බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බෙලිඅත්ත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 11
Type 2 13
Type 3 15
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 41
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 43

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08144 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) ගැටමාන්න 0475551151 289 109 225 173 398
2 08145 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි.- (1AB) බෙලිඅත්ත 0472251244 942 176 652 466 1118
3 08146 අම්බල ම.වි.- (1 C) අම්බල, බෙලිඅත්ත 62 20 37 45 82
4 08147 පලපොත ම.වි.- (1 C) පලපොත, බෙලිඅත්ත 48 3 33 18 51
5 08148 කුඩාහීල්ල ම.වි.- (1 C) කුඩාහීල්ල, බෙලිඅත්ත 117 98 16 116 115 231
6 08149 ගලගම ම.වි.- (1 C) ගලගම, නාකුළුගමුව 047-3625816 86 17 61 42 103
7 08153 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි.- (1 C) ගැටමාන්න 199 81 147 133 280
8 08154 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය- (1AB) පුවක්දණ්ඩාව, බෙලිඅත්ත 0472243601 140 524 208 73 799 872
9 08155 අරන්වෙල ම.වි.- (1 C) අරන්වෙල, බෙලිඅත්ත 82 61 2 75 70 145
10 08156 කම්බුස්සාවල ම.වි.- (1 C) කම්බුස්සාවල, බෙලිඅත්ත 047-3482185 28 63 9 54 46 100
11 08159 දෙද්දුවාවල ක.වි.- (Type 2) දෙද්දුවාවල, නාකුළුගමුව 27 36 33 30 63
12 08160 රඹුක්කැටිය ක.වි.- (Type 2) දියඇල, නාකුළුගමුව 109 137 122 124 246
13 08161 ඕවිලාන ක.වි.- (Type 2) ඕවිලාන, බෙලිඅත්ත 31 29 31 29 60
14 08162 මීගහවෙල ක.වි.- (Type 2) මීගහවෙල පාර, බෙලිඅත්ත 34 20 20 34 54
15 08163 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි.- (Type 2) මහහීල්ල, බෙලිඅත්ත 73 46 69 50 119
16 08164 මහහීල්ල ක.වි.- (Type 3) මහහීල්ල, බෙලිඅත්ත 0472251201 23 15 8 23
17 08166 සිටිනාමළුව ක.වි.- (Type 2) සිටිනාමළුව, බෙලිඅත්ත 14 26 30 10 40
18 08168 ගැටමාන්න උතුර ක.වි.- (Type 2) ගැටමාන්න 14 24 23 15 38
19 08169 අඹගස්දෙණිය ප්‍රා විද්‍යාලය- (Type 3) අඔගස්දෙණිය, ගැටමාන්න 36 21 15 36
20 08170 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි.- (Type 2) මිරිස්වත්ත, බෙලිඅත්ත 55 102 85 72 157
21 08171 හීන්දෑලිය ක.වි.- (Type 2) ගලගම දකුණ, නාකුළුගමුව 41 53 51 43 94
22 08172 පඤ්ඤානන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙලිඅත්ත 0473628814 672 361 311 672
23 08176 ගලගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) ගලගම, නාකුළුගමුව 91 53 38 91
24 08177 පලපොත ප්‍රා.වි.- (Type 3) පලපොත, බෙලිඅත්ත 34 19 15 34
25 08179 අම්බල ප්‍රා.වි.- (Type 3) අම්බල ,බෙලිඅත්ත 47 27 20 47
26 08180 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි.- (Type 2) ගැටමාන්න 124 90 118 96 214
27 08183 ගැටමාන්න සරණපාල ප්‍රා.වි.- (Type 3) ගැටමාන්න 0472243827 156 81 75 156
28 08186 නිහිළුව ම.වි- (1AB) ගොඩවෙල, නිහිළුව 0474919386 262 52 170 144 314
29 08187 කහවත්ත ම.වි.- (1 C) බෙලිඅත්ත 0474923305 456 279 16 414 337 751
30 08188 පල්ලත්තර ම.වි.- (1 C) පල්ලත්තර, මොදරවන 0475638840 42 2 28 16 44
31 08189 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි.- (1 C) ඉහළබෙලිගල්ල 047-5713786 227 156 183 200 383
32 08192 ගොඩවෙල ක.වි.- (Type 2) නිහිළුව 35 40 39 36 75
33 08195 දම්මුල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි.- (Type 3) දම්මුල්ල, බෙලිඅත්ත 0710896835 104 46 58 104
34 08196 අඟුල්මඩුව ක.වි.- (Type 2) අඟුල්මඩුව, බෙලිඅත්ත 99 98 93 104 197
35 08200 තාරපේරිය ක.වි.- (Type 2) යටිගල, බෙලිඅත්ත 18 23 22 19 41
36 08216 නිහිළුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) නිහිළුව, බෙලිඅත්ත 197 109 88 197
37 08217 පල්ලත්තර ප්‍රා.වි.- (Type 3) පල්ලත්තර, මොදරවාන 46 19 27 46
38 08218 ඉහළබෙලිගල්ල ප්‍රා.වි.- (Type 3) ඉහළ බෙලිගල්ල, බෙලිඅත්ත 047-3477119 126 58 68 126
39 08222 මාලිගාතැන්න ප්‍රා.වි.- (Type 3) යටිගල, බෙලිඅත්ත 20 9 11 20
40 08225 පට්ටියවෙල ප්‍රා.වි.- (Type 3) නිහිළුව, බෙලිඅත්ත 8 6 2 8
41 08339 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) සිටිනාමළුව, බෙලිඅත්ත 0473478079 1599 704 1306 997 2303
42 08348 බෙලිඅත්ත රුහුණුවිජයබා ප්‍රා.වි.- (Type 3) සිටිනමළුව, බෙලිඅත්ත 0473620772 1322 747 575 1322
43 08356 පුවක්දණ්ඩාව ප්‍රා.වී.- (Type 3) පුවක්දණ්ඩාව, බෙලිඅත්ත 0472243782 183 59 124 183