අංශ

පාලන අංශයේ කාර්ය භාරය

 1. අංශයේ දෛනික තැපෑල සමබන්ධ කටයුතු , සාමාන්‍ය පාලනය සහ අධීක්ෂණ කටයුතු

 2. තොග ලේඛනය සහ ඉන්වෙන්ට්‍රිය පවත්වාගෙන යාම.

 3. ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානයේ ජෙනරේටරයේ නඩත්තු කටයුතු

 4. වරිපනම් , පුද්ගලික ආරක්ෂණ සේවා කටයුතු

 5. රාජ්‍ය සේවක ඇප

 6. වෙනත් කාර්යාල වලින් විවධ හේතූන් මත මෙම කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර ඇති නිළධාරීන් පිළිබඳ තොරතුරු පවත්වාගෙන යාම.

 7. ශාඛාවේ නිළධාරීන් සකස් කරන සියළුම වැටුප් පරිවර්තන සහ විශ්‍රාම වැටුප් ලිපගොනු පරීක්ෂා කිරීම.

 8. වෙනත් පාර්ශව සඳහා තොරතුරු ලබා දීම.
  I. පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා
  II. ප්‍රධාන ලේකම්
  III. පළාත් පෙත්සම් කාරක සභාව
  IV. පළාත් ගිණුම් කාරක සභාව
  V. අල්ලස් කොමිසම
  VI. රේඛීය අධ්‍යාපන ලේකම්
  VII. පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්
  VIII. පාර්ලිමේන්තු පෙත්සම් කාරක සභාව
  IX. පාර්ලිමේන්තු ගිණුම් කාරක සභාව
  X. පළාත් උපදේශක කාරක සභාව
  XI. පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව
  XII. සහකාර විගණකාධිපති / විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරන විගණන විමසුම් හා විගණන ජේද වලට පිළිතුරු නියමිත කාලය තුල ඉදිරිපත් කිරීම.

 9. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාප කාර්යාල වල සහ විදුහල් ඇතුළුව සියළුම අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිළධාරීන්ගේ හා අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල යටතට ගැනෙන සියළුම නිළධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු

 10. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ සියළුම අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාල වල අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිළධාරීන්ගේ කාර්ය සාධන වාර්තා වලට අදාල කටයුතු

 11. ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිළධාරීන්ගේ වැඩ ආවරණය කිරීම පිළිබඳව කරන ඉල්ලීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු වල වැඩ ආවරණය කිරීම් කරන නිළධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු

 12. කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදාල රාජකාරී

 13. තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා දීමට අදාල සියළු රාජකාරි

 14. ගුරු අධ්‍යාපඤ සේවයේ නිළධාරින්ගේ සියළුම ආයතන කටයුතු

 15. පිරිවෙන් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරින්ගේ සියළුම ආයතන කටයුතු

 16. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන බල ප්‍රදේශයේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අයත් සියළුම කාර්යාල කාර්ය සහ, පාසල් කාර්ය සහයක , මුරකරු, රියදුරු, රසායනාගාර සේවක, පුස්තකාල සේවක සේවාවන් වල ස්ථාන මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, අභියාචනා ඇතුළු සියළු ආයතනික කටයුතු හා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිළධාරින්ගේ පුද්ගලික ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම සහ ආයතනික කටයුතු (සේවය ස්ථිර කිරීම, උසස් කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, තනතුරින් නිදහස් කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සම්බන්ධ කටයුතු, දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, විදේශ නිවාඩු, හදිසි අනතුරු නිවාඩු, විශේෂ නිවාඩු අනුමත කිරිම්, ස්ථාන මාරු, සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම්, හදිසි අනතුරු වන්දි අනුමත කිරීම්, වැටුප් වර්ධක කටයුතු, ප්‍රසූත නිවාඩු, විභාග ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීම්, වැන්දඹු අනත්දරු / වැන්දඹු අනත්දරු පුරුෂ අංකය ලබා ගැනීම.)

