තංගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තංගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 4
Type 2 21
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 38
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 40

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08073 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) තංගල්ල 0472244045 697 217 914 0 914
2 08074 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) තංගල්ල 0472240242 1544 546 0 2090 2090
3 08075 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි.- (1 C) කදුරුපොකුණ, තංගල්ල 61 2 30 33 63
4 08076 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි.- (1 C) නෙටොල්පිටිය 457 514 59 524 506 1030
5 08078 උණාකූරුව ක.වි.- (Type 2) උණකූරුව, තංගල්ල 40 41 41 40 81
6 08079 තංගල්ල රාහුල ම.වි.- (1 C) තිස්ස පාර, තංගල්ල 151 37 86 102 188
7 08080 රැකව ක.වි.- (Type 2) රැකව, නෙටොල්පිටිය 047-5676152 73 73 68 78 146
8 08081 පලතුඩුව ක.වි. - (Type 2) පලතුඩුව, තංගල්ල 18 16 26 8 34
9 08082 ගොඩවානගොඩ ක.වි.- (Type 2) තංගල්ල 047-2241668 80 76 71 85 156
10 08083 තලුන්න ම.වි.- (1 C) රන්න 87 154 17 139 119 258
11 08088 පට්ටියපොල ක.වි.- (Type 2) පට්ටියපොල, නෙටොල්පිටිය 36 26 33 29 62
12 08089 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 2) මාතර පාර, තංගල්ල 37 35 31 41 72
13 08090 කදුරුපොකුණ රාජපක්ෂ ප්‍රා.වි.- (Type 3) කදුරුපොකුණ -බටහිර, තංගල්ල 92 43 49 92
14 08091 පොළොම්මාරුව ක.වි.- (Type 2) පොළොම්මාරුව, තංගල්ල 0472242067 560 665 772 453 1225
15 08092 දීපංකර ප්‍රා.වි.- (Type 3) තංගල්ල 72 36 36 72
16 08093 මාරකොල්ලිය ක.වි.- (Type 2) තිස්ස පාර, තංගල්ල 0475600775 54 68 59 63 122
17 08094 කඳුරුපොකුණ රාජපක්ෂ ප්‍රා.වි.- (Type 3) කඳුරුපොකුණ , තංගල්ල 18 9 9 18
18 08095 තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි.- (Type 3) තංගල්ල 0472242043 1319 611 708 1319
19 08096 කහඳාව .ක.වි- (Type 3) කහඳාව, රන්න 628 318 310 628
20 08099 වීගමුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) වීගමුව, රන්න 186 96 90 186
21 08100 කදිරගොඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) රන්න 148 84 64 148
22 08105 තංගල්ල ප්‍රා.වි.- (Type 3) කඳුරුපොකුණ පාර, තංගල්ල 0472240284 1349 627 722 1349
23 08107 රන්න ම.වි.- (1AB) රන්න 1266 202 703 765 1468
24 08133 කහඳමෝදර ක.වි.- (Type 2) කහඳමෝදර, රන්න 047-3471060 49 36 49 36 85
25 08135 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි.- (Type 2) වාඩියගොඩ, රන්න 101 93 108 86 194
26 08150 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි.- (Type 2) කුඩාවැල්ල, නාකුළුගමුව 30 55 35 50 85
27 08151 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි.- (1AB) නාකුළුගමුව 0412255125 589 64 350 303 653
28 08152 විතාරන්දෙණිය ම.වි.- (1 C) විතාරන්දෙණිය 88 145 30 142 121 263
29 08158 මොරකැටිආර ක.වි.- (Type 2) මොරකැටිආර, නාකුළුගමුව 047-4920784 76 88 80 84 164
30 08167 ඉලුක්මුල්ල ක.වි.- (Type 2) තංගල්ල 27 30 31 26 57
31 08173 රජපක්ෂ සමූපකාර ගම්මාන ක.වි.- (Type 2) සුදර්ශනගම, විතාරන්දෙණිය 63 37 43 57 100
32 08174 නාකුළුගමුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) නාකුළුගමුව 587 288 299 587
33 08175 සීනිමෝදර ක.වි.- (Type 2) නාකුළුගමුව 69 63 66 66 132
34 08197 නලගම සිංහල ක.වි.- (Type 2) නලගම, තංගල්ල 49 54 48 55 103
35 08198 තේනගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) විතාරන්දෙණිය 94 56 38 94
36 08199 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි.- (Type 2) විතාරන්දෙණිය 5 11 10 6 16
37 08224 වගේගොඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) වගේගොඩ, තංගල්ල 12 6 6 12
38 08226 නලගම මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 2) නලගම, විතාරන්දෙණිය 16 20 18 18 36
39 08320 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි.- (Type 2) රන්න 128 91 104 115 219
40 08321 කට්ටකඩුව ක.වි.- (Type 2) රන්න 329 229 275 283 558