අම්බලන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 7
Type 2 13
Type 3 5
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 27
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 29

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 08106 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) හුංගම 0472226036 1028 1589 1382 1235 2617
2 08108 මාමඩල ම.වි.- (1 C) මාමඩල, අම්බලන්තොට 047-7362586 641 635 632 644 1276
3 08111 අම්බලන්තොට ම.වි.- (1 C) මල්පෙත්තාව, අම්බලන්තොට 0472220514 699 653 662 690 1352
4 08115 බටඅත දකුණ ක.වි.- (Type 2) බටඅත දකුණ, හුංගම 0475673618 49 69 61 57 118
5 08116 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි.- (1 C) ලුණම, අම්බලන්තොට 199 202 205 196 401
6 08117 වැලිපටන්විල ම.වි.- (1 C) නෝනගම, ලුණම, අම්බලන්තොට 143 196 171 168 339
7 08118 වලවෙවත්ත ම.වි.- (Type 2) වලවෙවත්ත, මාමඩල, අම්බලන්තොට 117 98 108 107 215
8 08119 බැමිණියන්විල ක.වි.- (Type 2) බැමිණියන්විල, මාමඩල 84 67 68 83 151
9 08120 කිවුල ක.වි.- (Type 2) කිවුල, හුංගම 85 86 74 97 171
10 08121 දෙනිය පිංගම ක.වි.- (Type 2) දෙනිය, හුංගම 67 49 61 55 116
11 08122 මුලන ම.වි.- (1 C) මුලන, හුංගම 114 125 133 106 239
12 08123 ඇත්බටුව ක.වි.- (Type 2) ඇත්බටුව, හුංගම 0718083116 62 39 54 47 101
13 08124 හැඩවින්න ක.වි.- (Type 2) මාමඩල, අම්බලන්තොට 129 65 64 129
14 08128 වැටිය ධර්මපාල ම.වි.- (1AB) වැටිය, බරවකුඹුක, අම්බලන්තොට 837 437 400 837
15 08136 කණුකැටිය ක.වි.- (Type 2) කාණුකැටිය, හුංගම 047-3482889 29 26 34 21 55
16 08138 බටඅත උතුර ප්‍රා.වි.- (Type 3) බටඅත, හුංගම 423 210 213 423
17 08139 මහවෙල ප්‍රා.වි- (Type 3) මහවෙල, අඟුණුකොලපැලැස්ස 41 24 17 41
18 08141 රොටවල ක.වි.- (Type 2) රොටවල, අම්බලන්තොට 32 47 49 30 79
19 08143 මුරවැසිහේන ම.වි- (1 C) මුරවැසිහේන, බරවකුඹුක 204 185 197 192 389
20 08275 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) අම්බලන්තොට 0472225485 1671 853 818 1671
21 08278 බෝලාන ම.වි.- (1AB) රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට 047-3478092 673 328 345 673
22 08279 කොග්ගල්ල ම.වි.- (1 C) කොග්ගල්ල, අම්බලන්තොට 170 189 174 185 359
23 08293 පුංචිහේනයාගම ජනානන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට 161 78 83 161
24 08299 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි.- (1 C) කුඩාබෝලාන, අම්බලන්තොට 047-3474500 374 352 372 354 726
25 08300 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි.- (1 C) මලෙයි කොලනිය, අම්බලන්තොට 0475682023 157 210 177 190 367
26 08301 ථේරපුත්ත ප්‍රා.වි.- (Type 3) අම්බලන්තොට 0472225460 1584 817 767 1584
27 08319 කරඹගල්මුල්ල ක.වි.- (Type 2) රුහුණු රිදියගම, අම්බලන්තොට 83 84 76 91 167
28 08333 සමනලගම ආදර්ශ ප්‍රා.වි- (Type 3) සමනලගම, බරවකුඹුක 0713276510 584 289 295 584
29 08337 වෙලන්ගහවෙල ක.වි.- (Type 2) බරවකුඹුක 208 95 113 208