කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කොටපොල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 14
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 22
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07017 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙනියාය පාර, මොරවක 0412282217 1487 287 875 899 1774
2 07019 පෝරුපිටිය ක.වි.- (Type 3) වරල්ල 0774388338 153 77 76 153
3 07028 පරගල ක.වි.- (Type 2) පරගල, මොරවක 0717427548 59 75 74 60 134
4 07029 කොට‍පොල ම.වි- (ජාතික පාසල)- (1 C) කොට‍පොල 0412271309 735 797 139 864 807 1671
5 07030 මුගුණමුල්ල ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0770804539 33 12 21 24 45
6 07031 ගොඩකුඹුර ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0718022661 38 47 46 39 85
7 07032 ඉලුක්පිටිය ක.වි.- (Type 2) කොට‍පොල 0714469730 71 50 68 53 121
8 07033 එම්.ඩී.යාපා ම.වි.- (1 C) දෙනියාය පාර, වරල්ල 0412271030 240 297 42 278 301 579
9 07034 යටිහොරගල ක.වි.- (Type 3) වරල්ල 0711368006 58 26 32 58
10 07035 උඩහොරගල ක.වි.- (Type 2) උඩහොරගල, වරල්ල 0779450657 71 38 33 71
11 07055 දෙනියාය ම.ම.වි- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙනියාය 0412273207 1031 1510 339 1374 1506 2880
12 07057 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි.- (1 C) මහ වීදිය, දෙනියාය 0412273587 420 470 76 461 505 966
13 07058 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි.- (1 C) දෙනියාය 0412273183 639 616 82 641 696 1337
14 07059 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි.- (1 C) හැන්ෆර්ඩ්, දෙනියාය 0774199581 35 344 15 190 204 394
15 07060 කිරිවැල්දොල ක.වි.- (Type 2) කිරිවැල්දොල, දෙනියාය 0714637742 86 46 70 62 132
16 07061 කිරිවලගම ක.වි.- (Type 3) මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0714501172 1 1 0 1
17 07062 කන්දිල්පාන ක.වි.- (Type 2) බටයාය, දෙනියාය 0718097280 89 50 65 74 139
18 07063 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි- (1 C) බෙවර්ලිගම, දෙනියාය 0724129210 249 203 28 223 257 480
19 07064 මෙදේරිපිටිය ක.වි.- (Type 2) මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 0415633470 80 95 96 79 175
20 07065 පල්ලෙගම ම.වි.- (1 C) පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273422 586 129 343 372 715
21 07066 කොළවෙනිගම ම.වි.- (Type 2) කොළවෙනිගම, දෙනියාය 0718081942 166 177 170 173 343
22 07067 විහාරහේන ක.වි.- (Type 2) විහාරහේන, දෙනියාය 0772886758 70 74 76 68 144
23 07068 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය- (Type 2) විහාරහේන, දෙනියාය 0718117081 158 212 191 179 370
24 07069 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි.- (Type 2) දෙනියාය 0718145281 276 82 172 186 358
25 07404 සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික වි. - (Type 3) පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 0412273944 573 280 293 573