දෙවිනුවර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දෙවිනුවර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 3
Type 2 7
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 15
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 16

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07177 අපරැක්ක ම.වි.- (1 C) අපරැක්ක 0412245489 144 20 77 87 164
2 07178 උඩඅපරැක්ක ක.වි.- (Type 2) උඩඅපරැක්ක, අපරැක්ක 37 24 30 31 61
3 07179 අපරැක්ක ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) අපරැක්ක 170 80 90 170
4 07350 දෙවිනුවර ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) දෙවිනුවර 0412227711 250 293 37 310 270 580
5 07351 ගන්දර ම.වි.- (1 C) ගන්දර 440 32 218 254 472
6 07352 කපුගම ක.වි.- (Type 2) කපුගම, දෙවිනුවර 37 41 39 39 78
7 07353 සිරි පියරතන ක.වි.- (Type 2) ගන්දරවත්ත, දෙවිනුවර 68 67 63 72 135
8 07354 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි.- (Type 2) දෙවිනුවර 0412220686 354 242 298 298 596
9 07355 වාව්ව ක.වි.- (Type 2) වාව්ව, දෙවිනුවර 36 40 37 39 76
10 07356 ගන්දර ක.වි.- (Type 3) ගන්දර 0412259235 572 282 290 572
11 07359 අල්-අස්හාර් ක.වි.- (Type 2) ගන්දර 41 72 47 66 113
12 07361 තලල්ල දකුණ ම.වි.- (1AB) තලල්ල , කෝට්ටෙගොඩ 0412259652 324 31 177 178 355
13 07362 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි.- (1 C) කැකනඳුර, මාතර 542 707 63 641 671 1312
14 07364 දෙල්ගල්ල ක.වි.- (Type 3) දෙල්ගල්ල, ගන්දර 148 73 75 148
15 07365 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි.- (Type 2) කැකනඳුර 69 84 77 76 153
16 07366 නාඔටුන්න දකුණ ක.වි.- (Type 3) නාඔටුන්න, කෝට්ටෙගොඩ 35 22 13 35