අංශ

විනය අංශයේ කාර්ය භාරය

 1. අංශයේ දෛනික තැපෑල සම්බන්ධ කටයුතු

 2. විනය කඩවීම් පිළිබඳ රාජකාරි කටයුතු

 3. රාජකාරි වැඩ තහනම් කිරීම් හා ඒ හා සම්බන්ධ ලේඛනයක් පවත්වා ගැනීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම.

 4. නැවත සේවයේ පිහිටුවීම.

 5. මූලික විමර්ශණ කටයුතු.

 6. පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සෘජුව පත්කරන මූලික විමර්ශණ කමිටු සාමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කිරීම.

 7. චෝදනා පත්‍ර කෙටුම්පත් සකස් කිරීම.

 8. “ජනපතිට කියන්න” වැඩසටහනට සම්බන්ධ කටයුතු

 9. පිටස්තර පාර්ශවයන් සඳහා වාර්ථා ඉදිරිපත් කිරීම.
  I. පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා
  II. ප්‍රධාන ලේකම්
  III. පළාත් පෙත්සම් කාරක සභාව
  IV. පළාත් ගිණුම් කාරක සභාව
  V. අල්ලස් කොමිසම
  VI. රේඛීය අධ්‍යාපන ලේකම්
  VII. පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්
  VIII. පාර්ලිමේන්තු පෙත්සම් කාරක සභාව
  IX. පාර්ලිමේන්තු ගිණුම් කාරක සභාව
  X. පළාත් උපදේශක කාරක සභාව
  XI. පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව
  XII. සහකාර විගණකාධිපති / විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරන විගණන විමසුම් හා විගණන ජේද වලට පිළිතුරු නියමිත කාලය තුල ඉදිරිපත් කිරීම.

 10. අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය / විදුහල්පති සේවය / ගුරු සේවය / මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂා ඇති / නැති බව දැන්වීම.

 11. අභියාචනාධිකරණ , මහාධිකරණ , ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු සම්බන්ධ කටයුතු

 12. මානව හිමිකම් පැමිණිලි සම්බන්ධ කටයුතු

 13. කම්කරු විනිෂ්චය සභා සම්බන්ධ කටයුතු

 14. ඔම්බුස්ට්මන් විමසීම් සම්බන්ධ කටයුතු

 15. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම.

 16. දැනට කරනු ලබන විමර්ශණ සම්බන්ධ ලේඛනයක් නඩත්තු කිරීම.

 17. විනය අංශය හා සම්බන්ධ වව්චර් සහ චෙක්පත් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.

 18. බඩු වට්ටෝරු පොත් / මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ කටයුතු ලේඛනාගාර ගත කරන ලද ගොනු සම්බන්ධ ලේඛනයක් පවත්වා ගැනීම.

 19. පළාත් අධ්‍යාපන ක්ෂෙත්‍රයේ සියළු නිලධාරීන් විනය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වීම.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය
භාගත කිරීම්
2020 වර්ෂයේ රජයේ නිවාඩු දින
අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන ආයතන තොරතුරු සංග්‍රහය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

Department of Education Southern Province SPEDU