බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බෙන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 5
Type 2 3
Type 3 10
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 22

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06116 ගාමිණී ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) බෙන්තොට 0342270407 732 920 194 959 887 1846
2 06117 ඇලකාක ම.වි.- (1AB) හබුරුගල, බෙන්තොට 034-2273302 1002 173 606 569 1175
3 06118 ගෝනගල ම.වි.- (1AB) ගෝනගලපුර 0342290864 790 763 97 842 808 1650
4 06119 ඉඳුරුව ම.වි.- (1 C) ඉඳුරුව 114 120 13 121 126 247
5 06120 මිරිස්වත්ත ම.වි.- (1AB) මිරිස්වත්ත, බෙන්තොට 0342275883 712 76 396 392 788
6 06121 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි.- (Type 2) ඉඳුරුව 92 84 91 85 176
7 06122 රන්තොටුවිල ම.වි.- (1 C) රන්තොටුවිල, ඌරගස්මන්හන්දිය 0343306986 199 176 30 211 194 405
8 06123 ඌරගහ ම.වි.- (1 C) ඌරගස්මන්හන්දිය 091-3782249 175 143 25 169 174 343
9 06124 බෝධිමළුව ක.වි.- (Type 2) බෙන්තොට 62 39 57 44 101
10 06125 දෙද්දූව ම.වි.- (Type 3) දෙද්දූව, හබුරුගල 034-2275330 87 44 43 87
11 06126 ධර්මපාල ක.වි.- (Type 3) බෙන්තොට 63 31 54 40 94
12 06127 හොරවල ක.වි.- (Type 3) හොරවල ,හබුරුගල 196 122 74 196
13 06128 ගුරුකන්ද ම.වි.- (1 C) ඉඳුරුව 208 189 10 190 217 407
14 06129 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි.- (Type 2) කයිකාවල ,ඉඳුරුව 118 96 117 97 214
15 06130 මහවිල ක.වි. - (Type 3) මහවිල, හබුරුගල 106 42 73 75 148
16 06131 ශ්‍රී ධර්මාරාම ක.වි.- (Type 3) යාත්‍රාමුල්ල,බෙන්තොට 59 32 27 59
17 06135 හබුරුගල ධර්මරාජ ක.වි.- (Type 3) හබුරුගල 356 170 186 356
18 06136 හිපන්වත්ත ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 61 62 75 48 123
19 06138 කොටුවබැද්දෙහේන ක.වි.- (Type 3) කොටුවබැද්දෙහේන, ඌරගස්මංහන්දිය 0 0 0
20 06140 තුන්දූව ජේ.ඩී.ධර්මසේන ක.වි.- (Type 3) තුන්දූව , හබුරුගල 287 132 155 287
21 06492 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි.- (1 C) තුන්දූව , හබුරුගල 0344288309 87 125 21 126 107 233
22 06531 කොබෙයිදූව ප්‍රා.වි.- (Type 3) මිරිස්වත්ත, බෙන්තොට 162 93 69 162