හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හක්මණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 5
Type 2 9
Type 3 9
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 26
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 26

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07193 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි.- (1AB) හක්මන 0142286568 947 268 657 558 1215
2 07194 බුද්ධ ජයන්ති ක.වි.- (Type 3) හක්මන 613 307 306 613
3 07196 වේපතඉර ගුණසේකර ම.වි.- (Type 2) වේපතඉර, හක්මන 71 5 45 31 76
4 07197 කැඹිලියපොළ ක.වි.- (Type 3) කැඹිලියපොළ, හක්මන 18 5 13 18
5 07198 කැඹිලියපොළ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි.- (Type 2) කැඹිලියපොළ, හක්මන 82 9 51 40 91
6 07199 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි- (1 C) ගංගොඩගම, හක්මන 144 118 25 153 134 287
7 07200 කොහුලියද්ද ක.වි.- (Type 3) කොහුලියද්ද, හක්මන 34 21 13 34
8 07201 කරතොට ක.වි.- (Type 2) කරතොට, හක්මන 26 53 42 37 79
9 07202 කුඹල්ගොඩ ක.වි.- (Type 3) කුඹල්ගොඩ, කරතොට 62 28 34 62
10 07203 ලාල්පෙ ක.වි.- (Type 3) ලාල්පෙ, හක්මන 37 19 18 37
11 07204 උඩුපීල්ලෙගොඩ ක.වි.- (Type 3) හක්මන 13 2 8 7 15
12 07205 කෝංගල ම.ම.වි.- (1AB) හක්මන 0412286515 610 66 340 336 676
13 07206 කෝංගල ක.වි.- (Type 3) හක්මන 711 347 364 711
14 07207 මිද්දෙණිගොඩ ක.වි.- (Type 3) හක්මන 18 11 7 18
15 07208 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි.- (1 C) හක්මන 346 401 60 402 405 807
16 07209 ඇල්ලෙවෙල ක.වි.- (Type 2) ඇල්ලෙවෙල, හක්මන 29 12 19 22 41
17 07211 කන්දෙගොඩ ක.වි.- (Type 2) කන්දෙගොඩ, හක්මන 28 30 34 24 58
18 07212 බෙරුවෙවෙල ක.වි.- (Type 3) බෙරුවෙවෙල, හක්මන 30 23 7 30
19 07213 දෙනගම ම.වි.- (1 C) දෙනගම, හක්මන 85 58 6 85 64 149
20 07214 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි.- (Type 2) දෙනගම, හක්මන 38 33 38 33 71
21 07219 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි)- (1AB) නරවැල්පිට උතුර, හක්මන 133 186 34 173 180 353
22 07220 සපුගහආර ක.වි.- (Type 2) නරවැල්පිට නැගෙනහිර, හක්මන 29 18 18 29 47
23 07221 පනන්වෙල ක.වි.- (Type 2) පනන්වෙල, මී ඇල්ල 55 31 43 43 86
24 07222 බඩබද්ද ම.වි.- (1 C) මී ඇල්ල 25 19 27 17 44
25 07223 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි.- (Type 2) මී ඇල්ල, හක්මන 51 54 53 52 105
26 07224 අල්මිනා ම.වි.- (1 C) මී ඇල්ල, හක්මන 91 91 9 85 106 191