පස්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
පස්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 7
Type 2 14
Type 3 8
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 29
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 30

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07036 ඕලකුඹුර ක.වි.- (Type 3) ඕලකුඹුර, දෙනියාය 0728006847 20 14 6 20
2 07037 පහළ බටාදුර ක.වි.- (Type 3) බටාදුර, දෙනියාය 0719590663 9 8 1 9
3 07038 තලපලකන්ද ක.වි.- (Type 2) තලපලකන්ද, දෙනියාය 0724178173 44 45 37 52 89
4 07039 කිරිලිපන ක.වි.- (Type 2) මොරගල, කිරිලිපන 0718177756 264 239 258 245 503
5 07040 මොලොග්ගමුව ක.වි.- (Type 2) මොරගල, කිරිලිපන 0718305181 94 98 91 101 192
6 07041 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) ඌරුබොක්ක 0412272357 856 1037 233 1029 1097 2126
7 07042 මැකිලියතැන්න ක.වි.- (Type 2) ඌරුබොක්ක 0710550916 65 63 59 69 128
8 07043 කීරිපිටිය ක.වි.- (Type 2) කීරිපිටිය, ඌරුබොක්ක 0714040313 59 52 62 49 111
9 07044 දම්පහල ක.වි.- (Type 2) දම්පහල 0717899132 142 167 144 165 309
10 07045 හුලංකන්ද ක.වි.- (Type 2) හුලංකන්ද, දම්පහල 0719164848 105 103 101 107 208
11 07046 ගින්නලිය ම.වි.- (1 C) ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 0717977599 237 229 39 234 271 505
12 07047 අලකොලදෙණිය ක.වි.- (Type 3) අලකොලදෙනිය, ඌරුබොක්ක 0718410395 65 35 30 65
13 07048 පුහුල්හේනකන්ද ක.වි.- (Type 2) බෙරලපනාතර 0712999875 27 11 16 27
14 07049 පට්ටිගල ක.වි.- (Type 2) පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 0721643094 288 188 231 245 476
15 07050 කැටවල ක.වි.- (Type 2) කැටවලගම, බෙරලපනාතර 0712296867 90 85 83 92 175
16 07051 බෙරලපනාතර ම.වි.- (1 C) බෙරලපනාතර 0716022272 757 124 445 436 881
17 07052 කෝංගහදෙණිය ක.වි.- (Type 3) පොත්දෙනිය 0767370970 42 18 24 42
18 07053 විලයාල ක. විද්‍යාලය- (Type 2) විලයාය, දම්පහල 0776793371 101 102 101 102 203
19 07054 බෙංගමුව ම.වි.- (1 C) බෙංගමුව 0778322462 350 60 207 203 410
20 07248 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි.- (1 C) ගොමිල, මාවරල 0773425097 407 36 208 235 443
21 07249 ඇහැලකන්ද ම.වි.- (1 C) ගොමිල, මාවරල 0779427470 92 14 52 54 106
22 07250 ගොමිල ක.වි.- (Type 3) ගොමිල, මාවරල 0776612542 410 224 186 410
23 07251 පුවක්ගහහේන ක.වි.- (Type 2) ගොමිල, මාවරල 0718359122 55 44 49 50 99
24 07252 රොටුඹ විජයබා ම.වි.- (1 C) රොටුඹ, මාතර 0413418843 307 6 152 161 313
25 07253 දෙන්කන්දලිය ක.වි.- (Type 2) රොටුඹ, මාතර 0768056551 50 28 22 50
26 07254 පනාකඩුව ක.වි.- (Type 2) පනාකඩුව, රොටුඹ 0415687474 163 103 128 138 266
27 07255 පස්ගොඩ ම.වි.- (1 C) පස්ගොඩ, මාතර 0716483558 351 257 17 308 317 625
28 07399 බෙරලපනාතර ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙරලපනාතර 0771384582 774 396 378 774
29 07402 බෙංගමුව ප්‍රා.වි.- (Type 3) බෙංගමුව 0778574359 307 146 161 307
30 07407 කීර්ති ශ්‍රී ප්‍රා.වි.- (Type 3) රොටුඹ, මාතර 0767978183 273 142 131 273