තිස්සමහාරාමය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තිස්සමහාරාමය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 7
Type 2 13
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 26
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 27

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08227 මාගම ම.වි.- (1AB) මාගම, තිස්සමහාරාමය 047-5639964 311 169 142 311
2 08228 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි.- (1 C) යෝධකණ්ඩිය, තිස්සමහාරාමය 0475639126 563 575 549 589 1138
3 08229 දෙබරවැව ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය 0472237314 1910 944 966 1910
4 08231 පුස්තෝමුල්ල ක.වි.- (Type 2) රනකෙලිය දකුණ, තිස්සමහාරාමය 0472237314 74 89 86 77 163
5 08232 මහසෙන්පුර ම.වි.- (1 C) මහසේනපුර, තිස්සමහාරාමය 382 408 381 409 790
6 08233 කාවන්තිස්සපුර ම.වි.- (1 C) තිස්සමහාරාමය 121 102 106 117 223
7 08238 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි.- (1AB) පන්නෙගමුව, විරවිල 0472239131 353 480 397 436 833
8 08239 දෙබරහෙල ඇල්ලගල ප්‍රා.වි.- (Type 3) දෙබරහෙල, විරවිල 0713123428 32 21 11 32
9 08240 ගැමුණුපුර ක.වි.- (Type 2) ගැමුණුපුර, තිස්සමහාරාමය 113 111 119 105 224
10 08241 මුතියම්මාගම ක.වි.- (Type 2) තිස්සමහාරාමය 82 76 82 76 158
11 08242 තිස්සමහාරාම ම.වි.- (1AB) තිස්සමහාරාමය 0472238575 285 552 461 376 837
12 08244 මැදවැලෑන ම.වි.- (1 C) මැදවැලෑන, තිස්සමහාරාමය 0472238830 106 132 120 118 238
13 08245 උඩුවිල ක.වි.- (Type 2) ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය 107 89 113 83 196
14 08246 ඉක්කපල්ලම ක.වි.- (Type 2) ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය 0714470264 182 136 168 150 318
15 08247 නැදිගම්විල ක.වි.- (Type 2) ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය 105 87 103 89 192
16 08249 ග‍ඟේයාය ක.වි.- (Type 2) තිස්සමහාරාමය 40 34 41 33 74
17 08250 අන්දරගස්යාය ප්‍රා.වි.- (Type 3) අන්දරගස්යාය, මාගම, තිස්සමහාරාමය 259 132 127 259
18 08252 යටාලතිස්ස ප්‍රා.වි.- (Type 3) තිස්සමහාරාමය 0472238055 966 482 484 966
19 08253 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි.- (1 C) කිරින්ද, තිස්සමහාරාමය 047-5717494 177 251 236 192 428
20 08254 දෙබරවැව ක.වි.- (Type 2) පොල්ගහවැලෑන, දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය 0472237384 2314 1903 2060 2157 4217
21 08257 ඇල්ලගල ක.වි.- (Type 2) ඇල්ලගල, තිස්සමහාරාමය, 0714120292 84 68 70 82 152
22 08262 තිස්සපුර ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 11, විරවිල, 114 75 97 92 189
23 08271 විද්‍යාර්ථ ම.වි.- (1 C) ගෝනගමුව, තිස්සමහාරාමය, 126 118 130 114 244
24 08326 රන්මිහිතැන්න ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම 8,වම් ඉවුර, තිස්සමහාරාමය 78 58 70 66 136
25 08327 වීරහෙල ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 7, වීරහෙල, බෙරලිහෙල, තිස්සමහාරාමය 71 23 51 43 94
26 08331 කිරින්දගම ප්‍රා.වි..- (Type 3) කිරින්ද, තිස්සමහාරාමය 58 38 20 58
27 08338 ඔසුවින්න ක.වි.- (Type 2) කුඩාගම් 9, ඔසුවින්න, තිස්සමහාරාමය 0718138105 65 54 65 54 119