තවලම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
තවලම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 3
Type 2 10
Type 3 18
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 32
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 34

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06178 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.- (Type 2) හල්විටිගල, මල්ගල්ල, තලංගල්ල. 0713070261 166 126 127 165 292
2 06179 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි.- (1 C) හිනිදුම. 0708187246 295 313 315 293 608
3 06180 නෙළුව ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) නෙළුව, ගාල්ල 0913905369 1460 716 744 1460
4 06181 ඕපාත ම.වි.- (1AB) ඕපාත. 0713324181 93 740 415 418 833
5 06182 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) තවලම. 0913905368 1115 548 567 1115
6 06183 බටුවන්ගල ම.වි.- (1 C) බටුවන්ගල, නෙළුව. 0711471623 73 122 95 100 195
7 06184 දේවාලේගම ජනපද ක.වි.- (Type 3) දේවාලේගම, දෙල්ලව, මොරවක. 0718425622 82 40 42 82
8 06185 හප්පිටිය ක.වි.- (Type 2) හප්පිටිය, නෙළුව. 0713107069 103 80 79 104 183
9 06186 කඩිහිංගල ම.වි. - (Type 2) පන්නිමුල්ල, පනාගොඩ, ගාල්ල. 0716071532 81 65 83 63 146
10 06187 ලංකාගම ක.වි.- (Type 2) ලංකාගම, දෙනියාය. 0718363086 79 79 81 77 158
11 06188 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි.- (Type 2) ලේල්වල, නෙළුව. 0715679970 69 86 76 79 155
12 06189 මාවනාන ක.වි.- (Type 3) මාවනාන, නෙළුව. 0711108264 156 88 68 156
13 06190 මහාබෝධි ම.වි.- (1 C) පනංගල, ගාල්ල. 0778365576 105 120 125 100 225
14 06191 තලංගල්ල ක.වි.- (Type 3) මල්ගල්ල, තලංගල්ල, ගාල්ල. 0718212330 171 82 89 171
15 06192 වීරපාන ක.වි.- (Type 3) වීරපාන නැගෙනහිර, ඕපාත. 0915733938 292 135 157 292
16 06194 බටුවන්ගල බටහිර ක.වි.- (Type 3) බටුවන්ගල බටහිර, නෙළුව, ගාල්ල. 0718271236 60 31 29 60
17 06195 දාම්මල ක.වි.- (Type 3) හල්විටිගල ජනපදය, ගාල්ල. 0718370991 36 16 20 36
18 06196 එප්පල ප්‍රා.වි.- (Type 3) එප්පල, පනංගල, ගාල්ල. 0713128951 37 17 20 37
19 06197 ගල්ලන්දල ක.වි.- (Type 2) ගල්ලන්දල , පනංගල,ගාල්ල. 0715764311 60 57 69 48 117
20 06198 හල්විටිගල ජනපද ක.වි.- (Type 3) හල්විටිගල ජනපදය, ගාල්ල. 0724718803 44 23 21 44
21 06200 හබරකඩ ජනපද ක.වි.- (Type 3) හබරකඩ, තවලම. 0718109060 74 42 32 74
22 06201 ශාන්ත ආනා ක.වි.- (Type 3) හිනිදුම, ගාල්ල. 0712914863 69 28 41 69
23 06202 ඉහළ ලේල්වල ක.වි.- (Type 3) ලේල්වල, නෙළුව, ගාල්ල. 0716666414 57 27 30 57
24 06204 දෙල්ලව ම.වි.- (Type 2) දෙල්ලව, මොරවක, ගාල්ල. 0915781606 224 277 253 248 501
25 06205 මාවිට ක.වි.- (Type 2) මාවිට, නෙළුව. 0718506804 671 335 336 671
26 06206 මැදගම ක.වි.- (Type 3) මැදගම , නෙළුව. 0724740439 698 341 357 698
27 06207 මිල්ලව ක.වි.- (Type 3) මිල්ලව, මොරවක. 0719886493 85 42 43 85
28 06208 ඕකඳුහේන ක.වි.- (Type 3) සේනානායක පාර, ඕපාත. 0714732138 91 46 45 91
29 06209 පනන්ගල බටහිර ක.වි.- (Type 3) පනංගල බටහිර, පනංගල, ගාල්ල. 0718844069 15 7 8 15
30 06210 වාරුකන්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) වාරුකන්දෙණිය, ගාල්ල. 0712562708 20 8 12 20
31 06211 වීරපාන ජනපද ක.වි.- (Type 3) වීරපාන, ඕපාත. 0771254268 72 36 36 72
32 06212 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි.- (Type 2) හබරකඩ, තවලම. 0718212296 90 18 49 59 108
33 06213 මණ්ඩලපුර ක.වි.- (Type 2) මණ්ඩලපුර, නෙළුව. 0713518607 76 73 80 69 149
34 06532 තවලම ප්‍රාථමික විදුහල.- (Type 3) තවලම. 0778482996 772 386 386 772