මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 13
1 C 11
Type 2 9
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 37
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 44

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07298 පාලටුව ගුණරතන ම.වි.- (1AB) පාලටුව, මාතර 0412220333 681 683 203 843 724 1567
2 07299 අත්තුඩාව ම.වි.- (1 C) පාලටුව 55 74 11 61 79 140
3 07300 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි.- (Type 2) වැල්ලතොට, පාලටුව 67 63 70 60 130
4 07303 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි.- (Type 2) උනැල්ල, පාලටුව 42 32 41 33 74
5 07305 රාහුල විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) අකුරැස්ස පාර, මාතර 0412222749 1390 2848 1022 5260 0 5260
6 07306 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) රාහුල පාර, මාතර 0412222313 1339 2438 1088 0 4865 4865
7 07307 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි.- (1AB) පඹුරණ, මාතර 0412221531 1022 214 611 625 1236
8 07308 පොල්හේන ම.වි- (Type 3) පොල්හේන, මාතර 333 164 169 333
9 07309 මාතර ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) රාහුල පාර, මාතර 0412224301 2061 841 1642 1260 2902
10 07310 මහානාම ම.වි.- (1AB) වැලිගම, මාතර 0412227746 395 72 232 235 467
11 07311 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි.- (Type 2) වැවහමන්දුව, මාතර 230 72 150 152 302
12 07312 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි.- (Type 2) ගොඩගම, මාතර 78 50 66 62 128
13 07313 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි.- (1 C) මාතර 0412227856 207 170 17 184 210 394
14 07315 ඩඩ්ලි සේනානායක ක.වි.- (Type 3) ඉසඩින් නගරය, මාතර 71 44 27 71
15 07317 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) කුමාරතුංග මාවත, මාතර 0412222123 615 1859 636 3110 0 3110
16 07318 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) වල්පල, මාතර 0412222549 1932 727 0 2659 2659
17 07319 නාඳුගල ම.වි.- (1 C) නාඳුගල, මාතර 0412228105 118 189 27 158 176 334
18 07320 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි.- (1 C) නායිම්බල, තිහගොඩ 0718145055 47 116 5 81 87 168
19 07321 මාතර ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) තුඩාව, මාතර 0412237342 618 343 275 618
20 07322 උයන්වත්ත ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) මාතර 0412237119 441 202 239 441
21 07323 නූ‍පේ ශ්‍රී ‍මේධානන්ද ක.වි. ‍‍- (Type 3) මාතර 0412238430 544 273 271 544
22 07325 ඩී.එස්.සේනානායක ක.වි.- (Type 3) ගබඩාවීදිය, මාතර 041-2225349 494 227 267 494
23 07326 වේරගම්පිට ඕල්කට් ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) වේරගම්පිට, මාතර 0412225349 1492 649 843 1492
24 07327 ධාරුල් උලුම් ම.වි.- (1 C) බතුතා පාර, මාතර 0412228430 129 87 18 113 121 234
25 07328 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) කොටුවේගොඩ, මාතර 0412222288 840 1260 327 2427 0 2427
26 07329 දීයගහ බටහිර ම.වි.- (1 C) දීයගහ, මාතර 148 172 17 179 158 337
27 07330 නාවිමන මහාරාජ ම.වි.- (Type 2) නාවිමන, මාතර 29 48 34 43 77
28 07331 රෝහණ ම.වි.- (1 C) මැද්දවත්ත, මාතර 0412237288 374 238 33 319 326 645
29 07332 මහාමායා බාලිකා ම.වි.- (1 C) වෙරළ පාර, මාතර 0412227720 235 580 134 0 949 949
30 07333 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි.- (Type 2) නාවිමන , මාතර 33 42 37 38 75
31 07334 නාවිමන උතුර ක.වි.- (Type 2) නාවිමන , මාතර 51 45 46 50 96
32 07335 කොටුව ජනාධිපති වි.- (1AB) කොටුවේගොඩ, මාතර 0412227108 470 868 220 748 810 1558
33 07336 රුවන්වැල්ල ක.වි.- (Type 2) නාවිමන 52 54 48 58 106
34 07337 නිල්වලා ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) පල්ලිමුල්ල, මාතර 0412228372 470 246 224 470
35 07340 ඉල්මා ම.වි.- (1AB) කොටුවේගොඩ, මාතර 0412227439 362 257 23 345 297 642
36 07341 තල්පාවිල ම.ම.වි.- (1AB) දෙවිනුවර 0412264216 752 82 406 428 834
37 07342 කොකාවල ම.වි.- (1 C) කොකාවෙල 0412264656 183 231 28 225 217 442
38 07343 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි.- (1 C) කැකණඳුර 041-3004489 175 23 101 97 198
39 07345 තල්පාවිල මිහිඳු ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) දෙවිනුවර 0412264672 1089 589 500 1089
40 07347 තල්පාවිල ගැමුණු ක.වි.- (Type 3) කැකණඳුර 42 25 17 42
41 07348 කැකණඳුර විජයබා ක.වි.- (Type 2) කැකණඳුර 58 62 67 53 120
42 07349 මොටාගෙදර ක.වි.- (Type 2) කැකණඳුර, මාතර 177 88 89 177
43 07406 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) සරසවි උයන , මාතර 0412236675 1095 321 707 709 1416
44 07408 ලුම්බිණී ප්‍රා.වි.- (Type 3) මාතර 169 101 68 169