අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 78

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 83

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3490
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3700
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4107
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4037
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3981
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3890
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3781
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3714
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3625
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3512
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3271
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2226
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2059

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

45393

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 365 141 38.63 210 138 65.71
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 296 130 43.92 206 141 68.45
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 610 365 59.84 239 199 83.26
A - කලා විෂය ධාරාව 782 538 68.80 174 154 88.51
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 75 28 37.33 35 14 40.00
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 19 12 63.16 23 13 56.52

අම්බලන්ගොඩ කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 06001 රේවත ජාතික පාසල 1AB බලපිටිය 0912258243
2 06002 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 1AB බලපිටිය 0912256847
3 06003 හෑගල්ල ම.වි. 1 C කොස්ගොඩ 0912264469
4 06004 කන්දෙගොඩ ම.වි. 1 C අම්බලන්ගොඩ
5 06005 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 1 C අහුන්ගල්ල 0912264229
6 06006 ශ්‍රීපති ම.වි. 1 C වතුගෙදර 0912257770
7 06008 අම්පෙ ක.වි. Type 2 අම්පෙ, බලපිටිය 0913098685
8 06009 බළපිටිය ක.වි. Type 3 ගාලුපාර, බලපිටිය 0718391645
9 06010 හීනටිය ක.වි. Type 2 බලපිටිය 0912256141
10 06011 කටුවිල ක.වි. Type 3 කටුවිල, අහුන්ගල්ල
11 06012 මාඳුව ක.වි. Type 2 බලපිටිය 0718115359
12 06013 පතිරාජ ම.වි. Type 2 ඌරගස්මන්හන්දිය 0912264610
13 06014 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. Type 2 අම්බලන්ගොඩ 0912255286
14 06015 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. Type 2 සිනිගොඩ, වතුගෙදර
15 06016 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. Type 2 වතුගෙදර 0913920095
16 06017 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. Type 2 වතුරවෙල , කොස්ගොඩ 0913096025
17 06018 ශ්‍රී විමලසාර ක.වි. Type 3 මහකරාව, බලපිටිය
18 06019 අහුන්ගල්ල ආදර්ශ ක.වි. Type 3 ගල්වෙහෙර, අහුන්ගල්ල
19 06030 වඳදුව ක.වි. Type 3 වඳදුව, බලපිටිය
20 06033 අලුත්වල ම.වි. 1 C අලුත්වල 0913901160
21 06034 බටපොල ම.ම.වි. 1AB බටපොල 0912260463
22 06035 ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය 1AB අම්බලන්ගොඩ 0912258263
23 06036 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 1AB අම්බලන්ගොඩ 0914941818
24 06037 ග්‍රාමිණී ම.වි. Type 2 අම්බලන්ගොඩ 0913906619
25 06038 නින්දාන ම.වි. 1 C නින්දාන. 0912260322
26 06039 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 1AB අම්බලන්ගොඩ 0912258558
27 06040 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 1AB ගෝනපීනුවල 0912277949
28 06042 බේරතුඩුව ක.වි. Type 3 ගෝනපීනුවල 0913140061
29 06046 කරුවලබැද්ද ශාස්ත්‍රාලෝක ක.වි. Type 3 කරුවලබැද්ද,මීටියාගොඩ
