මාපලගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාපලගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 8
Type 3 9
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 23
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 24

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06216 මාපලගම ම.ම.වි.- (1 C) මාපලගම . 0913782310 75 128 92 111 203
2 06218 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) නාගොඩ, ගාල්ල. 0912296479 1067 564 503 1067
3 06221 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි.- (1 C) උනන්විටිය, ගාල්ල. 0770505460 168 190 193 165 358
4 06222 යටලමත්ත ම.වි.- (1 C) යටලමත්ත, ගාල්ල. 0772889184 186 136 165 157 322
5 06228 ගෝණලගොඩ විජයබාහු ක.වි.- (Type 3) නාගොඩ, ගාල්ල. 0772358000 13 4 9 13
6 06230 ඌරල ක.වි.- (Type 2) ඌරල, වඳුරඹ. 0778441448 141 141 138 144 282
7 06231 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි.- (Type 2) නාගොඩ, ගාල්ල. 0718677532 61 70 75 56 131
8 06233 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි.- (1 C) ඇතුමලේ. 0912296765 890 900 912 878 1790
9 06236 මලාමුර ක.වි.- (Type 3) මාපලගම මධ්‍යම. 0778416544 83 34 49 83
10 06237 බෙම්බඩ ක.වි.- (Type 3) යටලමත්ත. 0775386707 58 26 32 58
11 06241 කැටගොඩ ක.වි.- (Type 3) උඩුගම. 0772685404 75 36 39 75
12 06242 කුරුපනාව ක.වි.- (Type 3) කුරුපනාව, නාගොඩ, ගාල්ල. 0724862639 32 14 18 32
13 06243 කුඹුරුහේන පඤ්ඤාවාස ක.වි.- (Type 3) මාපලගම . 0771275019 10 6 4 10
14 06286 උඩුගම ම.වි.- (1AB) උඩුගම. 0912285114 863 445 418 863
15 06290 ගෝනදෙණිය ක.වි.- (Type 2) ගෝනදෙණිය, උඩුගම. 0718614156 164 75 121 118 239
16 06297 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි.- (Type 2) උඩුගම දකුණ, උඩුගම. 0773329789 196 147 157 186 343
17 06299 උඩලමත්ත ම.වි.- (1 C) උඩලමත්ත, ගාල්ල. 0775611907 110 132 132 110 242
18 06301 ආනන්ද විජය ක.වි.- (Type 2) උඩුගම නැගෙනහිර, උඩුගම. 0779713881 128 97 109 116 225
19 06308 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි.- (Type 2) අලුත්වත්ත, නාකියාදෙණිය. 0776014198 98 81 91 88 179
20 06315 අපර් හෝමදොල ක.වි.- (Type 3) උඩුගම. 0779380564 89 35 62 62 124
21 06494 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි.- (Type 2) තල්ගස්වල . 0774717793 92 88 86 94 180
22 06506 මාමනදොල ක.වි.- (Type 2) මාමනදොල , නාකියාදෙණිය. 0721700488 58 71 59 70 129
23 06519 උඩුගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) උඩුගම. 0771579523 620 313 307 620
24 06526 නාගොඩ ප්‍රා.වි.- (Type 3) නාගොඩ, ගාල්ල. 0718563775 709 359 350 709