මුලටියන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මුලටියන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 11
Type 3 7
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 24
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07215 පල්ලාවෙල ම.වි.- (1 C) රදාවෙල 92 66 13 87 84 171
2 07216 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි.- (Type 2) දෙනගම 0718681710 60 43 50 53 103
3 07217 පිටවල්ගමුව ක.වි.- (Type 2) දකුණ, දෙනගම 122 67 94 95 189
4 07218 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි.- (1 C) දෙනගම, හක්මන 0412288266 175 216 48 206 233 439
5 07225 දෙයියන්දර ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙයියන්දර 0415626856 1534 385 911 1008 1919
6 07227 සීනිපැල්ල ක.වි.- (Type 3) මුලටියන හන්දිය 129 63 66 129
7 07230 බමුණුගම ම.වි.- (1 C) හොරපාවිට 211 221 30 227 235 462
8 07231 රදාවෙල ක.වි.- (Type 2) රදාවෙල 255 220 237 238 475
9 07232 දේවාලේගම ක.වි.- (Type 2) රදාවෙල 29 39 33 35 68
10 07233 අතපත්තුකන්ද ක.වි.- (Type 2) පරපාමුල්ල 132 130 127 135 262
11 07234 කැටියපේ ම.වි.- (1 C) කැටියපේ, දෙයියන්දර 91 112 22 98 127 225
12 07235 කැටියපේ උතුර ක.වි.- (Type 2) කැටියපේ, දෙයියන්දර 63 36 27 63
13 07237 මාරමණ්ඩිය ක.වි.- (Type 3) නෙරළුවපිටිය, මුලටියන 100 54 46 100
14 07238 මාකඳුර ම.ම.වි.- (1AB) මාකඳුර 0412268633 801 181 467 515 982
15 07239 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි.- (Type 2) රන්සෑගොඩ උතුර, මාකඳුර 166 109 149 126 275
16 07240 බැරගම ක.වි.- (Type 3) මාකඳුර 86 14 44 56 100
17 07241 දිද්දෙනිපොත ම.වි.- (Type 2) මුලටියන හන්දිය, මුලටියන 54 24 39 39 78
18 07242 මාකඳුර නියාමක ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) මාකඳුර 041-2268439 1153 564 589 1153
19 07243 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි- (Type 2) රන්සෑගොඩ දකුණ, රන්සෑගොඩ 150 120 153 117 270
20 07244 බෙරලිය අතුර ක.වි.- (Type 3) රන්සෑගොඩ 11 6 5 11
21 07245 කොරඹුරුවාන ම.වි.- (1 C) රන්සෑගොඩ 220 176 20 218 198 416
22 07246 පාත්‍රාමුල්ල ක.වි.- (Type 3) හොරපාවිට 25 17 8 25
23 07247 මීපාවිට ක.වි.- (Type 2) මීපාවිට, රන්සෑගොඩ 60 72 72 60 132
24 07256 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි.- (Type 2) ගොම්බද්දල ,මාතර 0711693205 111 61 95 77 172
25 07401 දෙයියන්දර ප්‍රා.වි.- (Type 3) දෙයියන්දර 0415633828 1163 608 555 1163