ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ලුණුගම්වෙහෙර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
Type 2 4
Type 2 8
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08234 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි.- (Type 2) රණවරනාවැව, තණමල්විල, 291 189 249 231 480
2 08235 උඩමත්තල ක.වි.- (Type 2) උඩමත්තල, තිස්සමහාරාමය 85 91 90 86 176
3 08236 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි.- (Type 2) පඩව්කෙම, තිස්සමහාරාමය 188 114 157 145 302
4 08237 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි.- (1AB) ලුණුගම්වෙහෙර, 0718096282 219 115 104 219
5 08243 වීරවිල ම.වි.- (Type 2) නව නගරය, විරවිල 35 40 39 36 75
6 08251 අඟුණුකොලවැව ප්‍රා.වි.- (Type 3) අඟුණුකොලවැව, තණමල්විල 42 22 20 42
7 08255 කුඩාගම් 03 ප්‍රා.වි.- (Type 3) දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර 89 50 39 89
8 08256 කැන්දගස්මණ්කඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) කුඩාගම් 2, ලුණුගම්වෙහෙර 113 67 46 113
9 08258 බෙරලිහෙල ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 3, බෙරලිහල, තිස්සමහාරාමය 210 188 223 175 398
10 08259 අ‍භයපුර ක.වි- (Type 2) දකුණු ඉවුර, කුඩාගම් 6, ලුණුගම්වෙහෙර 047-5685800 139 155 147 147 294
11 08261 කුඩාගම්මාන 10 ප්‍රා.වි.- (Type 3) කුඩාගම් 10, වැලිගත්ත, 63 35 28 63
12 08263 කුඩාගම්න 05 ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය 312 165 147 312
13 08264 සමන්පුර ම.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 9, විරවිල නව නගරය 047-3481542 162 260 212 210 422
14 08265 බෙරලිහෙල ම.වි.- (1 C) බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය 156 91 65 156
15 08267 කුඩාගම් 01 දකුණු ඉවුර ප්‍රා.වි.- (Type 3) දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර 167 76 91 167
16 08268 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි- (Type 2) කුඩාගම් 8, නව නගරය, විරවිල 52 47 52 47 99
17 08270 පල්ලෙමත්තල ප්‍රා.වී- (Type 3) උඩමත්තල, තිස්සමහාරාමය 73 39 34 73
18 08272 මහානාගපුර ක.වි.- (1 C) කුඩාගම් 05, දකුණු ඉවුර, ලුණුගම්වෙහෙර 161 157 168 150 318
19 08273 අභයපුර සුරනිමල ප්‍රා.වි.- (Type 3) කුඩාගම් 07, නව නගරය, විරවිල 56 31 25 56
20 08274 වෙහෙරපැලැස්ස ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 18, විරවිල, නව නගරය 72 23 43 52 95
21 08315 වැලිගත්ත ම.වි.- (1 C) නව නගරය, වැලිගත්ත, 34 12 22 34
22 08316 ඇතුනදවල ප්‍රා.වි.- (Type 3) කුඩාගම් 19, නව නගරය, විරවිල 81 40 41 81
23 08317 සිතුමිණිවෙල ප්‍රා.වි.- (Type 3) කුඩාගම් 20, වැලිගත්ත 47 29 18 47