 17. අනුමත කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම, පවත්වාගෙන යාම.ො

 18. දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල මාණ්ඩලික නිළධාරීන්ගේ දින වැටුප් අනුමත කිරීමේ රාජකාරි

 19. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කලාප කාර්යාල වල මාණ්ඩලික නිළධාරින්ගේ දුරකථන අනුමැතිය ලබා දිම, දුරකථන නඩත්තු කටයුතු සහ බිල්පත් නිරවුල් කිරිමේ කටයුතු

 20. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ, දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානය, සම්පත් මධ්‍යස්ථානය යන ආයතන වල ජල හා විදුලි බිල්පත්, දුරකථන බිල්පත් ගෙවීම.

 21. කලාප කාර්යාල වල සහ මෙම කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ අතිකාල සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.

 22. අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අදාල රාජකාරි

 23. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේඛනාගාරය භාරව ඊට අදාල රාජකාරි කටයුතු

 24. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ පුවත්පත් දැන්වීම්, දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමුකිරීම සහ එම ලිපි ඇතුලත් ගොනුවක් පවත්වාගෙන යාම.

 25. පුවත්පත් මේසය භාරව කටයුතු කිරීම.

 26. ඉල්ලුම් කරන වැටුප් විස්තර / සේවා විස්තර හා ලිපිගොනු ආදිය පරිපාලන නිලධාරි, අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) හෝ වෙනත් සුදුසු නිලධාරියකුගේ නියෝග මත විධිමත් පරිදි නිකුත් කිරීම.

 27. කාර්යාලයට බාහිරින් පැමිණෙන සේවා ලාභින් පිළිගෙන අවශ්‍ය අංශ වලට යොමු කිරීම.

 28. ‘ජනාධිපතිට කියන්න’ වැඩසටහනට ලැබෙන පැමිණිලි අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) වෙත යොමු කිරීම සහ අදාල රාජකාරි

 29. දකුණු පළාතේ කලාප කාර්යාල වල විද්‍යුත් තැපෑල සම්බන්ධ රාජකාරි

 30. Face book, Twitter, Skype මඟින් රාජ්‍ය සේවය ඵලදායි කරීම සම්බන්ධ තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.

 31. කාර්යාල තුල අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන කටයුතු

 32. සේවාලාභි ප්‍රතිචාර යාවත්කාලීන කිරීම සහ අදාල නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම.

 33. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ, රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර සේවයේ අධිපන්තියේ, රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර I පන්තියේ නිලධාරින්ගේ, ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරින්ගේ පත්වීම්, අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, උසස් කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්, භාෂා ප්‍රවීනතා දීමනා, අභියාචනා, ස්ථාන මාරු, විශ්‍රාම ගැන්වීම් සහ සියළු පෞද්ගලික ලිපගොනු රාජකාරි සහ නඩත්තු කිරීම්

 34. සියළුම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සහ පරිපාලන නිලධාරින්ගේ, කලමණාකරණ සහකාර I පන්තියේ නිලධාරින්ගේ සියළුම ආයතන කටයුතු

 35. දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කලාප කාර්යාල වල ගණකාධිකාරි සේවයේ සහ පරිපාලන නිලධාරින්ගේ කාර්ය සාධන වාර්තා පිළිබඳ කටයුතු

 36. දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන පිළිබඳ නඩත්තුව, අළුත්වැඩියාව සහ අදාල ලේඛන නඩත්තු කිරීම.

 37. වාහන බලපත්‍ර සහ රක්ෂණ සහතික, වාහන පවරා ගැනිම් හා පැවරීම, ධාවන සටහන් පරීක්ෂා කිරීම, විගණන වාර්තා පිළියෙල කිරීම සහ ලොග් පොත් නඩත්තුව

 38. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිලධාරින්ගේ රාජකාරි ගමන් සඳහා වාහන වෙන් කිරීම.

 39. දෛනික ධාවන සටහන් විගණනයට ඉදිරිපත් කිරිම.

 40. වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම් වලට අදාල කාර්මික වාර්තා ලබා ගැනීම සහ ටෙන්ඩර් ලේඛන නඩත්තු කිරීම.‍

 41. ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ලැබී ඇති වාහන යෙදවීම.

 42. රියදුරු මාසික ගමන් වියදම් සහ අතිකාල ගෙවිම් වවුචර් අනුමත කරවා ගිණුම් අංශයට යැවීම.

