හම්බන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හම්බන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 3
Type 2 13
Type 3 6
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 22
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08230 බුන්දල ක.වි.- (Type 2) බුන්දල, වැලිගත්ත, හම්බන්තොට 26 31 23 34 57
2 08248 තෙලුල්ල ක.වි.- (Type 2) බුන්දල, හම්බන්තොට 287 212 253 246 499
3 08276 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) හම්බන්තොට 0472220880 1104 607 497 1104
4 08277 බඳගිරිය ම.වි.- (1 C) බඳගිරිය, වැලිගත්ත 399 400 393 406 799
5 08280 සහිරා ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1 C) බැරැක් වීදිය, හම්බන්තොට 0472220117 530 251 279 530
6 08281 දෙහිගහලන්ද ම.වි.- (1 C) දෙහිගහලන්ද, අම්බලන්තොට 432 424 428 428 856
7 08282 මිරිජ්ජවිල ම.වි.- (1 C) මිරිජ්ජවිල,හම්බන්තොට 0714467117 209 202 208 203 411
8 08283 සාමෝදාගම ක.වි.- (Type 2) සිප්පිකුලම, හම්බන්තොට 0710971719 168 138 159 147 306
9 08284 උඩමලල ම.වි.- (1 C) හම්බන්තොට 155 121 129 147 276
10 08285 පල්ලෙමලල ක.වි.- (Type 2) පල්ලෙමලල, වැලිගත්ත 104 94 96 102 198
11 08286 ගොන්නොරුව ක.වි.- (Type 2) ගොන්නොරුව, හම්බන්තොට 0477567313 75 145 114 106 220
12 08294 ධර්මතිලක ප්‍රා.වි.- (Type 3) සියඹලාගස්විල, රුහුණු රිදියගම 464 242 222 464
13 08295 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි.- (Type 2) සියඹලාගස්විල, රුහුණු රිදියගම 75 79 91 63 154
14 08296 මහආර ක.වි.- (Type 2) බැරගම, අම්බලන්තොට 129 139 143 125 268
15 08297 බැරගම ජනපද ක.වි- (Type 2) උඩ බැරගම, අම්බලන්තොට 93 95 98 90 188
16 08298 බැරගම ක.වි- (Type 2) බැරගම, අම්බලන්තොට 133 125 148 110 258
17 08302 හම්බන්තොට ක.වි.- (Type 2) හම්බන්තොට 0472222276 1371 117 774 714 1488
18 08305 ගල්වැව ප්‍රා.වි.- (Type 3) 4 වැනි සැතපුම් කණුව, ගොන්නොරුව, හම්බන්තොට 93 46 47 93
19 08310 පහළ අන්දරවැව ක.වි.- (Type 2) හම්බන්තොට 53 44 50 47 97
20 08312 යහන්ගල ප්‍රා.වි.- (Type 3) බඳගිරිය, වැලිගත්ත 49 27 22 49
21 08330 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 2) මිලයිකොලොනිය, බඳගිරිය වැලිගත්ත 0718031491 32 9 23 32
22 08340 සුචී ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට 0474937217 794 419 375 794
23 08341 ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ රොටරි මිත්‍රත්ව ආදර්ශ ප්‍රා.වි.- (Type 3) සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට 0474912133 560 292 268 560
24 08347 ඉක්රා ප්‍රා.වි.- (Type 3) හම්බන්තොට 0472221065 434 185 249 434
25 08357 හම්බන්තොට මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය- (Type 3) සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට 0 0 0