වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වැලිපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 6
Type 2 6
Type 3 9
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07082 හල්ලල ම.වි.- (1 C) හල්ලල, වැලිගම. 0412251938 411 419 20 448 402 850
2 07083 කොක්මාදුව ක.වි.- (Type 3) කොක්මාදුව, වැලිගම. 120 114 127 107 234
3 07084 පැලෑටියන සද්ධාතිස්ස ක.වි.- (Type 3) පැලෑටියන, වැලිගම. 113 67 46 113
4 07086 වැල්ලාන ගුණතිලක ක.වි.- (Type 2) පැනෑටියන, වැලිගම. 14 9 15 8 23
5 07087 බරවදෙණිය ක.වි.- (Type 3) පැලෑටියන, වැලිගම. 4 4 0 4
6 07088 කඩොල්ගල්ල ක.වි.- (Type 2) දෙනිපිටිය. 109 113 115 107 222
7 07089 වටගෙදරමුල්ල ක.වි.- (Type 2) දෙනිපිටිය. 81 41 76 46 122
8 07090 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි.- (1 C) කපුවත්ත, දෙනිපිටිය, වැලිගම. 041-2250843 96 122 101 117 218
9 07091 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි.- (1 C) මදුරපුර, දෙනිපිටිය, වැලිගම. 157 131 155 133 288
10 07092 උඩුකාව ක.වි.- (Type 2) උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 116 95 108 103 211
11 07093 සහිරා ම.වි.- (1 C) වැලිපිටිය, වැලිගම. 041-2253856 243 245 5 255 238 493
12 07094 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි.- (1AB) කනංකේ - කඩවිදිය. 0913902728 433 60 249 244 493
13 07096 කනංකෙ ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) කනංකේ- කඩවිදිය. 517 259 258 517
14 07097 මකුළුවලහේන ක.වි.- (Type 3) කනංකේ - කඩවිදිය. 47 27 20 47
15 07098 පුහුලහේන ගැමුණු ක.වි.- (Type 3) කනංකේ - කඩවිදිය. 19 10 9 19
16 07101 බටපොත ක.වි.- (Type 3) කනංකේ කඩවීදිය, කනංකේ. 9 8 1 9
17 07259 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි.- (1 C) ජඹුරගොඩ, වැලිගම. 98 120 7 102 123 225
18 07261 ඉබ්බාවල ක.වි.- (Type 2) ඉබ්බාවල, වැලිගම. 0771140065 33 26 31 28 59
19 07267 පලල්ල ක.වි.- (Type 2) පලල්ල, වැලිගම. 13 10 13 10 23
20 07273 දෙනිපිටිය ම.වි.- (1AB) දෙනිපිටිය. 0412252385 463 90 328 225 553
21 07276 වරකපිටිය ම.වි.- (1 C) වරකපිටිය, දෙනිපිටිය. 209 156 3 211 157 368
22 07278 එළුවාවල ක.වි.- (Type 3) එළුවාවල, දෙනිපිටිය. 5 2 3 5
23 07279 දෙනිපිටිය ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) දෙනිපිටිය. 0412251934 717 358 359 717