වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වලස්මුල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 5
1 C 12
Type 2 18
Type 3 14
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 46
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 49

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08001 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) වලස්මුල්ල 0472245283 2603 882 1799 1686 3485
2 08009 ඕමාර ම.වි.- (1 C) ඕමාර, වලස්මුල්ල. 62 68 6 64 72 136
3 08011 බෝවල ක.වි.- (Type 2) බෝවල, වලස්මුල්ල. 79 94 89 84 173
4 08026 වලස්මුල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි.- (Type 3) වලස්මුල්ල. 0472245284 1650 852 798 1650
5 08037 දළුවක්ගොඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) දළුවක්ගොඩ, වලස්මුල්ල. 9 5 4 9
6 08038 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) විරකැටිය 0472246216 2630 1019 1987 1662 3649
7 08039 මුල්ගිරිගල ම.වි.- (1 C) මුල්ගිරිගල. 148 57 2 98 109 207
8 08040 මොරයාය ම.වි.- (1 C) වෑකන්දවල. 130 152 16 141 157 298
9 08041 මීගස්ආර ම.වි.- (1 C) ජුලමිපිටිය. 0472246522 324 351 54 371 358 729
10 08042 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි.- (1AB) ජුලමිපිටිය. 192 43 114 121 235
11 08044 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි.- (1AB) මැදමුලන. 626 85 378 333 711
12 08046 අතුබොදේ ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 128 98 123 103 226
13 08047 කැප්පිටියාව ක.වි.- (Type 2) විරකැටිය. 150 2 81 71 152
14 08048 මණ්ඩාඩුව ම.වි.- (1 C) විරකැටිය. 0472257171 408 433 53 441 453 894
15 08049 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි.- (Type 2) විරකැටිය. 141 148 146 143 289
16 08050 ඉත්තදෙමළිය ම.වි.- (1 C) වලස්මුල්ල. 0711018809 51 69 10 68 62 130
17 08051 ගෝන‍දෙණිය ම.වි.- (1 C) වෑකදවල. 0473477917 231 199 18 220 228 448
18 08052 වෑකදවල ජනපද ම. වි.- (1 C) වෑකදවල. 0714332643 266 220 10 239 257 496
19 08053 මුරුතවෙල ම.වි.- (1 C) මුරුතවෙල, වලස්මුල්ල. 243 216 29 252 236 488
20 08054 ඕකන්දයාය ම.වි.- (1 C) ඕකන්දයාය, මිද්දෙණිය. 75 98 13 92 94 186
21 08060 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි.- (1 C) යක්ගස්මුල්ල, විරකැටිය. 0472257072 58 83 10 70 81 151
22 08062 උඩුකිරිවිල ක.වි.- (Type 2) උඩුකිරිවිල ,විරකැටිය. 21 10 11 21
23 08063 ගලහිටිය ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 61 32 29 61
24 08064 වීරකැටිය ප්‍රා.වි.- (Type 3) විරකැටිය. 0472257244 1180 615 565 1180
25 08065 අබකොලවැව ක.වි.- (Type 2) මැදමුලන. 77 67 75 69 144
26 08066 රළුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) මැදමුලන. 71 34 37 71
27 08067 ගල්පොත්තයාය ප්‍රා.වි.- (Type 3) ජුලමිපිටිය. 14 6 8 14
28 08068 කුඩාබිබුල ක.වි.- (Type 2) ජුලමිපිටිය. 84 29 68 45 113
29 08070 කඳමඩිත්ත ප්‍රා.වි.- (Type 3) මැදමුලන. 43 19 24 43
30 08190 ‍මොදරවාන ම.වි.- (1AB) මොදරවාන. 0473620959 313 70 202 181 383
31 08191 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි.- (1AB) පල්ලේ කන්ද, වලස්මුල්ල. 0472254751 402 147 262 287 549
32 08203 වාඩිය සිල්වා ක.වි.- (Type 2) වාඩිය, විතාරන්දෙණිය. 0776637850 30 40 36 34 70
33 08205 බැදිගම ක.වි.- (Type 2) විතාරන්දෙණිය. 45 54 51 48 99
34 08206 වාව්ව ප්‍රා.වි.- (Type 3) මොදරවාන. 20 11 9 20
35 08207 ශ්‍රී ධම්මදස්සී ප්‍රා.වි.- (Type 3) වලස්මුල්ල. 24 12 12 24
36 08208 තලහගම්වාඩුව ශ්‍රී රේවත ප්‍රා.වි.- (Type 3) වලස්මුල්ල. 37 14 23 37
37 08209 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි.- (Type 2) මීඇල්ල. 101 70 88 83 171
38 08210 කන්දෙබැද්ද ක.වි.- (Type 2) මීඇල්ල. 80 76 85 71 156
39 08211 නතුවල ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 81 23 53 51 104
40 08212 රාජපුරගොඩ ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 0772617767 51 57 48 60 108
41 08213 උඩදෙණිය ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 23 24 19 28 47
42 08214 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි.- (Type 2) ඕලුආර, වලස්මුල්ල. 78 46 75 49 124
43 08219 තිරාවල ක.වි.- (Type 2) බෙලිඅත්ත. 51 13 36 28 64
44 08334 ගල්වාඩිය ක .වි.- (Type 2) ජුලමිපිටිය. 30 55 38 47 85
45 08345 මොදරවාන ප්‍රා.වි.- (Type 3) මොදරවාන. 281 131 150 281
46 08346 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) විරකැටිය 0472246313 776 126 0 902 902
47 08354 ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය- (Type 3) පල්ලේ කන්ද, වලස්මුල්ල. 0473626677 405 215 190 405
48 08355 මැදමුලන ප්‍රා.වි.- (Type 3) මැදමුලන. 424 215 209 424
49 08358 ජුලම්පිටිය ධර්මවිජය ප්‍රා.වි.- (Type 3) ජුලමිපිටිය, වලස්මුල්ල. 220 125 95 220