අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 5
1 C 9
Type 2 9
Type 3 22
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 44
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 45

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07003 හුලංදාව දෙමළ ම.වි.- (1 C) පිටබැද්දර. 0776536386 140 155 15 136 174 310
2 07102 නිමලව ක.වි.- (Type 2) කනංකේ කඩවීදිය. 0718185308 69 69 76 62 138
3 07103 ගල්ලල ක.වි.- (Type 3) කනංකේ කඩවීදිය. 13 8 5 13
4 07104 ගොඩපිටිය ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) අකුරැස්ස 0412283774 1110 432 728 814 1542
5 07105 අකුරැස්ස ම.වි.- (1 C) අමලගොඩ, අකුරැස්ස. 0412283784 962 1085 162 1087 1122 2209
6 07106 පහුරන්විල ධර්මරාජ ක.වි.- (Type 3) පරදුව, අකුරැස්ස. 20 12 8 20
7 07108 හේනෙගම ක.වි.- (Type 3) හේනෙගම, අකුරැස්ස. 195 180 182 193 375
8 07109 පරගහවත්ත සමරපාල ක.වි.- (Type 3) හේනෙගම, අකුරැස්ස. 39 26 13 39
9 07110 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි.- (Type 2) ඉඹුල්ගොඩ, අකුරැස්ස. 42 54 51 45 96
10 07112 පෝරඹ ක.වි.- (Type 2) පෝරඹ , අකුරැස්ස. 041-3409995 499 439 482 456 938
11 07113 මලිදුව ම.වි.- (1AB) එරමුදුගොඩ, මලිදුව, අකුරැස්ස. 0413004417 305 123 241 187 428
12 07114 මලිදුව ක.වි.- (Type 3) කැටන්විල, මලිදුව, අකුරැස්ස. 483 243 240 483
13 07115 දෙදියගල ක.වි.- (Type 2) දීගල, මලිදුව. 041-7912035 161 53 105 109 214
14 07116 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි.- (1AB) මලිදුව, අකුරැස්ස. 0770542083 419 76 248 247 495
15 07117 දොළමාවත ක.වි.- (Type 3) මලිදුව, අකුරැස්ස. 0417900352 116 57 59 116
16 07118 කොහුගොඩ ක.වි.- (Type 3) මලිදුව, අකුරැස්ස. 82 43 39 82
17 07119 ඉහළ මලිදුව ක.වි.- (Type 3) මලිදුව, අකුරැස්ස. 95 40 55 95
18 07120 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි.- (Type 2) මලිදුව, අකුරැස්ස. 347 210 284 273 557
19 07121 වැලිකැටිය ක.වි.- (Type 2) මලිදුව, අකුරැස්ස. 156 105 140 121 261
20 07122 දියලපේ ක.වි.- (Type 2) දියලපේ, අකුරැස්ස. 127 56 92 91 183
21 07123 මාරඹ ම.වි.- (1AB) මාරඹ, අකුරැස්ස. 041-3409760 346 47 198 195 393
22 07124 මාරඹ ක.වි.- (Type 3) මාරඹ, අකුරැස්ස. 398 196 202 398
23 07125 ඇල්ලෙවෙල ක.වි.- (Type 3) ඇල්ලෙවෙල, මාරඹ, අකුරැස්ස. 90 50 40 90
24 07126 ගංහැල ක.වි.- (Type 3) ගංහැල, අකුරැස්ස. 27 16 11 27
25 07128 දිගනහේන ක.වි.- (Type 3) දීගල, ලේනම, පිටබැද්දර. 21 10 11 21
26 07129 ලේනම ක.වි.- (Type 3) දීගල, ලේනම, පිටබැද්දර. 118 131 118 131 249
27 07130 ගල්හේන ක.වි.- (Type 3) මාරඹ, අකුරැස්ස. 15 7 8 15
28 07131 ගොඩපිටිය ක.වි.- (Type 2) තිබ්බොටුවාව, අකුරැස්ස. 972 642 854 760 1614
29 07132 බලකාවල ක.වි.- (Type 3) අතුරලිය. 0712135965 12 6 6 12
30 07133 කනහලාගම ක.වි.- (Type 2) අකුරැස්ස. 58 56 54 60 114
31 07134 තලහගම ක.වි.- (Type 2) තලහගම, මාකඳුර. 51 31 20 51
32 07135 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි.- (1 C) පොරතොට, ගොඩපිටිය. 174 189 11 185 189 374
33 07136 වැලිහේන ක.වි.- (Type 2) බෝපගොඩ, අකුරැස්ස. 114 137 126 125 251
34 07137 බෝපගොඩ ක.වි.- (Type 3) බෝපගොඩ, අකුරැස්ස. 041-3040290 337 186 151 337
35 07138 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි.- (Type 2) බෝපගොඩ, අකුරැස්ස. 161 90 71 161
36 07139 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි.- (1 C) උරුමුත්ත, අකුරැස්ස. 0413003838 232 249 37 256 262 518
37 07140 කෙහෙල්වල ශ්‍රී සාරානන්ද ක.වි.- (Type 3) කෙහෙල්වල, උරුමුත්ත, අකුරැස්ස. 3 3 0 3
38 07141 අතුරලිය ම.වි.- (1AB) අතුරලිය. 271 47 167 151 318
39 07142 අතුරලිය ශ්‍රී විජය ක.වි.- (Type 3) අතුරලිය, අකුරැස්ස. 8 3 5 8
40 07143 යහමුල්ල ප්‍රා.වි.- (Type 3) යහමුල්ල, අතුරලිය, අකුරැස්ස. 18 11 7 18
41 07144 විල්පිට ම.වි.- (1 C) විල්පිට, අකුරැස්ස. 0412283975 438 421 40 471 428 899
42 07145 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි.- (1 C) ගොඩපිටිය, අකුරැස්ස. 0777492300 191 173 23 180 207 387
43 07397 තලහගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) තලහගම, මාකදුර. 84 47 37 84
44 07398 ඉළුප්පැල්ල ප්‍රා.වි.- (Type 3) ඉළුප්පැල්ල, දියලපෙ, අකුරැස්ස. 27 14 13 27
45 07405 අතුරලිය ප්‍රා.වි- (Type 3) අතුරලිය, අකුරැස්ස. 186 98 88 186