තිහගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තිහගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 1
Type 2 6
Type 3 7
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 15
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 16

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07159 ඉහළ විටියල දකුණ ක.වි.- (Type 3) ඉහළ විටියල, කරගොඩ, උයන්ගොඩ 33 21 12 33
2 07162 තිහගොඩ ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) තිහගොඩ, මාතර 0412245588 620 223 400 443 843
3 07163 තිහගොඩ ක.වි.- (Type 3) තිහගොඩ, මාතර 0412245128 840 429 411 840
4 07164 කපුදූව ක.වි.- (Type 3) කපුදූව, තිහගොඩ 102 50 52 102
5 07165 කිතලගම බටහිර ම.වි.- (1 C) තිහගොඩ 133 167 14 171 143 314
6 07166 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි.- (Type 2) තිහගොඩ 123 217 163 177 340
7 07167 පලොල්පිටිය ම.වි.- (Type 2) පලොල්පිටිය, තිහගොඩ 104 71 89 86 175
8 07168 පහළවිටියල ක.වි.- (Type 2) තිහගොඩ 32 3 17 18 35
9 07171 කෝමංගොඩ රෝහණ ක.වි.- (Type 2) තිහගොඩ 8 4 4 8 12
10 07172 බටුවිට ක.වි.- (Type 3) බටුවිට , තිහගොඩ 25 5 17 13 30
11 07173 යටියන ම.වි.- (Type 3) යටියන, මාතර 0412245197 809 111 451 469 920
12 07174 යටියන ක.වි.- (1AB) යටියන, මාතර 0412245197 602 318 284 602
13 07176 ගල්බඩ ශ්‍රි දේවානන්ද ක.වි.- (Type 2) ගල්බඩ, දියගහ 17 36 30 23 53
14 07180 උග්ගොඩ ක.වි.- (Type 3) යටියන, මාතර 32 18 14 32
15 07188 හීල්ලකන්ද ක.වි.- (Type 3) පුහුල්වැල්ල 27 11 16 27
16 07190 වලකන්ද ම.වි.- (Type 2) වලකන්ද, පුහුල්වැල්ල 49 65 53 61 114