සූරියවැව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
සූරියවැව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 4
Type 2 8
Type 3 3
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 16
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 17

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08287 මහගල්වැව ක.වි.- (Type 2) මහගල්වැව, සූරියවැව 100 91 92 99 191
2 08288 මිගහජදුර ම.වි.- (1 C) මිගහජදුර, සූරියවැව 347 340 358 329 687
3 08289 සුරියවැව ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) සූරියවැව 047-2228043 1407 1565 1443 1529 2972
4 08290 හබරත්තවල ක.වි.- (Type 2) හබරත්තවල, කොග්ගල්ල 64 53 57 60 117
5 08303 ඉහළ කුඹුක්වැව ප්‍රා.වි.- (Type 3) මිගහජදුර, සූරියවැව 17 11 6 17
6 08304 වැලිවැව ක.වි- (Type 3) වැලිවැව, මිගහජදුර 60 55 61 54 115
7 08306 බැදිගම්තොට ක.වි.- (Type 2) බැදිගම්තොට, සූරියවැව 118 106 121 103 224
8 08307 විහාරගල ම.වි.- (1AB) විහාරගල, සූරියවැව 546 269 277 546
9 08308 හ‍ත්පෝරුව ක.වි.- (Type 2) හත්පෝරුව, මහගම, සෙවනගල 138 147 161 124 285
10 08309 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි.- (1 C) අන්දරවැව, සූරියවැව 185 172 169 188 357
11 08311 වැදිගම්වැව ක.වි- (Type 2) කොග්ගල්ල, අම්බලන්තාට 150 104 111 143 254
12 08313 රන්මුදුවැව ක.වි.- (Type 2) රන්මුදුවැව, සුරියවැව 181 158 159 180 339
13 08322 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි- (Type 2) වැවේගම, සුරියවැව 99 83 103 79 182
14 08324 නබඩගස්වැව ම.වි.- (1 C) නාමඩගස්වැව, සුරියවැව 596 397 469 524 993
15 08325 වීරියගම ම.වි.- (1 C) වීරියගම, සුරියවැව 283 273 284 272 556
16 08332 විහාරගල 550 ම.වි.- (1 C) විහාරගල, සුරියවැව 149 111 130 130 260
17 08351 විහාරගල ප්‍රා.වි.- (Type 3) විහාරගල, සුරියවැව 540 279 261 540