කඹුරුපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කඹුරුපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 3
Type 2 11
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 25
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 26

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07080 කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි.- (Type 3) කරගොඩ උයන්ගොඩ, කඹුරුපිටිය 0412292643 253 34 140 147 287
2 07081 කරගොඩ උයන්ගොඩ ක.වි.- (Type 3) කරගොඩ, උයන්ගොඩ 519 240 279 519
3 07146 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) කඹුරුපිටිය 0142292650 1448 471 921 998 1919
4 07147 කඹුරුපිටිය ම.වි.- (Type 2) කඹුරුපිටිය 0412292227 906 743 882 767 1649
5 07148 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි.- (Type 2) කඹුරුපිටිය 163 136 163 136 299
6 07149 ගතාර ක.වි.- (Type 3) කඹුරුපිටිය 98 54 44 98
7 07150 ගනේතැන්න උපරතන ක.වි.- (Type 3) නාරන්දෙණිය, කඹුරුපිටිය 235 9 131 113 244
8 07151 ගෝදාව ක.වි.- (Type 3) ගෝදාව, කඹුරුපිටිය 37 16 21 37
9 07153 තුඹේ ක.වි.- (Type 2) තුඹේ, කඹුරුපිටිය 85 44 70 59 129
10 07154 ඕවිටිගමුව ක.වි.- (1 C) කඹුරුපිටිය 0412293444 241 229 78 248 300 548
11 07155 ඊරියතොට ම.වි.- (Type 2) ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය 90 117 101 106 207
12 07156 බිබුලේවෙල ක.වි.- (Type 3) කරගොඩ, උයන්ගොඩ 041-4908270 15 9 6 15
13 07157 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි.- (Type 2) ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය 126 103 117 112 229
14 07158 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි.- (Type 2) කඹුරුපිටිය 45 22 27 40 67
15 07160 උල්ලල ම.වි.- (1 C) උල්ලල, කඹුරුපිටිය 172 174 11 183 174 357
16 07161 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි.- (Type 2) මාපලාන, කඹුරුපිටිය 163 162 167 158 325
17 07169 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි.- (1 C) අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය 201 208 204 205 409
18 07170 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි.- (Type 2) කහගල, කඹුරුපිටිය 59 64 56 67 123
19 07181 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි.- (1AB) කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල 0412286601 987 291 644 634 1278
20 07182 කිරින්ද ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල.- (Type 3) කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල 041-7916212 984 507 477 984
21 07183 මාස්මුල්ල ක.වි.- (Type 2) මාස්මුල්ල, කඹුරුපිටිය 94 50 44 94
22 07184 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 2) කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල 66 59 55 70 125
23 07186 හෙට්ටියාවල බටහිර ක.වි.- (Type 3) හෙට්ටියාවල, පුහුල්වැල්ල 25 14 11 25
24 07187 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි.- (1 C) පුහුල්වැල්ල 110 113 7 111 119 230
25 07189 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි.- (Type 2) පුහුල්වැල්ල 38 25 26 37 63
26 07192 දේවාලමුල්ල ක.වි- (Type 3) පුහුල්වැල්ල 57 6 31 32 63