මොරවක කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මොරවක කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 6
Type 2 5
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07001 පිටබැද්දර ම.වි.- (1AB) පිටබැද්දර 0412281351 1033 130 570 593 1163
2 07002 කදුරුවාන ක.වි.- (Type 2) කදුරුවාන, පිටබැද්දර 0718004176 240 123 117 240
3 07004 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි.- (1 C) දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0718455862 745 511 117 671 702 1373
4 07005 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි.- (Type 3) දෙහිගස්පේ, පිටබැද්දර 0776149772 80 47 33 80
5 07006 දියදාව ක.වි.- (Type 2) දියදාව, සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0775595785 47 26 21 47
6 07007 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි.- (1 C) සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර, පිටබැද්දර 0718081470 215 211 26 222 230 452
7 07008 එලමල්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) එලමල්දෙණිය, පිටබැද්දර 0718796036 23 12 11 23
8 07009 හත්තොටුව ක.වි.- (Type 2) හැව්ඕවිට, පිටබැද්දර 0714734368 67 42 57 52 109
9 07010 සියඹලාගොඩ බටහිර ක.වි.- (Type 3) සියඹලාගොඩ බටහිර, පිටබැද්දර 0718301552 23 11 12 23
10 07012 දෑරංගල සුමන ක.වි.- (Type 2) කිරිවැල්කැලේ,පිටබැද්දර 0712679600 42 25 17 42
11 07013 දෑරංගල ම.වි.- (1 C) 3 පියවර, කිරිවැල්කැලේ, පිටබැද්දර 0413005339 302 299 41 306 336 642
12 07014 තලපෙකුඹුර ක.වි.- (Type 3) අලපලාදෙනිය 0717924246 64 40 24 64
13 07015 කුඩගල‍හේන ක.වි.- (Type 3) ගොරකවෙල, පිටබැද්දර 0718210021 160 79 81 160
14 07016 දෑරංගල ක.වි.- (Type 3) 1 පියවර, දෑරංගල, පිටබැද්දර 0715725064 204 108 96 204
15 07018 මොරවක ක.වි.- (Type 3) මිල්ල ඇල, මොරවක 0412282607 944 466 478 944
16 07020 අලපලාදෙණිය ම.වි.- (1AB) අලපලාදෙනිය 0713224598 502 114 288 328 616
17 07021 ඊදඬුකිත ක.වි.- (Type 3) ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය 0712294791 230 116 114 230
18 07022 කළුබෝවිටියන ම.වි.- (1 C) කළුබෝවිටියන 0718177750 394 483 57 470 464 934
19 07023 බානගල සීලරතන ක.වි.- (Type 3) බානගල, ඕපාත 0710455375 121 77 44 121
20 07024 දංගල ක.වි.- (Type 3) දංගල, අලපලාදෙනිය 0778541180 149 80 69 149
21 07025 රඹුකන කොඩිකාරගොඩ ක.වි.- (Type 3) කොඩිකාරගොඩ, මොරවක 0724665684 174 86 88 174
22 07026 කොස්නිල්ගොඩ ක.වි.- (Type 2) කොස්නිල්ගොඩ, මොරවක 0713800616 163 76 87 163
23 07027 මොරවක බෞද්ධ ම.වි.- (1 C) වැලිව,මොරවක 0712636761 202 234 32 237 231 468