අඟුණුකොළපැලැස්ස කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අඟුණුකොළපැලැස්ස කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 11
Type 3 7
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 24
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08077 කොටවාය ම.වි.- (1 C) කොටවාය, හකුරුවෙල 348 389 47 383 401 784
2 08084 හකුරුවෙල ක.වි.- (Type 2) හකුරුවෙල 103 100 107 96 203
3 08085 උඩයාල ම.වි.- (1AB) උඩයාල, හකුරුවෙල 0472246466 302 58 179 181 360
4 08086 වකමුල්ල ක.වි.- (Type 2) වකමුල්ල, හකුරුවෙල 30 25 33 22 55
5 08087 අත්තනයාල ම.වි.- (1 C) අත්තනයාල, මැදමුලන 0477212625 120 104 39 108 155 263
6 08104 ගජනායකගම ක.වි.- (Type 2) ගජනායකගම, හකුරුවෙල 47 33 42 38 80
7 08109 තලාව ම.වි.- (1AB) තලාව, කාරියමඩිත්ත 379 85 220 244 464
8 08110 දබරැල්ල ම.වි.- (1AB) දබරැල්ල, කාරියමඩිත්ත 384 92 232 244 476
9 08112 මහානාග ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) අඟුණුකොලපැලැස්ස 0472229021 1161 244 749 656 1405
10 08113 රත්මල්වල ළමා මිතුරු ප්‍රා.වි.- (Type 3) රත්මල්වල 142 64 78 142
11 08114 උස්වැව ක.වි.- (Type 2) උස්වැව, තංගල්ල 103 113 107 109 216
12 08125 ජඳුර ක.වි.- (Type 2) අඟුණුකොලපැලැස්ස 115 155 146 124 270
13 08126 ගුරුවල ක.වි.- (Type 2) අඟුණුකොලපැලැස්ස 111 94 100 105 205
14 08127 බිංකම ම.වි.- (Type 2) අඟුණුකොලපැලැස්ස 114 164 149 129 278
15 08129 අබේසේකරගම ම.වි.- (Type 2) බරවකුඹුක 94 99 104 89 193
16 08130 දෙබොක්කාව ම.වි.- (1 C) දෙබොක්කාව, කාරියමඩිත්ත 047-3621175 241 212 40 229 264 493
17 08131 පහළගම ක.වි.- (Type 2) පහළගම, උස්වැව, තංගල්ල 107 86 95 98 193
18 08132 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි.- (Type 2) උස්වැව, තංගල්ල 92 87 91 88 179
19 08134 කැන්දකැටිය ක.වි.- (Type 3) රත්මල්වල, තංගල්ල 047-5638220 165 81 84 165
20 08140 වීරෝදාගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) තලාව, කාරියමඩිත්ත 450 235 215 450
21 08142 කාරියමඩිත්ත වීරසිංහ ප්‍රා.වි.- (Type 3) කාරියමඩිත්ත 42 20 22 42
22 08328 තෙලඹුයාය ක.වි.- (Type 2) හකුරුවෙල 67 74 69 72 141
23 08329 වික්‍රමපුර ප්‍රා.වි.- (Type 3) රත්මල්වල 71 40 31 71
24 08349 අළුත්වැව ප්‍රා.වි.- (Type 3) අඟුණුකොලපැලැස්ස 1259 656 603 1259
25 08352 උඩයාල ප්‍රා.වි.- (Type 3) හකුරුවෙල 0774073203 306 158 148 306