දික්වැල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දික්වැල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 8
Type 2 8
Type 3 6
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 07360 ගොඩඋඩ ම.වි.- (1 C) කෝට්ටගොඩ 0412258220 442 333 29 419 385 804
2 07363 බෙලිදෙණිය ම.වි.- (1 C) කෝට්ටගොඩ 041-2229567 184 100 11 144 151 295
3 07367 පාතෙගම දකුණ සිරිසුමන ක.වි.- (Type 3) කෝට්ටගොඩ 102 54 48 102
4 07368 මාලියද්ද විජය ප්‍රා.වි.- (Type 3) දික්වැල්ල 76 43 33 76
5 07373 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි.- (1AB) රදම්පොල 0412255702 390 104 252 242 494
6 07374 මුරුතගස්පිටිය ම.වි.- (1 C) ඌරුගමුව 109 135 17 123 138 261
7 07375 අරංකහදෙණිය ක.වි.- (Type 2) ඌරුගමුව 71 45 65 51 116
8 07376 දන්දෙණිය ක.වි.- (Type 2) රත්මලේ 65 57 62 60 122
9 07377 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි.- (Type 2) ඌරුගමුව 32 33 35 30 65
10 07378 මීගස්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) ඌරුගමුව 36 20 16 36
11 07380 වේහැල්ල ක.වි.- (Type 2) ඌරුගමුව 75 67 70 72 142
12 07381 ඉහළගොඩ ක.වි.- (Type 3) ඉහළගොඩ, ඌරුගමුව 21 9 12 21
13 07382 ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත ක.වි.- (Type 3) ඌරුගමුව 416 211 205 416
14 07383 විජිත ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) දික්වැල්ල 0412255116 833 1276 320 1274 1155 2429
15 07384 දික්වැල්ල උතුර ම.වි.- (1 C) දික්වැල්ල 041-2259444 300 197 29 256 270 526
16 07385 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි.- (1AB) දික්වැල්ල 0412255344 887 1054 155 1062 1034 2096
17 07386 දෙමටපිටිය ම.වි.- (1 C) වලස්ගල 85 77 5 87 80 167
18 07387 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි.- (1 C) රත්මලේ 203 165 28 202 194 396
19 07388 බතීගම ම.වි.- (1 C) දික්වැල්ල 0412257520 121 148 2 121 150 271
20 07389 අකුරුබැබිල ක.වි.- (Type 2) දික්වැල්ල 81 86 76 91 167
21 07390 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.- (Type 2) රත්මලේ 0718050614 51 36 49 38 87
22 07391 දොඩම්පහළ ක.වි.- (Type 2) දික්වැල්ල 125 78 106 97 203
23 07392 අළුත්ගොඩ ක.වි.- (Type 3) දික්වැල්ල 44 21 23 44
24 07393 දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.වි.- (Type 2) දික්වැල්ල 162 28 97 93 190
25 07394 මින්හාත් ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1 C) සන්ඩිස් පාර, දික්වැල්ල 0412255722 231 246 61 239 299 538