වැලිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වැලිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 5
1 C 3
Type 2 7
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 26

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07258 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) වැලිගම 0412250311 1306 195 1501 0 1501
2 07260 මිදිගම ම.වි.- (Type 2) මිදිගම, අහංගම 0412250707 201 205 188 218 406
3 07262 ශ්‍රී සංඝානන්ද විද්‍යාලය- (Type 3) කප්පරතොට, වැලිගම 0412251748 359 180 179 359
4 07263 කූඩළුමුල්ල වනිගසිරි විද්‍යාලය- (Type 3) වැලිගම 165 90 75 165
5 07268 බටවල පාතෙගම ආ'ක'වි' - (Type 3) පාතෙගම වැලිගම 0413004598 211 102 109 211
6 07269 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි.- (Type 2) මුදු ගමුව, වැලිගම 138 98 129 107 236
7 07270 වැලිගම ජිනරාජ ක.වි.- (Type 2) වැලිගම 104 14 55 63 118
8 07271 වැලිගම ධර්මරාජ ක.වි.- (Type 2) අග්‍රබෝධි මාවත, වැලිගම 411 215 196 411
9 07272 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) වැලිගම 0412251259 1643 317 0 1960 1960
10 07274 පැලෑන සිරි වජිරඥාණ ම.වි.- (1 C) පැලෑණ, වැලිගම 0412251881 167 103 10 125 155 280
11 07275 පොල්වතුමෝදර ම.වි.- (1 C) පොල්වතුමෝදර, මිරිස්ස 0412251950 339 231 10 307 273 580
12 07277 පොල්වත්ත ක.වි.- (Type 3) පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 256 112 144 256
13 07280 නිදන්ගල ක.වි.- (Type 2) කොටවිල, කඹුරුගමුව 81 102 95 88 183
14 07281 ධර්මපාල ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) වැලිගම 0412254160 1051 547 504 1051
15 07283 අර්ෆා ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) ගල්බොක්ක, වැලිගම 0412251767 816 287 573 530 1103
16 07284 කඹුරුගමුව ම.වි.- (1AB) කඹුරුගමුව 538 57 315 280 595
17 07285 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි.- (1 C) කොටවිල, කඹුරුගමුව 0413004844 207 170 28 217 188 405
18 07286 තල්අරඹ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර ක.වි.- (Type 3) තල්අරඹ, කඹුරුගමුව 041-3426755 94 80 105 69 174
19 07287 මිරිස්ස ම.ම.වි.- (1AB) මිරිස්ස 0716316621 343 399 44 394 392 786
20 07288 කඹුරුගමුව නැගෙනහිර විද්‍යාලය- (Type 3) කඹුරුගමුව 267 147 120 267
21 07289 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය- (Type 2) හේන්වල, මිරිස්ස 119 96 118 97 215
22 07290 තල්අරඹ නැගෙනහිර ක.වි.- (Type 3) තල්අරඔ , කඹුරුගමුව 0717388872 147 67 80 147
23 07291 ගරාඬුව ක.වි.- (Type 3) ගරාඬුව, කඹුරුගමුව 63 34 29 63
24 07292 මිරිස්ස උතුර සුමනසාර ක.වි.- (Type 3) ලිහිනිය මුල්ල, මිරිස්ස 0 0 0
25 07294 ධම්මසාර ක.වි.- (Type 2) මිරිස්ස 8 13 15 6 21
26 07403 වැලිගම මුස්ලිම් ප්‍රා.වි.- (Type 3) අකුරැස්ස පාර, ගල් බොක්ක, වැලිගම 0715533380 658 366 292 658