 43. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු යාවත් කාලින කර අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම (මසකට වරක්)

 44. වාර්ෂික පුහුණු සැලැස්ම සකස් කිරීම සහ වක්වැල්ල සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ හා SLIDA ආයතනයෙන් ලැබෙන පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු

 45. මෙම කාර්යාලයේ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින්ගේ සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරුන්ගේ ඉදිරි වැඩසටහන් සම්බන්ධ කටයුතු පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනා අනුමත කිරීමේ රාජකාරි

 46. මෙම කාර්යාලයේ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින්ගේ අනියම් ගමන් වියදම් අනුමත කිරීමේ කටයුතු

 47. ඉංග්‍රිසි සහ දෙමළ භාෂා දීමනා අනුමත කිරීමේ කටයුතු චක්‍රලේඛ සහ භාෂා පන්ති සම්බන්ධයෙන් නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම.

 48. කාර්මික විද්‍යාල වලින් සහ වෘත්තිය පුහුණු ආයතන වලින් පැමිණෙන සිසුන්ගේ ප්‍රායෝගික පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු, දීමනා අනුමත කිරීම් කටයුතු

 49. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යවල ප්‍රායෝගික සිසුන්ගේ දීමනා අනුමැතිය සඳහා ලේකම් වෙත යොමු කිරීම සහ අනුමත වී එවන අයදුම්පත් කලාප වෙත යොමු කිරීම.

 50. වත්කම්, බැරකම්, ප්‍රකාශ සම්බන්ධ කටයුතු හා මෙම කාර්යාලයේ හා කලාප කාර්යාල වල මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ වත්කම්, බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාගෙන ලේඛන ගත කර ගබඩා කර තබා ගැනීම.

 51. ජාතික පාසල් වල සේවය කර පාසල් සේවක සේවයට අදාල තනතුරු සහ මුරකරු තනතුරු වලට අදාල තනතුරු ස්ථිර කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් ආදි සියළුම ආයතනික කටයුතු ඉටු කිරීම.

 52. වැන්දඹු/අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබඳව ලැබෙන ඉල්ලීම් / පැමිණිලි හා ඒ සම්බන්ධ සියලු රාජකාරි

 53. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාරේතමේන්තුවේ නිලධාරින්ගේ නිවාස / දේපල / වාහන ණය පිළිබඳ කටයුතු

 54. රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම යටතේ මෙම කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගෙන් ලැබෙන ණය ඉල්ලුම්පත් පිළිබඳ රාජකාරි (අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, ගිණුම් ශාඛාවට යොමු කිරීම)

 55. ගුරු නිවාස සම්බන්ධ සියලු රාජකාරි

 56. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ඊට අනුබද්ධ ආයතනයන් හි නිලධාරින්ගේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු හා වන්දි ගෙවීම් කටයුතු

 57. ත්‍රස්ත විපත් හේතුවෙන් සිදුවන ජීවිත හානි සහ වෙනත් අලාභ සඳහා වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු

 58. සේවා හැදුනුම්පත් ලබාදීම පිළිබඳ රාජකාරි කටයුතු

 59. බාලවයස්කාර ගිණුම් නිදහස් කිරීමේ රාජකාරි

 60. පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේ සියළුම නිලධාරින්ගේ (මාණ්ඩලික නිලධාරින්, රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර සේවය, සංවර්ධන සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර සේවය, කනිෂ්ඨ සේවක ශ්‍රේණින් සියළුම අනුයුක්ත නිලධාරින්) සම්බන්ධ නිවාඩු ලේඛන පවත්වාගෙන යාම.

 61. දිනපතා පැමිණීමේ ලේඛනවල නොපැමිණි නිලධාරින්ගේ නම් ඇතුලත් කර පැමිණීමේ ලේඛනය පවත්වාගෙන යාම සහ ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍රයේ පිටපත් දෛනිකව ලබා ගැනීම.

 62. වැටුප් රහිත නිවාඩු / අඩ වැටුප් නිවාඩු පිළිබඳ වෙනස්වීම් වාර්තා ගණකාධිකාරි වෙත සැපයීම.

 63. ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණෙන නිලධාරින්ගේ නිවාඩු විස්තර සහ දුම්රිය බලපත්‍ර විස්තර ගෙන්වා ගැනීම සහ ස්ථාන මාරු වී යන නිලධාරින්ගේ එම විස්තර යැවීම.

