණිය, ගාල්ල. 0712562708
31 06211 වීරපාන ජනපද ක.වි. Type 3 වීරපාන, ඕපාත. 0771254268
32 06212 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. Type 2 හබරකඩ, තවලම. 0718212296
33 06213 මණ්ඩලපුර ක.වි. Type 2 මණ්ඩලපුර, නෙළුව. 0713518607
34 06216 මාපලගම ම.ම.වි. 1 C මාපලගම . 0913782310
35 06218 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 1AB නාගොඩ, ගාල්ල. 0912296479
36 06221 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 1 C උනන්විටිය, ගාල්ල. 0770505460
37 06222 යටලමත්ත ම.වි. 1 C යටලමත්ත, ගාල්ල. 0772889184
38 06228 ගෝණලගොඩ විජයබාහු ක.වි. Type 3 නාගොඩ, ගාල්ල. 0772358000
39 06230 ඌරල ක.වි. Type 2 ඌරල, වඳුරඹ. 0778441448
40 06231 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. Type 2 නාගොඩ, ගාල්ල. 0718677532
41 06233 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 1 C ඇතුමලේ. 0912296765
42 06236 මලාමුර ක.වි. Type 3 මාපලගම මධ්‍යම. 0778416544
43 06237 බෙම්බඩ ක.වි. Type 3 යටලමත්ත. 0775386707
44 06241 කැටගොඩ ක.වි. Type 3 උඩුගම. 0772685404
45 06242 කුරුපනාව ක.වි. Type 3 කුරුපනාව, නාගොඩ, ගාල්ල. 0724862639
46 06243 කුඹුරුහේන පඤ්ඤාවාස ක.වි. Type 3 මාපලගම . 0771275019
47 06286 උඩුගම ම.වි. 1AB උඩුගම. 0912285114
48 06287 පොල්පගොඩ ම.වි. 1 C පොල්පගොඩ, යක්කලමුල්ල. 0912286822
49 06288 මාගෙදර ම.වි. 1AB මාගෙදර, ගාල්ල. 0915732261
50 06289 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 1AB තෙල්ලඹුර, නාකියාදෙණිය. 0912286535
51 06290 ගෝනදෙණිය ක.වි. Type 2 ගෝනදෙණිය, උඩුගම. 0718614156
52 06291 ඉහළ තෙල්ලඹුර විද්‍යාකාන්ති ක.වි. Type 3 ඉහළ තෙල්ලඹුර, නාකියාදෙණිය. 0775682119
53 06292 කරාගොඩ ධර්මරාජ ක.වි. Type 3 යක්කලමුල්ල. 0770321655
54 06293 කොට්ටව ක.වි. Type 2 කොට්ටවගම. 0716273622
55 06294 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 1 C නබදව, යක්කලමුල්ල. 0772031876
56 06295 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 1 C නාකියාදෙණිය. 0914936037
57 06296 නැවුන්ගල ක.වි. Type 3 නැවුන්ගල, කොට්ටවගම. 0778523397
58 06297 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. Type 2 උඩුගම දකුණ, උඩුගම. 0773329789
59 06298 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 1 C තල්ගම්පල, ගාල්ල. 0713565252
60 06299 උඩලමත්ත ම.වි. 1 C උඩලමත්ත, ගාල්ල. 0775611907
61 06300 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. Type 2 වල්පොල, ඉමදුව. 0771826425
62 06301 ආනන්ද විජය ක.වි. Type 2 උඩුගම නැගෙනහිර, උඩුගම. 0779713881
63 06303 ඇල්ල ඉහළ ධර්මෝදය ක.වි. Type 3 මාගෙදර, ගාල්ල. 0772173148
64 06305 කලුවලගල ක.වි. Type 3 කලුවලගල, මාගෙදර,ගාල්ල. 0723658222
65 06306 මිනුවන්දෙණිය ක.වි. Type 3 කරගොඩ, ගාල්ල. 0772306524
66 06307 නාවල ක.වි. Type 2 නාවල, නාකියාදෙණිය. 0776959506
67 06308 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. Type 2 අලුත්වත්ත, නාකියාදෙණිය. 0776014198
68 06309 තෙල්ලඹුර විජය ක.වි. Type 3 නාකියාදෙණිය. 0718393641
69 06311 උඩුවැල්ල ශාස්ත්‍රෝදය ක.වි. Type 3 මාගෙදර, ගාල්ල. 0718207702
70 06313 වතෝගල ක.වි. Type 3 වතෝගල, යක්කලමුල්ල. 0772684090
71 06314 වත්තෙහේන ක.වි. Type 3 වත්තෙහේන, නාකියාදෙණිය. 0714009870
72 06315 අපර් හෝමදොල ක.වි. Type 3 උඩුගම. 0779380564
73 06494 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. Type 2 තල්ගස්වල . 0774717793
74 06495 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. Type 2 නාකියාදෙණිය. 0779591366
75 06506 මාමනදොල ක.වි. Type 2 මාමනදොල , නාකියාදෙණිය. 0721700488
76 06519 උඩුගම ප්‍රා.වි. Type 3 උඩුගම. 0771579523
77 06526 නාගොඩ ප්‍රා.වි. Type 3 නාගොඩ, ගාල්ල. 0718563775
78 06532 තවලම ප්‍රාථමික විදුහල. Type 3 තවලම. 0778482996
79 06534 මාගෙදර ප්‍රා.වි. Type 3 මාගෙදර, ගාල්ල. 0718606946