30 06047 කිරලගහවෙල ක.වි. Type 3 මීටියාගොඩ
31 06050 පොල්වත්ත ශ්‍රී බුද්ධදත්ත ක.වි. Type 3 පොල්වත්ත, අම්බලන්ගොඩ 0912256400
32 06051 වතුරවිල ධර්මපාල ක.වි. Type 3 බටපොල 0913096750
33 06052 ශ්‍රි අනෝමදස්සී ක.වි. Type 3 බටපොල
34 06055 දොරල ක.වි. Type 3 බටපොල
35 06057 වුඩ්ලන්ඩ් ක.වි. Type 3 ගෝනපීනුවල
36 06060 කහටපිටිය ක.වි. Type 3 බටපොල
37 06061 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. Type 2 බටපොල 0912260035
38 06063 මීටියාගොඩ ක.වි. Type 2 මිටියාගොඩ 0913080797
39 06064 පතන ක.වි. Type 3 හික්කඩුව
40 06065 රොන්නදූව ක.වි. Type 2 මිටියාගොඩ
41 06067 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 1AB අම්බලන්ගොඩ 0912258686
42 06317 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 1AB නලාගස්දෙනිය ,හික්කඩුව 0912277808
43 06318 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 1AB කිරිමැටිය, රත්ගම 0912267088
44 06319 බෝධිරාජ ම.වි. 1 C තිරාණගම, හික්කඩුව 0915622768
45 06320 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 1 C හෙන්නාතොට, දොඩන්දුව 0912277770
46 06321 රෝහණ විදුහල 1AB දොඩන්දුව 0913083765
47 06322 ශ්‍රි ධම්මසාර පියරතන ම.වි. Type 3 දොඩන්දුව
48 06323 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. Type 2 මාමඩවිල , රත්ගම
49 06324 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1 C පිටිවැල්ල, බූස්ස
50 06325 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. Type 2 බූස්ස 0915727199
51 06326 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1 C හික්කඩුව 0912275430
52 06328 බූස්ස ම.වි. Type 2 වැල්ලබඩ,බූස්ස 0915620466
53 06329 හෑගොඩ සූරිය ක.වි. Type 3 බූස්ස
54 06330 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. Type 2 බූස්ස 091-2904888
55 06331 කටුදම්පෙ මාලාලංකාර ක.වි. Type 3 කටුදම්පෙ, දොඩන්දුව
56 06332 පටුවත ලංකාසභා ක.වි. Type 3 පටුවත,දොඩන්දුව
57 06333 රණපණාදෙණිය ක.වි. Type 3 රත්ගම
58 06334 තිරාණගම විද්‍යාතිලක ක.වි. Type 3 තිරානගම,හික්කඩුව
59 06335 ඉඹුලගොඩ ක.වි. Type 3 ඉඹුල්ගොඩ , රත්ගම
60 06336 යසෝදරා සංඝමිත්තා බාලිකා ක.වි. Type 3 දොඩන්දුව
61 06337 ගල්කෙමිනාව තිලක ක.වි. Type 3 රත්නඋදාගම,බූස්ස
62 06340 මැදවල විජය ක.වි. Type 2 බූස්ස
63 06341 නලාගස්දෙණිය ජයන්ති ක.වි. Type 3 හික්කඩුව 0912275178
64 06344 සර් අර්නස්ට් ක.වි. Type 3 රත්ගම
65 06345 රත්ගම සිරිසුමන ක.වි. Type 3 රත්ගම 0912267580
66 06347 මාදම්පා ම.ම.වි. 1AB කුලිගොඩ 0912256188
67 06348 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 1AB මීටියාගොඩ 0913902100
68 06349 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 1AB සිනිගම,හික්කඩුව 0912275396
69 06350 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. Type 2 තෙල්වත්ත 0912275430
70 06351 තොටගමුව විජයබාහු ම.වි. Type 3 තොටගමුව, හික්කඩුව
71 06352 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. Type 2 කුලිගොඩ 0913090646
72 06353 කහව රතනසාර ම.වි. Type 2 කහව 091-5620717
73 06354 අකුරළ ක.වි. Type 3 අකුරළ,කහව
74 06355 මාදම්පා කුමාර කාශ්‍යප ක.වි. Type 3 කුලිගොඩ 0912255614
75 06357 කලුපෙ විශාකා ක.වි. Type 3 හික්කඩුව
76 06358 ගලගොඩ ජනපද ක.වි. Type 3 කුලිගොඩ
77 06360 මලවැන්න ක.වි. Type 3 තෙල්වත්ත
78 06361 දිඹුල්දූව විද්‍යාරතන ක.වි. Type 3 කුලිගොඩ
79 06489 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 1 C බලපිටිය 0724716186
80 06512 අක්කර විස්ස ක.වි. Type 2 දොඩන්දුව 0776244993
81 06518 වේරගොඩ විජයබා ප්‍රා.වි. Type 3 වේරගොඩ,මීටියාගොඩ 0913094916
82 06520 ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි. Type 3 මිගෙට්ටුවත්ත,බලපිටිය 0912254739
83 06523 ගෝනපීනුවල ප්‍රාථමික වි. Type 3 ගෝනපීනුවල