 64. නිවාඩු සහ රාජකාරි දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.

 65. අනුග්‍රහ දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා දීමට අදාල රාජකාරි

 66. අතිකාල, දින වැටුප්, ගමන් වියදම්, නිවාඩු සහ, පැමිණිමේ ලේඛන අනුව සසඳා බලා වාර්තා කිරීම.

 67. නිලධාරින්ගේ බැහැරයාමේ ලේඛන, රාජකාරි නිවාඩු ලේඛන, කෙටි නිවාඩු ලේඛන විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කිරීම.

 68. මෙම කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම සහ මෙම නිලධාරින් සම්බන්ධ සියළුම ආයතනික කටයුතු ඉටු කිරීම.

 69. රාජ්‍ය සේවයට සහ පළාත් සේවයට අයත් සියළු උපාධිධාරි, අභ්‍යාස ලාභි, පුස්තකාල සංවර්ධන සහකාර, මූල්‍ය සහකාර, කලමණාකාර සහකාර තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි ආදි තනතුරු වල පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම් සහ පත්කිරීම්, අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, ස්ථාන මාරු කිරීම්, සේවයේ ස්ථිර කිරිම්, උසස් කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්, විදේශ නිවාඩු, භාෂා ප්‍රවීනතා දීමනා හා විශ්‍රාම ගැන්විම් ඇතුලු සියළුම ආයතනික කටයුතු

 70. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වෙත ලැබෙන සාමාන්‍ය හා ලියාපදිංචි තැපෑල, Fax පණිවිඩ අදාල නිලධාරින් වෙත යොමු කිරීම.

 71. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වෙත සෘජුව ලැබෙන තැපෑල, ආරාධනා පත්‍ර නිසි පරිදි පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කිරීම.

 72. මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ රැස්වීම්, කාර්යාලයේ රැස්වීම් සංවිධානය සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත මාණ්ඩලික රැස්වීම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ එම වාර්තා යැවීම.

 73. තැපෑල භාර නිලධාරියාගෙන් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වෙත දෛනික අවධානය යොමු කල යුතු ලිපි අදාල ලේඛන මඟින් ලබාගෙන ඉදිරිපත් කිරීම හා නැවත ලේඛන ගත කර අදාල නිලධාරින්ට භාරදීම.

 74. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමා කාර්යාලයේ නොමැති අවස්ථාවල දුරකථනයට ලැබෙන ඇමතුම් ලබාගෙන ඒ පිළිබඳ අදාල මාණ්ඩලික නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගැනීම.

 75. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තුල පළාත් රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර III සහ II පන්තියේ නිලධාරින්ගේ ව්‍යාපෘති සහයක නිලධාරින්ගේ සියළුම ආයතනික කටයුතු සහ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.(පත්කිරීම්,අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, සේවයේ ස්ථිර කිරිම්, උසස් කිරීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්, භාෂා ප්‍රවීනතා දීමනා හා විශ්‍රාම ගැන්විම්,අභියාචනා)

 76. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත සියළුම ආයතන වල / පාසල් වල එම නිලධාරින්ගේ සියළුම ආයතන කටයුතු

 77. කාර්යාලය වෙත ලැබෙන ලියාපදිංචි තැපෑල ලේඛන ගත කිරිම.

 78. නිලධාරින්ගේ නමට ලැබෙන ලියාපදිංචි තැපෑල ලිපි ලේඛණගත කර බෙදා හැරීම.

 79. දෛනිකව ලැබෙන සාමාන්‍ය තැපෑල සහ ලියාපදිංචි තැපෑල ඒ ඒ ශාඛාවන් වෙත ලේඛනගත කර බෙදා හැරීම.

 80. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකගේ විශේෂ අවධානයට යොමුවිය යුතු ලිපි ලේඛනයක සටහන් කර භාර දීම.

 81. කාර්යාලයට වැරදීමෙන් ලැබෙන අදාල නොවන ලිපි නියමිත කාර්යාල වෙත යොමු කිරීම.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය
භාගත කිරීම්
2020 වර්ෂයේ රජයේ නිවාඩු දින
අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන ආයතන තොරතුරු සංග්‍රහය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

Department of Education Southern Province SPEDU