කටුවන. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කටුවන. කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 13
Type 2 14
Type 3 12
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 41
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 42

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08002 කටුවන ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) කටුවන. 0472247337 1056 225 637 644 1281
2 08003 මැදගංගොඩ ම.වි.- (1 C) වලස්මුල්ල. 0477212627 129 127 15 139 132 271
3 08004 හොරේවෙල ම.වි.- (1 C) වලස්මුල්ල. 341 333 66 349 391 740
4 08005 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි.- (1AB) කිරම. 445 208 330 323 653
5 08006 ‍වරාපිටිය ම.වි.- (1AB) කිරම. 252 56 141 167 308
6 08007 අඹගහහේන ම.වි.- (1 C) කිරම. 179 227 44 221 229 450
7 08008 වල්ගම්මුල්ල ම.වි.- (1 C) කිරම. 0473220200 325 321 55 341 360 701
8 08012 රදනිආර ම.වි.- (1 C) කිරම. 113 117 11 130 111 241
9 08013 අගලබඩ ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 44 32 48 28 76
10 08014 කැකිරිඕබඩ ම.වි.- (1 C) කිරම. 101 109 10 105 115 220
11 08015 හඳුගල ම.වි.- (1 C) හඳුගල, මාතර. 171 152 33 166 190 356
12 08016 එගොඩබැද්ද ම.වි.- (1 C) කිරම. 52 50 6 58 50 108
13 08017 කෝන්කරහේන ක.වි.- (Type 2) කිරම. 57 68 63 62 125
14 08018 කැරෑදෙණිය ක.වි.- (Type 2) කිරම. 66 44 41 69 110
15 08019 තලපත්කන්ද ක.වි.- (Type 2) රාම්මල, වරාපිටිය. 0778515367 121 96 109 108 217
16 08020 තල්වත්ත අභිනව ක.වි.- (Type 2) කටුවන. 85 86 80 91 171
17 08021 හිඟුරකන්ද ම.වි.- (1 C) හිඟුරකන්ද, කටුවන. 179 151 158 172 330
18 08022 උඩගොමඩිය ක.වි.- (Type 2) කටුවන. 232 188 223 197 420
19 08023 ගොමඩිය ප්‍රා.වි- (Type 3) කටුවන. 67 38 29 67
20 08024 රුක්මල්පිටිය ක.වි.- (Type 2) කටුවන. 91 74 70 95 165
21 08025 වතුකන්ද ක.වි.- (Type 2) කටුවන. 190 185 186 189 375
22 08027 වීදිකන්ද ක.වි.- (Type 2) වලස්මුල්ල. 121 107 103 125 228
23 08029 අළුපොත්දෙණිය ක.වි.- (Type 2) කටුවන. 73 87 90 70 160
24 08030 පාතෙගම ප්‍රා.වි- (Type 3) රාම්මල, වරාපිටිය. 56 37 19 56
25 08031 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි.- (Type 2) බින්තැන්න, කිරම. 32 49 45 36 81
26 08032 සපුතන්ත්‍රිකන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) රාම්මල, වරාපිටිය. 68 30 38 68
27 08033 රම්මලේකන්ද ප්‍රා.වි- (Type 3) රාම්මල, වරාපිටිය. 117 57 60 117
28 08034 ඔබඩගහදෙණිය ප්‍රා.වි- (Type 3) කටුවන. 0711473744 56 28 28 56
29 08035 මීගහහේන ජිනසරණ ප්‍රා.වි- (Type 3) කටුවන. 73 39 34 73
30 08043 මිද්දෙණිය ම.වි.- (1AB) මිද්දෙණිය. 0475638446 826 112 513 425 938
31 08045 රිටිගහයාය ම.වි.- (1AB) කටුවන. 255 47 132 170 302
32 08055 කුඩාගොඩ ක.වි.- (Type 2) කරියමඩිත්ත. 197 107 165 139 304
33 08056 උලහිටියාව ක.වි.- (Type 2) මිද්දෙණිය . 260 211 234 237 471
34 08057 හොරවින්න ම.වි.- (1 C) කටුවන. 173 162 19 170 184 354
35 08058 සියාරපිටිය ම.වි.- (1 C) කටුවන. 119 131 48 138 160 298
36 08059 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි.- (Type 2) හෙල්ලල, මිද්දෙණිය. 157 136 150 143 293
37 08069 මිද්දෙණිය ප්‍රා.වි.- (Type 3) මිද්දෙණිය. 1019 515 504 1019
38 08071 ගගුලන්දෙණිය ශ්‍රී රතනජෝති ප්‍රා.වි.- (Type 3) කටුවන. 96 38 58 96
39 08072 වැලිපිටිය ප්‍රා.වි.- (Type 3) මිද්දෙණිය . 99 58 41 99
40 08335 කටුවන ප්‍රා.වි.- (Type 3) කටුවන. 897 442 455 897
41 08343 රිටිගහයාය ප්‍රා.වි.- (Type 3) කටුවන. 258 118 140 258
42 08344 කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) කිරම. 561 306 255 561